Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika resocjalizacyjna [W3-PE-RP3-S1-5] semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna [W3-PE-RP3-S1-5]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Czerkawski, Katarzyna Front-Dziurkowska
Literatura:

A. Szymański, Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, Warszawa 2010,

S. Bębas, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, Radom 2011

J. Cichowicz, Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży: wybrane problemy Olsztyn 1992

A. Domagała-Kręcioch, Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenie szkolne, Kraków 2008

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji. Katowice 2010, Wyd. UŚ.

L. Mościcka (red.), Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne, problemy resocjalizacji i rewalidacji, Wrocław 1991

F. Kozaczuk (red.), Zachowania przestępcze: przyczyny i zapobieganie, Rzeszów 2010

B. Urban, J. M. Stanik, Resocjalizacja T1, T2, Warszawa 2008

L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2001, Wyd. UW.

I. Motow, Standardy opieki instytucjonalnej dla nieletnich, Łódź 2006

A. Węgliński, Resocjalizacja w warunkach dozorowanych oraz izolacji zakładowej Lublin 1993

R. Borowski, D. Wysocki, Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock 2001

M. Jordan, Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych ( na przykładzie dwóch zakładów poprawczych) Opieka-Wychowanie -Terapia 1995, nr 5

J. Szałański, Zakład poprawczy w systemie resocjalizacji [w:] optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich (red.) F. Kozaczuk, Rzeszów 2006

J. Dąbrowska, Resocjalizacja w polskim instytucjonalnym środowisku penitencjarnym „Opieka-Wychowanie-Terapia” 2001, nr 3

R. Pelewicz, Dozór elektroniczny jako środek ograniczania przeludnienia więzień w aspekcie źródeł prawa międzynarodowego praw człowieka ( artykuł dostępny http://ms.gov.pl/pl/probacja/2013/)

W. Kotowski, B. Kurzępa, Dozór elektroniczny – zarys problematyki, Probacja 2/2009, s. 72-98

H. Mazur, Dozór elektroniczny w procesie karnym, Prokuratura i Prawo 7-8/2009, s. 124-135

A. Ornowska, Wybrane aspekty z praktyki stosowania dozoru elektronicznego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Probacja 3–4/ 2010

http://www.dozorelektroniczny.gov.pl/

A. Kieszkowska (red.), Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji, Kielce 2008

Z. Bartkowicz, P. Maciaszczyk, Profilaktyka i resocjalizacja, Tarnobrzeg 2011

Zakres tematów:

Wprowadzenie/Teoretyczny kontekst pedagogiki resocjalizacyjnej. Interdyscyplinarny charakter wiedzy o resocjalizacji.

Norma i patologia w zachowaniu młodzieży. Proces przystosowania jednostki i modele osobowości z nim związane.

Determinanty środowiskowe niedostosowania społecznego/- socjalizacji i jej mechanizmy, - środowisko rodzinne jako przyczyna niedostosowania społecznego,

Determinanty środowiskowe niedostosowania społecznego/- szkoła, środowisko szkolne źródło niedostosowania społecznego, - środowisko rówieśnicze i jego negatywny wpływ na jednostkę.

Objawy niedostosowania społecznego wśród nieletnich/ symptomy demoralizacji /charakterystyka przestępczości nieletnich,

Objawy niedostosowania społecznego wśród nieletnich/- agresja i przemoc na terenie placówek oświatowych/ cyberprzemoc i zjawiska dysfunkcjonalne młodzieży w sieci

Wychowanie resocjalizacyjne. Struktura procesu resocjalizacji

Instytucja wychowania resocjalizującego dla nieletnich: Kuratorskie Ośrodki pracy z młodzieżą.

Proces resocjalizacji w zakładzie karnym. Zasady funkcjonowania społeczności więziennej. Specyfika pracy resocjalizacyjnej z dorosłymi.

Zadania wychowawców penitencjarnych. Bariery i szanse resocjalizacji penitencjarnej.

Profilaktyka niedostosowania społecznego/ strategie profilaktyczne, rodzaje oddziaływań profilaktycznych/ programy przeciwdziałające niedostosowaniu społecznemu o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym/ policja i jej znaczenie w zakresie profilaktyczny

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, grupowa, burza mózgów, dyskusja,

Metody i kryteria oceniania:

ocena końcowa składa się z ocen cząstkowych:

- obecność podczas zajęć platforma Teams oraz Moodle,

- zadania indywidualne, grupowe, zrealizowane w poszczególnych tematach platforma moodle

- oceny z testów,gier, zadań platforma moodle

- ocena z pracy zaliczeniowej (praca zaliczeniowa pisana jest indywidualnie przez każdego studenta; student wybiera temat z listy tematów, praca zaliczeniowa nie krótsza niż 3 strony nie dłuższa niż 6 stron wydruku komputerowego, w układ nie wlicza się strona tytułowa i bibliografia.

układ pracy :wprowadzenie - wprowadzenie w tematykę uzasadnienie wyboru tematu, wyjaśnienie pojęć, rozwinięcie i zakończenie-refleksje, wnioski; odpowiednio sformatowany tekst, przypisy i bibliografia, termin oddania pracy zaliczeniowej przedostatnie zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)