Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1] semestr zimowy 2020/2021
lektorat, grupa nr 4

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Dariusz Idziaszek
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Dellar H., Walkley A.: Outcomes upper-intermediate; Cengage Learning, 2016.

Literatura uzupełniająca

- Murphy R.: Grammar in Use; CUP, 2004

- Maris A.: Outcomes upper – intermediate workbook; Cengage Learning 2016

- Słownik „Word Power”

- Dodatkowe materiały w formie zdalnej przygotowane przez lektora.

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-3 podręcznika ‘Outcomes’ – upper intermediate (National Geographic Learning/Cengage Learning):

1. Wypowiadanie się na temat obecnych oraz przeszłych przyzwyczajeń i nawyków. Użycie fraz typu I…all the time, I tend to…, I used to…, As a rule, I don’t… .

2. Opisywanie filmów, muzyki oraz książek za pomocą przymiotników np. uplifting, over-the-top, catchy, gripping.

3. Opisywanie obrazów oraz tego co się na nich znajduje przy użyciu przymiotników np. atmospheric, ambiguous, intimate, oraz fraz np. appear to, look as if, get the impression.

4. Użycie przymiotników i przysłówków oraz zasady ich tworzenia. Udoskonalanie wymowy akcentu wyrazowego na podstawie przymiotników oraz przysłówków.

5. Dyskusja na temat ulubionych filmów oraz książek. Analiza tekstu „Heard it all before”

6. Opisywania otoczenia oraz budynków przy pomocy przymiotników np. Hideous, historic, run-down, stunning. Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz praca nad wymową akcentów wyrazowych.

7. Użycie oraz budowa zdań względnych. Zasady interpunkcji w zdaniach względnych oraz zastosowanie which i who. Reagowanie na wypowiedź rozmówcy poprzez zgadzanie się z jego zdaniem przy użyciu synonimów.

8. Wypowiadanie się na temat festiwali i festynów. Frazy związane z festiwalami i festynami np. hold a parade, dress up in a costume. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

9. Wypowiadanie się na temat obiektów w mieście takich jak np. street market, amusement park. Rozmowa na temat przyszłości przy użyciu will, be going to oraz czasów Present Simple i Present Continuous.

10. Formułowanie wypowiedzi na temat przyszłości za pomocą wyrażeń due to, likely to oraz bound to.

11. Wypowiadanie się na temat przedmiotów codziennego użytku. Opisywanie zastosowania przedmiotów przy użyciu so, if oraz to.

12. Opisywanie przedmiotów codziennego użytku, których nazw nie znamy przy użyciu fraz np. a bit like, a sort of…thing.

13. Dyskusja na temat kolekcjonowania przedmiotów na podstawie analizy tekstu „I am… Mr Trebus”.

14. Opisywanie problemów związanych z przedmiotami poprzez użycie zwrotów takich jak not fit, have a leak, come off, fall apart.

15.Formuowanie wypowiedzi na temat problemów związanych z przedmiotami oraz doświadczeniami życiowymi przy użyciu czasowników should i should have. Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu.

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

-Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

-z minimum 2 testów śródsemestralnych na semestr (waga 2),

-z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne (waga 1),

-z innych form pracy własnej studenta (waga 1)

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

1. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Humanistyczny: Logopedia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)