Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.2+] semestr letni 2020/2021
lektorat, grupa nr 44

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.2+]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 44 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Iwona Wiąk-Domka
Literatura:

literatura obowiązkowa English File Intermediate Plus 4thh edition Student’s Book and Workbook by Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki. Oxford University Press 2020

literatura uzupełniająca 1. „English Grammar In Use”, Raymond Murphy, Cambridge University Press

2. “Intermediate Vocabulary”, B.J.Thomas, Nelson

3. “700 Classroom Activities”, David Seymour, Maria Popova, Macmillan

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 3-5 podręcznika English File 4th edition Intermediate Plus (Oxford University Press)

1.Opisywanie osób w różnym wieku, cech i zajęć charakterystycznych dla danej grupy wiekowej, definiowanie terminu: dojrzałość. Poszerzenie zakresu słownictwa związanego z tematem (middle-aged, he is in his late forties, having tantrums etc).

2.Formułowanie wypowiedzi pisemnej w formie postu na forum internetowym: odpowiedź na pytanie: Jakim byłeś dzieckiem i czy się zmieniłeś ? z zastosowaniem czasów Past Simple, Past Continuous oraz used to.

3.Opisywanie, w formie rozmowy, różnych wydarzeń z dzieciństwa, młodości z zastosowaniem Past Simple, Past Continuous i used to. (np. When you were younger, An incident in your childhood)

4. Poszerzenie terminologii z zakresu fotografowania w oparciu o tekst The dangerous art of the selfie. Opisywanie zdjęć z wakacji z uwzględnieniem przyimków miejsca i ruchu oraz wyrażeń przyimkowych miejsca (in the right-hand corner, in the background) oraz słownictwa z zakresu tematu (close-up, overexposed).

5. Reagowanie na udzielane rady i wskazówki oraz ich formułowanie w wypowiedzi pisemnej i ustnej (You can always… Try taking…).

6. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania kluczowych informacji w tekście o bezpiecznym przechowywaniu zdjęć cyfrowych jako punkt wyjściowy do analizy artykułu How safe are your digital photos.

7. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: opisywanie problemów z samochodem, wynajem samochodu, nagrywanie wiadomości na poczcie głosowej.

8. Formułowanie opinii na temat marnotrawienia żywności i innych produktów oraz możliwościach ich recyklingu z zastosowaniem rzeczowników i czasowników złożonych z zakresu tematu (refuse collector, throw away). Dyskusja na temat sposobów generowania jak najmniejszej ilości odpadów i racjonalnego gospodarowania żywnością zgodnie z koncepcją „zero waste” w nawiązaniu do wywiadu ze współautorką aplikacji umożliwiającej ograniczenie marnowania żywności.

9. Omawianie planów na przyszłość i prognozowanie z zastosowaniem form czasu przyszłego will /shall oraz wyrażenie be going to.

10. Dzielenie się przypuszczeniami na temat możliwości przetwarzania niektórych odpadów i ich skonfrontowanie z danymi zawartymi w tekście o recyklingu Why your recycling isn’t working.

11. Poszerzenie leksyki dotyczącej edukacji na studiach wyższych i pracy zawodowej (scholarship, vacancy) i wykorzystanie jej w dyskusji o studiowaniu i podejmowaniu pracy. Wyrażanie opinii, zgadzanie się lub nie z rozmówcą (Maybe that’s true. I completely disagree with that).

12. Wypowiadanie się na temat własnych doświadczeń zawodowych, pracy wakacyjnej oraz bezpłatnych praktyk zawodowych. Zastosowanie pierwszego i drugiego trybu warunkowego w wypowiedziach nawiązujących do tematu: studia i praca. Dyskutowanie wadach i zaletach pracy na pół etatu w nawiązaniu do wypowiedzi znanych osób tekście The best part-time job I ever had… .

13. Powtórzenie materiału z jednostek 3-4 (struktury leksykalno-gramatyczne i reakcje językowe).

14. Dyskutowanie o współczesnej telewizji z wykorzystaniem poszerzonego słownictwa z zakresu tego tematu (a documentary, a period drama). Porównywanie wyborów dotyczących różnorodnych programów telewizyjnych z zastosowaniem czasu Present Perfect Simple.

15. Omawianie problemu uzależnienia od telewizji, w szczególności od seriali telewizyjnych (binge-watching) w oparciu o tekst Why is the UK in love with foreign TV series? Wyrażanie zainteresowania w dyskusji o wybranych filmach i serialach z użyciem określonych zwrotów (It’s the best thing ever).

16. Pogłębienie wiedzy na temat problemu tzw. miast widm (ghost towns) i wskazywanie sposobów jego rozwiązania na podstawie tekstu A new life for dying towns.

17. Wypowiadanie się na temat przyczyn migracji mieszkańców miast na wieś, omawianie wad i zalet życia na wsi z zastosowaniem czasu Present Perfect Continuous.

18. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i umiejętności komunikacyjnych: zgłaszanie zaginięcia osoby, opisywanie zaginionej osoby, wyrażanie podziękowania za udzieloną pomoc.

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

-Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

liczba godzin pracy własnej studenta 30

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr ( 2 wiedzowe + 1 kompetencyjny)

- z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne,

- z innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

2. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Humanistycznego: Sztuka pisania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)