Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.2+] semestr letni 2020/2021
lektorat, grupa nr 10

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.2+]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Katarzyna Banaś-Sieradzka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

•Latham-Koenig, Ch. Oxenden,C. Chomacki,K. 2020 English File Intermediate Plus 4th edition. Oxford University Press

Literatura uzupełniająca:

•Latham-Koenig, Ch. Oxenden,C. Chomacki,K. 2020 English File Intermediate Plus 4th edition workbook. Oxford University Press

•Dooley, J. Evans, V. 1998. Grammarway 3. Express Publishing

•Gairns, R. Redman, S. 2008. Oxford Word Skills-intermediate. Oxford University Press

•Vince, M. 2008. Macmillan English Grammar in Context. Macmillan

•Dodatkowe materiały przygotowane przez prowadzącego

•Kurs wspomagający lektorat na platformie Moodle:

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=423

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 3-5 podręcznika English File 4th edition Intermediate Plus (Oxford University Press)

1.Opisywanie osób w różnym wieku, cech i zajęć charakterystycznych dla danej grupy wiekowej, definiowanie terminu: dojrzałość. Poszerzenie zakresu słownictwa związanego z tematem (middle-aged, he is in his late forties, having tantrums etc).

2.Formułowanie wypowiedzi pisemnej w formie postu na forum internetowym: odpowiedź na pytanie: Jakim byłeś dzieckiem i czy się zmieniłeś? z zastosowaniem czasów Past Simple, Past Continuous oraz used to.

3.Opisywanie, w formie rozmowy, różnych wydarzeń z dzieciństwa, młodości z zastosowaniem Past Simple, Past Continuous i used to. (np. When you were younger, An incident in your childhood)

4. Poszerzenie terminologii z zakresu fotografowania w oparciu o tekst The dangerous art of the selfie. Opisywanie zdjęć z wakacji z uwzględnieniem przyimków miejsca i ruchu oraz wyrażeń przyimkowych miejsca (in the right-hand corner, in the background) oraz słownictwa z zakresu tematu (close-up, overexposed).

5. Reagowanie na udzielane rady i wskazówki oraz ich formułowanie w wypowiedzi pisemnej i ustnej (You can always… Try taking…).

6. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania kluczowych informacji w tekście o bezpiecznym przechowywaniu zdjęć cyfrowych jako punkt wyjściowy do analizy artykułu How safe are your digital photos.

7. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: opisywanie problemów z samochodem, wynajem samochodu, nagrywanie wiadomości na poczcie głosowej.

8. Formułowanie opinii na temat marnotrawienia żywności i innych produktów oraz możliwościach ich recyklingu z zastosowaniem rzeczowników i czasowników złożonych z zakresu tematu (refuse collector, throw away). Dyskusja na temat sposobów generowania jak najmniejszej ilości odpadów i racjonalnego gospodarowania żywnością zgodnie z koncepcją „zero waste” w nawiązaniu do wywiadu ze współautorką aplikacji umożliwiającej ograniczenie marnowania żywności.

9. Omawianie planów na przyszłość i prognozowanie z zastosowaniem form czasu przyszłego will /shall oraz wyrażenie be going to.

10. Dzielenie się przypuszczeniami na temat możliwości przetwarzania niektórych odpadów i ich skonfrontowanie z danymi zawartymi w tekście o recyklingu Why your recycling isn’t working.

11. Poszerzenie leksyki dotyczącej edukacji na studiach wyższych i pracy zawodowej (scholarship, vacancy) i wykorzystanie jej w dyskusji o studiowaniu i podejmowaniu pracy. Wyrażanie opinii, zgadzanie się lub nie z rozmówcą (Maybe that’s true. I completely disagree with that).

12. Wypowiadanie się na temat własnych doświadczeń zawodowych, pracy wakacyjnej oraz bezpłatnych praktyk zawodowych. Zastosowanie pierwszego i drugiego trybu warunkowego w wypowiedziach nawiązujących do tematu: studia i praca. Dyskutowanie wadach i zaletach pracy na pół etatu w nawiązaniu do wypowiedzi znanych osób tekście The best part-time job I ever had… .

13. Powtórzenie materiału z jednostek 3-4 (struktury leksykalno-gramatyczne i reakcje językowe).

14. Dyskutowanie o współczesnej telewizji z wykorzystaniem poszerzonego słownictwa z zakresu tego tematu (a documentary, a period drama). Porównywanie wyborów dotyczących różnorodnych programów telewizyjnych z zastosowaniem czasu Present Perfect Simple.

15. Omawianie problemu uzależnienia od telewizji, w szczególności od seriali telewizyjnych (binge-watching) w oparciu o tekst Why is the UK in love with foreign TV series? Wyrażanie zainteresowania w dyskusji o wybranych filmach i serialach z użyciem określonych zwrotów (It’s the best thing ever).

16. Pogłębienie wiedzy na temat problemu tzw. miast widm (ghost towns) i wskazywanie sposobów jego rozwiązania na podstawie tekstu A new life for dying towns.

17. Wypowiadanie się na temat przyczyn migracji mieszkańców miast na wieś, omawianie wad i zalet życia na wsi z zastosowaniem czasu Present Perfect Continuous.

18. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i umiejętności komunikacyjnych: zgłaszanie zaginięcia osoby, opisywanie zaginionej osoby, wyrażanie podziękowania za udzieloną pomoc.

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

-Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć: Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30godz.

Opis pracy własnej studenta: Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (2 leksykalno-gramatyczne + 1 kompetencyjny)

- z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne,

- z innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

2. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Humanistycznego: Filologia rosyjska.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)