Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1] semestr zimowy 2020/2021
lektorat, grupa nr 61

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 61 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Iwona Mrozińska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

•Podręcznik: Dellar,H; Walkley, A (2014). Outcomes, upper intermediate,

National Geographic Learning/CENGAGE Learning.

Literatura uzupełniająca:

1.Mann, M & Taylore-Knowles, S (2006). Destination B2, Macmillan Publishers Limited.

2.McCarthy, M & O’Dell, F (2005). English collocations in use, Cambridge University Press.

3.McCarthy, M & O’Dell, F (2010). English idioms in use, Cambridge University Press.

4.Matasek, M (2002). Synonimy, antonimy i kolokacje w języku angielskim, Handybooks.

5.Matasek, m (2003). Zdania angielskie w parafrazie, Handybooks.

6.Powell, D, Walker, E, Elsworth, S (2009). Grammar Practice for Upper Intermediate Students, Pearson Longman.

7.Hashemi, L, Thomas, B (2003). Grammar for First Certificate, Cambridge University Press.

Dodatkowe materiały przygotowane w formie zdalnej przez lektora.

Kurs językowy zamieszczony na platformie UPGOW: http://el.us.edu.pl/upgow/course/index.php?categoryid=33

E-lektorat – język angielski: http://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=156

Niektóre źródła internetowe:

- http://podcasts.ox.ac.uk

- http://www.bbc.co.uk

- http://www.agendaweb.org/videos/videos-english.html

- http://www.english-4u.de/grammar_exercises.htm

- http://www.ted.com/

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-3 podręcznika ‘Outcomes’ – upper intermediate ( National Geographic Learning/Cengage Learning):

1. Wypowiadanie się na temat obecnych oraz przeszłych przyzwyczajeń i nawyków: wykorzystanie struktur „tend to”, „used to”, oraz wyrażeń dotyczących ich częstotliwości (na przykład: not as much as, all the time, as a rule, hardly ever).

2. Dyskusja na tematyce związane z filmem, muzyka, książką: wykorzystanie przymiotników i przysłówków stopnia, zastosowanie przymiotników stopniowalnych i niestopniowalnych (na przykład: over-the top, gripping, catchy), uzyskiwanie efektu emfazy poprzez powtórzenia (wyrażenia „very, very sad”; „great, absolutely amazing”), uprzejme niezgadzanie się z usłyszaną opinią („It’s not my kind of thing”, „I’m not that keen on…”).

3. Formułowanie opinii na temat sztuki: opisywanie obrazów z wykorzystaniem przymiotników (na przykład: atmospheric, conventional, abstract) oraz z czasownikiem look (look like, look as if), identyfikowanie różnic pomiędzy przymiotnikami i przysłówkami w strukturach zdaniowych.

4. Wyszukiwanie i dzielenie się szczegółowymi informacjami: na podstawie tekstu „Heard it all before” oraz opisów fabuł filmów, zastosowanie w opisach wyrażeń „It’s basically about.”., „Anyway”, „And then...”.

5. Opisywanie budynków i miejsc z zastosowaniem różnych kategorii czasowników i przymiotników, na przykład przymiotników pozytywnych (na przykład: affluent, up-and-coming) lub negatywnych ( na przykład: hideous, deprived), wykorzystanie zdań względnych definiujących i niedefiniujących.

6. Reagowanie na wypowiedź rozmówcy: wykorzystanie synonimów dla potwierdzenia usłyszanej opinii ( „These houses look great!”, „ Yeah, they are amazing”).

7. Formułowanie wypowiedzi na temat festiwali i festynów: z zastosowaniem terminologii i kolokacji nawiązujących do tematu (na przykład: hold a parade, take part in a parade), na podstawie analizy tekstu o karnawale w Wenecji.

8. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: rozmowa o wyborze miejsc wartych zobaczenia na wakacjach lub w swoim miejscu zamieszkania, wprowadzenie frazeologii związanej z tematyką oraz zastosowanie kolokwializmów (na przykład: „Give me a bell” „Suit yourself”, „I’m gonna...”).

9. Wypowiadanie się na temat wydarzeń przyszłych z wykorzystaniem formy „to be going to”, „will”, czasu Present Simple i Present Continuous, oraz wyrażeń „to be bound to”, „to be due to”.

10. Zastosowanie terminologii dotyczącej przedmiotów codziennego użytku: kategoryzowanie słownictwa, na przykład jako należące do The office, Clothes, DIY, opisywanie przeznaczenia danego przedmiotu z wykorzystaniem spójników so, if, to, na przykład „You use a cloth to wipe the table”, z zastosowaniem zwrotów „It’s a bit like...”, „ a sort of...”, sprawdzenie zrozumienia opisu za pomocą zwrotów „You mean…”, „You mean the thing you use to...”, utrwalenie wymowy trudnych słów (na przykład: scissors, saw).

11. Dyskusja na temat kolekcjonowania przedmiotów i problemów z tym związanych na podstawie analizy tekstu „I am... Mr Trebus”, rozwinięcie leksyki w oparciu o przyrostki (na przykład: -al, -ion, -ness, -ity, -ise) oraz transformacje wyrazowe.

12. Poszerzenie słownictwa poprzez opisywanie doświadczeń z przedmiotami codziennego użytku (na przykład: fall apart, come off, have a leak, refund, compensation), doskonalenie wymowy (linking sounds), rozwijanie funkcji językowych: udzielanie rad i wyrażanie żalu, z zastosowaniem konstrukcji z czasownikiem modalnym i formą past participle (should/ should have).

13. Rozmowa o sytuacji ekonomicznej i politycznej państwa z wykorzystaniem terminologii nawiązującej do tematu (na przykład: boom, recession, bureaucracy, shortage) oraz kolokacji czasowników z przyimkami (na przykład: vote on, concerned with, cut back on), wyrażanie opinii z zastosowaniem określników so, such.

14. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: zgadzanie się i potwierdzanie zrozumienia („I know what you mean”, „Yeah, I guess”), z właściwą intonacją, komentowanie usłyszanych wiadomości („It was shocking what happened”, „That’s good news for a change”, „It makes you wonder what goes wrong”), identyfikowanie akcentu w zdaniach.

15. Wypowiadanie się na temat problemów i wagi kwestii społecznych, wprowadzenie frazeologii związanej z tematyką (na przykład: school bullying, domestic violence, dropout rates).

16. Wyrażanie opinii o problemach świata takich jak głód, bieda, choroby, i proponowanie dla nich rozwiązań, na podstawie analizy tekstu „Only connect”, wprowadzenie leksyki i zastosowanie kolokacji (na przykład: extreme poverty, meet the target, downward spiral, tackle the problem).

17. Opisywanie zmian dotyczących dwóch lub więcej rzeczy za pomocą konstrukcji porównującej the..., the... .

18. Formułowanie opinii na temat samowystarczalności oraz zależności od struktur ekonomicznych na podstawie filmu „Wood-powered car”, zapoznanie się ze strategiami zrozumienia szybkiego mówienia (fast speech) w materiałach autentycznych.

•Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

•Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

liczba godzin pracy własnej studenta 30

opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia.

Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

-z minimum 2 testów śródsemestralnych na semestr (waga 2),

-z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne (waga 1),

-z innych form pracy własnej studenta (waga 1)

Skala ocen:

90-100% = bdb ( bardzo dobry)

84-89% = db+ ( dobry plus)

75-83% = db ( dobry)

69-74% = dst+ ( dostateczny plus)

60-68% = dst ( dostateczny)

0-59% = ndst ( niedostateczny)

Uwagi:

1. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Społecznych: Psychologia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)