Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1] semestr zimowy 2020/2021
lektorat, grupa nr 51

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 51 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Iwona Wiąk-Domka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Podręcznik „Outcomes”Second Edition, upper intermediate (National Geographic Learning/Cengage Learning -Hugh Dellar and Andrew Walkley, 2014, Workbook Second Edition - Amanda Maris, 2015

Literatura uzupełniająca:

1. „English Grammar In Use”, Raymond Murphy, Cambridge University Press 1997

2. “Intermediate Vocabulary”, B.J.Thomas, Nelson 1986

3. “700 Classroom Activities”, David Seymour, Maria Popova, Macmillan 2005

Dodatkowe materiały w formie zdalnej przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-3 podręcznika ‘Outcomes’ – upper intermediate ( National Geographic Learning/Cengage Learning):

1. Wypowiadanie się na temat obecnych oraz przeszłych przyzwyczajeń i nawyków: wykorzystanie struktur „tend to”, „used to”, oraz wyrażeń dotyczących ich częstotliwości (na przykład: not as much as, all the time, as a rule, hardly ever).

2. Rozmowa o filmach, muzyce, książkach: wykorzystanie przymiotników i przysłówków stopnia, zastosowanie przymiotników stopniowalnych i niestopniowalnych (na przykład: over-the top, gripping, catchy), uzyskiwanie efektu emfazy poprzez powtórzenia (wyrażenia „very, very sad”; „great, absolutely amazing”), uprzejme niezgadzanie się z usłyszaną opinią („It’s not my kind of thing”, „I’m not that keen on…”).

3. Formułowanie opinii na temat sztuki: opisywanie obrazów z wykorzystaniem przymiotników (na przykład: atmospheric, conventional, abstract) oraz z czasownikiem look (look like, look as if), identyfikowanie różnic pomiędzy przymiotnikami i przysłówkami w strukturach zdaniowych.

4. Wyszukiwanie i dzielenie się szczegółowymi informacjami: na podstawie tekstu „Heard it all before” oraz opisów fabuł filmów, zastosowanie w opisach wyrażeń „It’s basically about.”., „Anyway”, „And then...”.

5. Opisywanie budynków i miejsc z zastosowaniem różnych kategorii czasowników i przymiotników, na przykład przymiotników pozytywnych (na przykład: affluent, up-and-coming) lub negatywnych ( na przykład: hideous, deprived), wykorzystanie zdań względnych definiujących i niedefiniujących.

6. Reagowanie na wypowiedź rozmówcy: wykorzystanie synonimów dla potwierdzenia usłyszanej opinii ( „These houses look great!”, „ Yeah, they are amazing”).

7. Formułowanie wypowiedzi na temat festiwali i festynów: z zastosowaniem terminologii i kolokacji nawiązujących do tematu (na przykład: hold a parade, take part in a parade), na podstawie analizy tekstu o karnawale w Wenecji.

8. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: rozmowa o wyborze miejsc wartych zobaczenia na wakacjach lub w swoim miejscu zamieszkania, wprowadzenie frazeologii związanej z tematyką oraz zastosowanie kolokwializmów (na przykład: „Give me a bell” „Suit yourself”, „I’m gonna...”).

9. Wypowiadanie się na temat wydarzeń przyszłych z wykorzystaniem formy „to be going to”, „will”, czasu Present Simple i Present Continuous, oraz wyrażeń „to be bound to”, „to be due to”.

10. Zastosowanie terminologii dotyczącej przedmiotów pożytecznych i przedmiotów codziennego użytku: kategoryzowanie słownictwa, na przykład jako należące do The office, Clothes, DIY, opisywanie przeznaczenia danego przedmiotu z wykorzystaniem spójników so, if, to, na przykład „You use a cloth to wipe the table”, z zastosowaniem zwrotów „It’s a bit like...”, „ a sort of...”, sprawdzenie zrozumienia opisu za pomocą zwrotów „You mean…”, „You mean the thing you use to...”, utrwalenie wymowy trudnych słów (na przykład: scissors, saw).

11. Dyskusja na temat kolekcjonowania przedmiotów i problemów z tym związanych na podstawie analizy tekstu „I am... Mr Trebus”, rozwinięcie leksyki w oparciu o przyrostki (na przykład: -al, -ion, -ness, -ity, -ise) oraz transformacje wyrazowe.

12. Poszerzenie słownictwa poprzez opisywanie problematycznych doświadczeń z przedmiotami (na przykład: fall apart, come off, have a leak, refund, compensation), ćwiczenie wymowy (linking sounds), dawanie rad i wyrażanie żalu, że coś się wydarzyło, z zastosowaniem konstrukcji z czasownikiem modalnym i formą past participle (should/ should have).

•Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

•Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) - 30

Liczba godzin pracy własnej studenta - 30

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej (opcjonalnie). Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, e-mail). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 2 testów na śródsemestralnych na semestr ( waga 2),

- z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne ( waga 1),

- z innych form pracy własnej studenta ( waga 1)

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0- 59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

1. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Humanistycznego: Filologia Polska.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)