Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1] semestr zimowy 2020/2021
lektorat, grupa nr 13

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 13 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Katarzyna Gronowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Podręcznik- H.Dellar, A.Walkley. Outcomes, Upper-intermediate, National Geographic Learning, 2014

Literatura uzupełniająca:

H.Dellar, A.Walkley. Outcomes, Upper-intermediate, Workbook, , National Geographic Learning, 2014

R. Murphy. English Grammar in Use, wyd. Cambridge University Press, 2010

Foley, D. Hall. My GrammarLab., Pearson, 2012

How English Works M. Swan, C. Walter, 1997

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Kurs językowy zamieszczony na platformie UPGOW: http://el.us.edu.pl/upgow/course/index.php?categoryid=33

E-lektorat – język angielski: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=134

Platforma e-learningowa Moodle (opcjonalnie)

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-3 podręcznika ‘Outcomes’ – Upper Intermediate

(National Geographic Learning/Cengage Learning):

1. Wypowiadanie się na temat obecnych oraz przeszłych przyzwyczajeń i nawyków: wykorzystanie struktur„tend to”,„used to”, oraz wyrażeń dotyczących ich częstotliwości (na przykład: not as much as, all the time, as a rule, hardy ever).

2.Rozmowa o filmach, muzyce, książkach: wykorzystanie przymiotników i przysłówków stopnia, zastosowanie przymiotników stopniowalnych i niestopniowalnych (na przykład: over-the top, gripping, catchy), uzyskiwanie efektu emfazy poprzez powtórzenia (wyrażenia „very, very sad”; „great, absolutely amazing”),uprzejme niezgadzanie się z usłyszaną opinią („It’s not my kind of thing”, „I’m not that keen on…”).

3. Formułowanie opinii na temat sztuki: opisywanie obrazów z wykorzystaniem przymiotników (na przykład: atmospheric, conventional, abstract) oraz z czasownikiem look (look like, look as if), identyfikowanie różnic pomiędzy przymiotnikami i przysłówkami w strukturach zdaniowych.

4. Wyszukiwanie i dzielenie się szczegółowymi informacjami: na podstawie tekstu „Heard it all before” oraz opisów fabuł filmów, zastosowanie w opisach wyrażeń „It’sbasicallyabout.”., „Anyway”, „And then...”.

5. Opisywanie budynków i miejsc z zastosowaniem różnych kategorii czasowników i przymiotników, na przykład przymiotników pozytywnych (na przykład: affluent, up-and-coming) lub negatywnych ( na przykład: hideous, deprived), wykorzystanie zdań względnych definiujących i niedefiniujących.

6. Reagowanie na wypowiedź rozmówcy: wykorzystanie synonimów dla potwierdzenia usłyszanej opinii ( `Thesehouselookgreat!`, `Yeah, theyareamazing`).

7. Formułowanie wypowiedzi na temat festiwali i festynów: z zastosowaniem terminologii i kolokacji nawiązujących do tematu (na przykład: hold a parade, take part in a parade), na podstawie analizy tekstu o karnawale w Wenecji.

8. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych:rozmowa o wyborze miejsc wartych zobaczenia na wakacjach lub w swoim miejscu zamieszkania, wprowadzenie frazeologii związanej z tematyką oraz zastosowanie kolokwializmów (na przykład: `Give me a bell” `Suit yourself”, `I’m gonna...”).

9. Wypowiadanie się na temat wydarzeń przyszłych z wykorzystaniem formy„to be going to”, „will”, czasu Present Simple i PresentContinuous, oraz wyrażeń „to be bound to”, „to be due to”.

10. Zastosowanie terminologii dotyczącej przedmiotów pożytecznych i przedmiotów codziennego użytku: kategoryzowanie słownictwa, na przykład jako należące do The office, Clothes,DIY, opisywanie przeznaczenia danego przedmiotu z wykorzystaniem spójników so, if,to, na przykład„Youuse a cloth to wipe the table”, z zastosowaniem zwrotów „It’s a bit like...”, „ a sort of...”,sprawdzenie zrozumienia opisu za pomocą zwrotów „Youmean…”, „Youmean the thingyouuse to...”, utrwalenie wymowy trudnych słów (na przykład:scissors, saw).

11. Dyskusja na temat kolekcjonowania przedmiotów i problemów z tym związanych na podstawie analizy tekstu „I am...MrTrebus”, rozwinięcie leksyki w oparciu o przyrostki(na przykład: -al, -ion, -ness, -ity, -ise) oraz transformacje wyrazowe.

12. Poszerzenie słownictwa poprzez opisywanie problematycznych doświadczeń z przedmiotami (na przykład: fallapart, come off, have a leak, refund, compensation), ćwiczenie wymowy (lin king sounds), dawanie rad i wyrażanie żalu, że coś się wydarzyło, z zastosowaniem konstrukcji z czasownikiem modalnym i formą past participle (should/ should have).

•Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

•Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) - 30

Liczba godzin pracy własnej studenta - 30

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej (opcjonalnie). Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, e-mail). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 2 testów śródsemestralnych na semestr (waga 2),

- z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne (waga 1),

-z innych form pracy własnej studenta (waga 1)

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

1. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Humanistycznego: Kognitywistyka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)