Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.1+] semestr zimowy 2020/2021
lektorat, grupa nr 18

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.1+]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 18 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 0
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa: C.Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki English File Intermediate Plus, Oxford University Press 2020, Student’s Book, Workbook

Literatura uzupełniająca: - Raymond Murphy English Grammar in Use intermediate, Cambridge University Press 2010

- dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-2 podręcznika English File 4th edition Intermediate Plus (Oxford University Press)

1.Porównywanie zwyczajów dotyczących nadawania imion w różnych krajach, na podstawie tekstu Naming customs around the world, rozmowy na temat imion, przezwisk itp. (Why did your parents call you that?, Are there any names you don`t like at all? Why? etc). Poszerzenie zakresu słownictwa związanego z tym tematem (np. middle name, maiden name). Rozmowy na temat pochodzenia nazw znanych marek, produktów markowych ze zwróceniem uwagi na właściwą wymowę omawianych nazw własnych oraz imion.

2. Posługiwanie się zaimkami w opisywaniu osób (friends & family). Przypomnienie zastosowania zaimków w funkcji podmiotu, dopełnienia, przymiotników oraz zaimków dzierżawczych (I,me,my,mine). Dostosowanie odpowiedniego szyku wyrazów (rzeczowników i zaimków) w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego i zastosowanie for/to.

3. Rozwijanie umiejętności argumentowania, uzasadniania opinii m.in. w rozmowach dotyczących wyboru odpowiedniej nazwy dla danego produktu (How about, we could…), akceptowanie lub odrzucanie propozycji rozmówcy (That`s not bad but….) poprzedzone analizą tekstu Kickstarter.com.

4. Wymiana opinii dotyczących wyniku quizu (personality colour test), akceptowanie lub niezgadzanie się z podanymi wynikami z zastosowaniem wyrażeń typu: according to the test, I`m…., It says that I`m. .

5.Opisywanie cech charakteru różnych osób z zastosowaniem przymiotników utworzonych poprzez dodanie sufiksów (np. sensible, envious) również w formie rozmowy/wywiadu, zwrócenie uwagi na właściwą wymowę tego typu przymiotników (rely, reliable, unreliable).

6.Rozmowy na temat kolorów, ich oddziaływania i symboliki, naszych ulubionych kolorów na podstawie tekstu Fascinating colour facts. Poszerzenie słownictwa związanego z kolorami (maroon, turquoise, etc).

7.Rozwijanie umiejętności porównywania rzeczy, osób, itd - stopniowanie przymiotników,

z uwzględnieniem: a bit/much + comparative adjective, one/ones- zastępujące rzeczowniki.

8.Formułowanie wypowiedzi pisemnej: opis ulubionego pomieszczenia, zastosowanie przymiotników z sufiksami (np.messy, restful), odpowiednich przyimków oraz słownictwa i informacji o kolorach.

9.Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: zgłaszanie zaginięcia bagażu, wyrażanie zrozumienia dla rozmówcy (Poor you; It`s not your day, is it?) na podstawie dialogów Practical English – A bad start.

10.Dyskusja na temat właściwego przygotowania się do wyjazdów wakacyjnych, m.in. zaplanowania wyjazdu (research, insurance), pakowania się (making a list?, taking too much/little). Poszerzenie zakresu słownictwa dotyczącego rzeczy/przedmiotów potrzebnych w czasie wyjazdów wakacyjnych.

11.Rozmowy dotyczące czynności zwyczajowych, teraźniejszych i przyszłych z zastosowaniem czasu Present Simple i Present Continuous. Przypomnienie czasowników statycznych i dynamicznych (np. love, work). Zastosowanie czasów Present Simple/Continuous dla czynności przyszłych (np. I`m leaving tomorrow. The train leaves at 6.30 in the morning).

12.Wyrażanie i uzasadnianie swoich wyborów dotyczących form spędzania wakacji/urlopów (I`d rather have one long holiday/ I`d prefer to have several short holidays).

13.Formułowanie wypowiedzi pisemnej: Krótka relacja z wakacji w formie pełnych zdań oraz w formie skróconej. (It`s been another hard day/Another hard day).

14.Porównywanie różnego rodzaju sklepów np. sklepów stacjonarnych i sklepów online, sklepów sieciowych, lokalnych oraz targów. Poszerzenie słownictwa z zakresu: zakupy i usługi. Zastosowanie różnych form dzierżawczych (np. Kate and Paul`s house, an interesting book of Sarah`s). Okazywanie zainteresowania rozmówcy oraz podtrzymywanie rozmowy (What was it like?, How annoying etc).

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

-Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć: Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania, z elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacja zwrotną, z udziałem pracy własnej studenta; ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. projektowej, webquest, case study) oraz metod i technik kształcenia na odległość i zastosowaniem TIK.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 2 testów śródsemestralnych na semestr (waga 2),

- z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne

(waga 1),

- innych form pracy własnej studenta (waga 1)

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0-59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

LIKWIDACJA GRUPY 02.11.2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)