Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.1+] semestr zimowy 2020/2021
lektorat, grupa nr 29

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.1+]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 29 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Marzena Maciejko
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Latham-Koenig C., Oxenden C., Chomacki K. English File Intermediate Plus - fourth edition Student’s Book, Oxford University Press 2020

- Latham-Koenig C., Oxenden C., Chomacki K. English File Intermediate Plus -fourth edition Workbook, Oxford University Press 2020

Literatura uzupełniająca:

- Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press 2010

- Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan 2010

- Vince M., Macmillan English Grammar in Context, Intermediate, Macmillan 2012

- Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills Intermediate, Oxford University Press, 2012

- Swan M., Walter C. Oxford English Grammar Course, Oxford University Press 2013

- Oxford Wordpower Słownik angielsko-polski, polsko-angielski, Oxford University Press 2011

- Dodatkowe materiały w formie zdalnej przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-2 podręcznika podstawowego (English File Intermediate Plus - fourth edition, Oxford University Press)

1. Zabieranie głosu w dyskusji na temat zwyczajów dotyczących nadawania imion w różnych krajach – analiza tekstu „Naming customs around the world”. Poszerzenie słownictwa związanego z tym zagadnieniem (np. middle name, maiden name). Rozmowa na temat pochodzenia nazw znanych marek na podstawie wysłuchanego programu radiowego dotyczącego ww. problematyki. Zwrócenie uwagi na właściwą wymowę omawianych nazw własnych.

2. Doskonalenie umiejętności użycia zaimków przy opisywaniu osób. Zastosowanie zaimków w funkcji podmiotu, dopełnienia i przymiotnika. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej użycia zaimków dzierżawczych (mine, ours, yours) i zastosowania odpowiedniego szyku rzeczowników i zaimków w zdaniu.

3. Rozwijanie umiejętności argumentowania, uzasadniania opinii w rozmowie dotyczącej wyboru odpowiedniej nazwy dla danego produktu; akceptowanie lub odrzucanie propozycji rozmówcy (w nawiązaniu do informacji zawartych na stronie internetowej „Kickstarter.com”).

4. Omawianie wyników kwestionariusza „The colour test”, zastosowanie wyrażeń typowych dla omawiania wyników np. According to the test, I’m…, That’s quite accurate.

5. Opisywanie osób, rzeczy i miejsc z wykorzystaniem przymiotników. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej tworzenia przymiotników od rzeczowników przy pomocy przyrostków. Rozwijanie leksyki – przymiotniki.

6. Wysłuchanie podcastu omawiającego badania na temat psychologii kolorów. Rozmowa na temat kolorów, ich oddziaływania i symboliki na podstawie tekstu Fascinating colour facts.

7. Rozwijanie umiejętności porównywania rzeczy, osób, miejsc, itp. Użycie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym oraz wyrazów one/ones w celu zastąpienia rzeczowników.

8. Formułowanie wypowiedzi pisemnej: opis ulubionego pomieszczenia; zastosowanie przymiotników i rejestru odpowiedniego dla tej formy wypowiedzi.

9. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: zgłaszanie zaginięcia bagażu, wyrażanie współczucia dla rozmówcy w oparciu o wysłuchane dialogi: Practical English – A bad start.

10. Dyskusja na temat właściwego przygotowania się do wyjazdów wakacyjnych, m.in. umiejętności planowania wyjazdu i pakowania się. Poszerzenie zakresu słownictwa dotyczącego rzeczy i dokumentów potrzebnych w czasie wyjazdów wakacyjnych.

11. Rozmowa dotycząca czynności zwyczajowych, teraźniejszych i przyszłych z zastosowaniem czasów Present Simple i Present Continuous. Omówienie czasowników wyrażających czynności i stany. Użycie czasów Present Simple i Continuous w odniesieniu do przyszłości.

12. Wyrażanie i uzasadnianie swoich wyborów dotyczących form spędzania wakacji/urlopów (I`d rather have one long holiday/ I`d prefer to have several short holidays).

13. Formułowanie wypowiedzi pisemnej: Krótka relacja z wakacji w formie pełnych zdań oraz w formie skróconej. (It`s been another hard day/Another hard day).

14. Wypowiadanie się na temat robienia zakupów przez Internet oraz w sklepach stacjonarnych, porównywanie i wskazywanie pozytywnych oraz negatywnych stron obu form dokonywania zakupów. Rozwijanie leksyki z zakresu: zakupy i usługi. Doskonalenie umiejętności praktycznego użycia i usystematyzowanie wiedzy na temat form dzierżawczych.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i/lub video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów na semestr: umiejętnościowych i wiedzowych (waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych (waga 1),

- za aktywne uczestnictwo w zajęciach (waga 1),

- innych form pracy własnej studenta np.prezentacji

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0-59% = ndst ( niedostateczny)

Testy sprawdzające zapowiedziane z 1-2-tygodniowym wyprzedzeniem, weryfikacja form pisemnych i ustnych przygotowanych w ramach pracy własnej studenta, ocena aktywności na zajęciach, systematyczne sprawdzanie leksyki.

Uwagi:

1. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: Matematyka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)