Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.2+] semestr letni 2020/2021
lektorat, grupa nr 7

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.2+]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Dariusz Idziaszek
Literatura:

literatura obowiązkowa

-Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden “English File Intermediate Plus Student’s Book 4rd Edition”, OUP, 2020

-Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden „English File Intermediate Plus” Workbook, OUP 2020

literatura uzupełniająca

M. Swan & C. Walter “Oxford English Grammar Course” OUP 2011

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Kurs językowy zamieszczony na platformie UPGOW: http://el.us.edu.pl/upgow/course/index.php?categoryid=33

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 3-5 podręcznika English File Intermediate Plus, 4rd edition, Oxford

1. Wypowiadanie się na temat różnych etapów życia używając nowopoznanych zwrotów, np. get a mortgage, settle down, retire, a pre-teen. Dyskusja na temat aktywności podejmowanych przez dane grupy wiekowe.

2. Czytanie ze zrozumieniem na podstawie tekstu “So you think you're a grown up?”

3. Przypomnienie czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous oraz zestawienie ich z konstrukcją used to.

4. Czytanie ze zrozumieniem na podstawie tekstu ‘The dangerous art of the selfie'. Rozmowa na temat fotografii oraz obecnej mody na robienie zdjęć.

5. Poszerzenie leksyki o słownictwo związane z opisem zdjęć, np. in the background, in the distance, on the top of, a także use flash, lenses, landscape.

6. Formułowanie wypowiedzi pisemnej: pisanie artykułu ze wskazówkami jak zrobić np. dobre zdjęcie.

7. Zastosowanie przyimków miejsca, np. across, through, along oraz przyimków poczasownikowych I poprzymiotnikowych takich jak: laugh at, wait for, interested in.

8. Czytanie ze zrozumieniem na podstawie tekstu “How safe are your digital photos” oraz użycie zawartego w nim słownictwa np. back up, go offline, cancel.

9. Practical English: rozwiązywanie problemów. Odgrywanie mini dialogów w parach.

10. Dyskusja dotycząca zanieczyszczenia środowiska I możliwości jego ochrony. Słownictwo związane z recyklingiem oraz odpadami, np. landfill site, bin bag, take away.

11. Formy wyrażania przyszłości: will/shall oraz be going to.

12. Rozmowa na temat odpadów bidegradalnych na podstawie tekstu “Why your recycling isn't working?”

13. Przypomnienie i utrwalenie form I użycia I oraz II okresu warunkowego.

14. Rozmowa na temat pracy, możliwości wykształcenia I perspektyw zawodowych. Wzbogacenie słownictwa w temacie “Study and work”.

15. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem na podstawie tekstu “The best part-time job I ever had” oraz użycie w dyskusji występującego w nim słownictwa, np. shelf-stacker, do a round, sell sth door to door.

16. Formułowanie wypowiedzi pisemnej: stworzenie swojego profilu na LinkedIn.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Praca własna studenta - 30 godzin

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład, prezentacja, dialog). Przygotowywanie do testów sprawdzających.)

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr ( 2 wiedzowe + 1 kompetencyjny)

- z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne,

- z innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

2. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Humanistycznego: Filozofia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)