Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II [W2-S2BT19-2BT-08A] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 17

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe II [W2-S2BT19-2BT-08A]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 17 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mirosław Nakonieczny
Literatura:

Oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe przygotowujące do wykonania pracy magisterskiej wskazane studentowi przez promotora. Inne oryginalne prace naukowe, prace przeglądowe (w tym minimum 3 anglojęzyczne) oraz podręcznik akademickie w języku polskim i angielskim.

Zakres tematów:

Podane niżej treści zajęć nie odpowiadają bezpośrednio jednostkom zajęciowym, których większość to prezentacje studentów na ustalone tematy, mieszczące się w niżej podanym zakresie. Treścią wystąpień są uzyskane wyniki i ich interpretacja. Seminarium odbywa się dwufazowo. W fazie pierwszej student przedstawia swoje cząstkowe wyniki swoich przygotowań promotorowi, uzyskując stosowny feedback, zaś w fazie drugiej przedstawia prezentację, w której przedstawia ogólny zarys swoje przyszłej pracy magisterskiej na publicznym forum.

• Ocena zmian degeneracyjnych w gruczołach przędnych pająka Steatoda grossa (Theridiidae) w warunkach chronicznej ekspozycji na kadm

• Ocena poziomu substratów energetycznych u pajaka Steatoda grossa (Therididae) w warunkach chronicznej ekspozycji na miedź i kadm

• Ocena zmian degeneracyjnych w gruczołach przędnych pająka Steatoda grossa (Theridiidae) w warunkach chronicznej ekspozycji na miedź

• Wpływ nanodiamentów na wybrane parametry rozwojowe Acheta domesticus.

• Oporność Varroa destructor na działanie amitrazy

• Wpływ nanodiamentów na budżet energetyczny świerszcza domowego.

• Oddziaływanie toksyczne tryptofanu na rozwój i rozmnażanie świerszcza domowego.

Zaznajomienie się i udział w dyskusji naukowej dotyczącej tematów realizowanych w ZFZiE na pozostałych kierunkach studiów.

Metody dydaktyczne:

Seminarium: prezentacja i dyskusja nad przedstawionym referatem.

Praca własna studenta.

Każdy ze studentów przygotowuje:

• „Graphical abstract” na dowolny temat i krótko go omawia.

• W dwuosobowych grupach przygotowuje wniosek o przyznanie funduszy na projekt badawczy według wzoru wniosku do JM Rektora UŚ o dofinasowanie projektu badawczego. Tematyka wniosku jest dowolna.

• Prezentację (około 40 min.) na podstawie samodzielnie zgromadzonego piśmiennictwa oraz piśmiennictwa wskazanego przez promotora. Prezentacja powinna nawiązywać do problemów, które powinny być zasadniczym elementem „Wstępu” w przyszłej pracy magisterskiej. Dla przygotowania konieczne jest zapoznanie się z literaturą dotyczącą zleconego tematu, w tym oryginalnych artykułów naukowych (nie mniej niż 3 w języku angielskim), prac przeglądowych oraz podręczników.

Konsultacje: dyskusje, wyjaśnienia w trakcie godzin określonych przez każdego z pracowników.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega: umiejętność przygotowania i klarownego przedstawienia referatu naukowego (prezentacji naukowej) na wybrany temat w postaci prezentacji Power Point; ocena wartości merytorycznej i technicznej referatu, zdolności do syntezy informacji oraz właściwego doboru literatury przedmiotu, w tym literatury angielskojęzycznej; aktywność w dyskusji i postawa w trakcie zajęć.

Prezentacja:

ocenie podlega poprawność merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia, a także towarzyszący prezentacji konspekt:

ocena bdb – zagadnienie zostało w pełni i w sposób wyczerpujący przedstawione, brak błędów merytorycznych w prezentacji, prezentacja w logicznych i zrozumiałym układzie, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu w zakresie wybiegającym poza samą prezentację i o bardzo dobrej znajomości prezentowanych pozycji literatury. Konspekt bezbłędny i rozesłany w terminie;

ocena db – zagadnienie zostało omówione w znacznej części, bardzo nieliczne błędy merytoryczne w prezentacji, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury. Konspekt poprawny i rozesłany w terminie;

ocena dst – zagadnienie zostało omówione pobieżnie, luki treściowe nie przekraczają jednak połowy wymaganego tematem zakresu prezentacji, dość liczne błędy merytoryczne w prezentacji, ale student potrafi skorygować je w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury poniżej przeciętnej. W konspekcie występują błędy, ale został rozesłany w terminie;

ocena ndst – zagadnienie zostało przedstawione skrajnie pobieżnie (luki treściowe przekraczają 50% wymagań), liczne błędy merytoryczne w prezentacji, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji. Konspekt z licznymi błędami i/lub nierozesłany w terminie.

„Graphical abstract” i wniosek o dofinasowanie projektu badawczego. Ocenie podlegają spójność, poprawność merytoryczna oraz wizualizacja streszczania i wniosku.

Ocena ciągła:

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową, aktywność studenta oceniana jest w skali od oceny bdb do ndst (w tym ostatnim przypadku ocena odzwierciedla uporczywe unikanie uczestnictwa w dyskusji). Najwyżej oceniane są nie proste pytania, ale samodzielne uzupełnienia do poruszanego tematu oraz korygowanie błędów popełnionych przez pozostałych uczestników seminarium. W ten sposób student wdrażany jest w merytoryczną krytykę dokonań innych uczestników seminarium, w ich obecności, co uczy obiektywizmu oraz unikania wątków osobistych i emocjonalnych.

Uwagi:

dr Agata Nicewicz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)