Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka społeczna W3-PE-RT3-N1-PS
semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Profilaktyka społeczna W3-PE-RT3-N1-PS
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań:
2021-01-24 08:00 : 11:15 sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego
2021-02-07 10:30 : 12:15 sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kinga Konieczny-Pizoń
Literatura:

Borzucka-Sitkiewicz K., Kowalczewska-Grabowska K.: Profilaktyka społeczna: aspekty teoretyczno-metodyczne. Katowice 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 72-80.

Kmiecik-Jusięga K.: W drodze do budowania modelu profilaktyki zintegrowanej. Postulaty współpracy środowisk szkolnych i rodzinnych w kontekście nowego systemu oświaty. W: K. Kmiecik-Jusięga (red.nauk.): Profilaktyka społeczna. Kontekst rodzinny i szkolny. Kraków 2017, Wydawnictwo WAM.

Szymańska J.: Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa 2012, Ośrodek Rozwoju Edukacji; rozdz. III, ss. 38-45.

Wojcieszek K. A.: Co nas chroni? Rola relacji osobowych i uczuć w profilaktyce kreatywnej. W: K. Kmiecik-Jusięga (red.nauk.): Profilaktyka społeczna. Kontekst rodzinny i szkolny. Kraków 2017, Wydawnictwo WAM.

Jędrzejko M. Z., Szwedzik A. (red. nauk.): Zagrożone dorastanie. Wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej. Tom 1. Warszawa-Milanówek 2019, Oficyna Wydawnicza, ss. 42-49; 63-105.

Ostaszewski K.: Standardy profilaktyki. Warszawa 2016, Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”, ss. 10-34.

Jagieła J.: Socjoterapia w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków 2007, Wydawnictwo Rubikon.

Gaś Z.: Profilaktyka w szkole. Warszawa 2006, Wydawnictwo WSiP.

Schimanek T.: Diagnozowanie problemów społecznych. Warszawa 2015, FISE.

Świątkiewicz G. (red.): Profilaktyka w środowisku lokalnym. Warszawa 2002, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Grzelak S. (red.): Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządów i praktyków oparty na wynikach badań naukowych. Warszawa 2015, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Literatura uzupełniająca:

Biela A.: Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie? Warszawa 2015, Wydawnictwo Samo Sedno.

Gaś Z. B.: Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jędrzejko M. Z., Szwedzik A. (red.): Pedagogika i profilaktyka społeczna. Nowe wyzwania, konteksty, problemy. Warszawa-Milanówek 2018, Wydawnictwo ASPRA.

Kustra Cz., Fopka-Kowalczyk M. (red.): Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

w środowisku otwartym. Toruń 2013, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Prajsner M. (red.): Młodzież z grup ryzyka. Perspektywy profilaktyki. Warszawa 2003, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szpringer M.: Profilaktyka społeczna: rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Kielce 2004, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Zakres tematów:

1.Profilaktyka społeczna a profilaktyka zintegrowana – konteksty praktyczne: typy/poziomy/strategie profilaktyki/czynniki chroniące i czynniki ryzyka

2.Profilaktyka kreatywna i defensywna wobec budowania tożsamości i świadomości dzieci, młodzieży, dorosłych – elementy metodyki pracy profilaktycznej (trening umiejętności społecznych, włączanie naturalnych mentorów, pomoc rówieśnicza, animacja czasu wolnego)

3.Wyzwania współczesnej profilaktyki społecznej w obliczu zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – profilaktyka w rodzinie

4. Profilaktyka w szkole – znaczenie rozwoju psychicznego dziecka i młodzieży oraz procesu grupowego wobec tworzenia programów wychowawczo-profilaktycznych

5.Konstruowanie projektów profilaktycznych w środowisku lokalnym – diagnoza zasobów i potrzeb otoczenia

6. Ekonomia w profilaktyce, czyli o wartości kompleksowych i skutecznych działań w środowisku wychowawczym

Metody dydaktyczne:

zajęcia są prowadzone przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość

Metody i kryteria oceniania:

AKTYWNOŚĆ:

Student wykazuje się aktywnością i twórczymi rozwiązaniami problemów społecznych. Chętnie podejmuje działania w zakresie konstruuowania działań profilaktycznych w szkole, rodzinie, środowisku lokalnym w nawiązaniu do poszczególnych poziomów i strategii profilaktycznych, jak i wieku oraz rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Ocenie podlega aktywność studenta na zajęciach, przygotowanie niezbędnych materiałów do zajęć oraz stopień znajomości zalecanej literatury.

Ocena aktywności na każdych zajęciach.

TEST:

Znajomość i rozumienie najważniejszych treści ćwiczeń. Umiejętność wyrażania własnej opinii

w oparciu o literaturę naukową.

Test ma charakter pisemny. Zawiera zadania otwarte, krótkiej odpowiedzi, z luką oraz na dobieranie. Charakter testu może ulec zmianie, ze względu na kształcenie on line. Student zostanie powiadomiony najpóźniej 7 dni przed wprowadzoną zmianą.

Student otrzymuje najniższą ocenę pozytywną po zdobyciu minimum 50% maksymalnej punktacji testu, najwyższą po uzyskaniu 95% punktacji.

Czas trwania testu to ok. 30 minut. W teście uczestniczą wszyscy studenci jednocześnie

PROJEKT GRUPOWY:

Student potrafi w zespole opracować i przedstawić studium porównawcze dla wybranej dobrej praktyki profilaktycznej realizowanej w Polsce i na świecie. Student wykorzystuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje do przedstawienia adresatów działań profilaktycznych, celów działań, założeń, treści programowych, standardów realizacji oraz skuteczności działań, odnoszących się do zastosowanych w programie strategii, jego skuteczności (w oparciu o prowadzone badania w danej dziedzinie/programu) oraz bezpieczeństwa. W opracowanym studium porównawczym student zawiera również własne sugestie, przemyślenia dotyczące analizy porównawczej praktyk profilaktycznych. Ocenie podlega zawartość merytoryczna projektu (odniesienia do badań) i estetyka wykonania (edytowany tekst, itp.).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.