Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie [31-STS2-L30-ANG-JS1] semestr zimowy 2020/2021
lektorat, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie [31-STS2-L30-ANG-JS1]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

The New Wider World, David Waugh. Nelson Thornes, 2005.

Literatura uzupełniająca:

Geography, Keith Kelly. Macmillan Vocabulary Practice Series, 2009.

Zakres tematów:

1. Wybrane zagadnienia klimatologii. Typy klimatów i ich cechy, zróżnicowanie klimatów na kuli ziemskiej. Prognozowanie pogody.

2. Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia. Prawdopodobieństwo zmiany klimatu na świecie będące wynikiem globalnego ocieplenia.

3. Bogactwa naturalne ziemi, Odnawialne i nieodnawialne źródła energii. Woda jako jedno z bogactw naturalnych. Mądra gospodarka wodna jako priorytet wielu państw zwalczających brak wody w wielu rejonach naszej planety.

4. Zmiany ludnościowe na świecie, rozmieszczenie ludności na świecie i czynniki decydujące o tym rozmieszczeniu. Modele zmian demograficznych : piramida demograficzna i model transformacji demograficznej.

5. Współczesne procesy demograficzne takie jak starzenie się społeczeństw, przeludnienie i problemy z tym związane. Case study: Polityka demograficzna w Chinach. Rozmieszczenie ludności i gęstość zaludnienia w Brazylii.

6. Migracje ludności i ich przyczyny. Uchodźcy, problem tożsamości grup narodowościowych i etnicznych, rekrutacja i zatrudnienie migrantów. Case study: mogranci w Kalifornii i Niemczech.

7. Degradacja środowiska naturalnego. Omawianie przykładów zniszczenia środowiska geograficznego będącego wynikiem działalności zarówno człowieka jak i oddziaływania czynników fizycznych. Case study. Wycinka lasów tropikalnych.

8. Struktura zatrudnienia. Zmiany w zatrudnieniu związane z rozwojem gospodarczym świata. Gwałtowny rozwój sektora usług, Usługi wyższego i niższego rzędu: np. oświata wyższa, usługi finansowe, turystyka.

9. Zrównoważony rozwój ekonomiczny i uzależnienie rynków. Czynniki wzrostu gospodarczego, strategie pomocy dla krajów ubogich. Case study: Japan vs Kenya.

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na

tematy poruszane na zajęciach.

-Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z

wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania, z elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacja zwrotną, z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. projektowej, webquest, case study) oraz metod i technik kształcenia na odległość i zastosowaniem TIK.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 1 testu ( waga 2),

- za aktywne uczestnictwo w zajęciach ( waga 1),

- ocena z prezentacji (waga 2)

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84-89% = db+ ( dobry plus)

75-83% = db ( dobry)

69-74% = dst+ ( dostateczny plus)

60-68% = dst ( dostateczny)

0-59% = ndst ( niedostateczny)

Uwagi:

Wydział Nauk Przyrodniczych - Geografia; I ROK II STOPIEŃ [magisterskie uzupełniające]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)