Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe II W2-S2BT19-2BT-08A
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 17

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe II W2-S2BT19-2BT-08A
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 17 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala zajęcia zdalne
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mirosław Nakonieczny
Literatura:

Oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe przygotowujące do wykonania pracy magisterskiej wskazane studentowi przez promotora. Inne oryginalne prace naukowe, prace przeglądowe (w tym minimum 3 anglojęzyczne) oraz podręcznik akademickie w języku polskim i angielskim.

Zakres tematów:

Podane niżej treści zajęć nie odpowiadają bezpośrednio jednostkom zajęciowym, których większość to prezentacje studentów na ustalone tematy, mieszczące się w niżej podanym zakresie. Treścią wystąpień są uzyskane wyniki i ich interpretacja. Seminarium odbywa się dwufazowo. W fazie pierwszej student przedstawia swoje cząstkowe wyniki swoich przygotowań promotorowi, uzyskując stosowny feedback, zaś w fazie drugiej przedstawia prezentację, w której przedstawia ogólny zarys swoje przyszłej pracy magisterskiej na publicznym forum.

• Ocena zmian degeneracyjnych w gruczołach przędnych pająka Steatoda grossa (Theridiidae) w warunkach chronicznej ekspozycji na kadm

• Ocena poziomu substratów energetycznych u pajaka Steatoda grossa (Therididae) w warunkach chronicznej ekspozycji na miedź i kadm

• Ocena zmian degeneracyjnych w gruczołach przędnych pająka Steatoda grossa (Theridiidae) w warunkach chronicznej ekspozycji na miedź

• Wpływ nanodiamentów na wybrane parametry rozwojowe Acheta domesticus.

• Oporność Varroa destructor na działanie amitrazy

• Wpływ nanodiamentów na budżet energetyczny świerszcza domowego.

• Oddziaływanie toksyczne tryptofanu na rozwój i rozmnażanie świerszcza domowego.

Zaznajomienie się i udział w dyskusji naukowej dotyczącej tematów realizowanych w ZFZiE na pozostałych kierunkach studiów.

Metody dydaktyczne:

Seminarium: prezentacja i dyskusja nad przedstawionym referatem.

Praca własna studenta.

Każdy ze studentów przygotowuje:

• „Graphical abstract” na dowolny temat i krótko go omawia.

• W dwuosobowych grupach przygotowuje wniosek o przyznanie funduszy na projekt badawczy według wzoru wniosku do JM Rektora UŚ o dofinasowanie projektu badawczego. Tematyka wniosku jest dowolna.

• Prezentację (około 40 min.) na podstawie samodzielnie zgromadzonego piśmiennictwa oraz piśmiennictwa wskazanego przez promotora. Prezentacja powinna nawiązywać do problemów, które powinny być zasadniczym elementem „Wstępu” w przyszłej pracy magisterskiej. Dla przygotowania konieczne jest zapoznanie się z literaturą dotyczącą zleconego tematu, w tym oryginalnych artykułów naukowych (nie mniej niż 3 w języku angielskim), prac przeglądowych oraz podręczników.

Konsultacje: dyskusje, wyjaśnienia w trakcie godzin określonych przez każdego z pracowników.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega: umiejętność przygotowania i klarownego przedstawienia referatu naukowego (prezentacji naukowej) na wybrany temat w postaci prezentacji Power Point; ocena wartości merytorycznej i technicznej referatu, zdolności do syntezy informacji oraz właściwego doboru literatury przedmiotu, w tym literatury angielskojęzycznej; aktywność w dyskusji i postawa w trakcie zajęć.

Prezentacja:

ocenie podlega poprawność merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia, a także towarzyszący prezentacji konspekt:

ocena bdb – zagadnienie zostało w pełni i w sposób wyczerpujący przedstawione, brak błędów merytorycznych w prezentacji, prezentacja w logicznych i zrozumiałym układzie, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu w zakresie wybiegającym poza samą prezentację i o bardzo dobrej znajomości prezentowanych pozycji literatury. Konspekt bezbłędny i rozesłany w terminie;

ocena db – zagadnienie zostało omówione w znacznej części, bardzo nieliczne błędy merytoryczne w prezentacji, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury. Konspekt poprawny i rozesłany w terminie;

ocena dst – zagadnienie zostało omówione pobieżnie, luki treściowe nie przekraczają jednak połowy wymaganego tematem zakresu prezentacji, dość liczne błędy merytoryczne w prezentacji, ale student potrafi skorygować je w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury poniżej przeciętnej. W konspekcie występują błędy, ale został rozesłany w terminie;

ocena ndst – zagadnienie zostało przedstawione skrajnie pobieżnie (luki treściowe przekraczają 50% wymagań), liczne błędy merytoryczne w prezentacji, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji. Konspekt z licznymi błędami i/lub nierozesłany w terminie.

„Graphical abstract” i wniosek o dofinasowanie projektu badawczego. Ocenie podlegają spójność, poprawność merytoryczna oraz wizualizacja streszczania i wniosku.

Ocena ciągła:

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową, aktywność studenta oceniana jest w skali od oceny bdb do ndst (w tym ostatnim przypadku ocena odzwierciedla uporczywe unikanie uczestnictwa w dyskusji). Najwyżej oceniane są nie proste pytania, ale samodzielne uzupełnienia do poruszanego tematu oraz korygowanie błędów popełnionych przez pozostałych uczestników seminarium. W ten sposób student wdrażany jest w merytoryczną krytykę dokonań innych uczestników seminarium, w ich obecności, co uczy obiektywizmu oraz unikania wątków osobistych i emocjonalnych.

Uwagi:

dr Agata Nicewicz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.