Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1] semestr zimowy 2020/2021
lektorat, grupa nr 68

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 68 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 0
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Jadwiga Nabielska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Hugh Dellar, Andrew Walkley: “Outcomes,” B2, Cengage Learning, 2014.

Literatura uzupełniająca:

Dodatkowe materiały w formie zdalnej przygotowane przez lektora.

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-3 podręcznika ‘Outcomes’ – upper intermediate ( National Geographic Learning/Cengage Learning):

1.Wypowiadanie się na temat przyzwyczajeń i nawyków z użyciem wyrażeń „tend to”, „used to”, oraz not as much as, all the time, as a rule, hardly ever.

2. Dyskutowanie o filmie, muzyce, książce: wykorzystanie przymiotników oraz wyrażeń takich jak: over-the top, gripping, catchy do wzmocnienia opinii. Podkreślanie mocnego stanowiska za pomocą powtórzenia np.: very, very sad”; „great, absolutely amazing”).

3. Formułowanie opinii na temat sztuki: opisywanie obrazów z wykorzystaniem przymiotników (na przykład: atmospheric, conventional, abstract) oraz z czasownikiem look (look like, look as if), rozróżnianie pomiędzy przymiotnikami i przysłówkami, ich pozycji w zdaniu.

4. Czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie szczegółowych informacji na podstawie tekstu „Heard it all before”, opisywanie fabuły ulubionego filmu z zastosowaniem wyrażeń „It’s basically about.”., „Anyway”, „And then...”.

5. Opisywanie budynków i miejsc z zastosowaniem czasowników i przymiotników, na przykład: affluent, up-and-coming, hideous, deprived. Cwiczenia z wykorzystaniem zdań względnych definiujących i niedefiniujących.

6. Komentowanie i reagowanie na wypowiedzi rozmówcy: ćwiczenie wzmocnionych powtórzeń np: „These houses look great!”, „ Yeah, they are amazing”.

7. Tworzenie wypowiedzi na temat festiwali i festynów na podstawie tekstu o karnawale w Wenecji. Opisywanie popularnych festiwali z wykorzystaniem własnych doświadczeń.

8. Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych: plany wakacyjne, użycie frazeologii związanej z tematyką wakacyjną, zastosowanie kolokwializmów np: „Give me a bell” „Suit yourself”, „I’m gonna...”.

9. Wypowiadanie się na temat wydarzeń przyszłych z wykorzystaniem formy „to be going to”, „will”, czasu Present Simple i Present Continuous, oraz wyrażeń „to be bound to”, „to be due to”.

10. Zapoznanie się z leksyką dotyczącą przedmiotów codziennego użytku: kategoryzowanie słownictwa, np.: Clothes, DIY, Coffee, opisywanie przeznaczenia przedmiotów „You use a cloth to wipe the table”, z użyciem wyrażeń „It’s a bit like...”, „ a sort of...”.

11. Kolekcjonowanie przedmiotów i problemów z tym związanych na podstawie analizy tekstu „I am... Mr Trebus”, poszerzenie slownictwa z wykorzystaniem przyrostków np.: -al, -ion, -ness, -ity, -ise.

12. Ćwiczenia leksykalne - opisywanie problemów z przedmiotami np.: fall apart, come off, have a leak, refund, compensation), udzielanie rad, wyrażanie żalu, że coś się wydarzyło, z zastosowaniem konstrukcji z czasownikiem modalnym i formą past participle (should/ should have).

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

-Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) - 30

Liczba godzin pracy własnej studenta - 30

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej (opcjonalnie). Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, e-mail). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

-z minimum 2 testów śródsemestralnych na semestr (waga 2),

-z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne (waga 1),

-z innych form pracy własnej studenta (waga 1)

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

LIKWIDACJA GRUPY 31.10.2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)