Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.4E] semestr letni 2020/2021
lektorat, grupa nr 14

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.4E]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 14 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden “English File Intermediate Student’s Book 3rd Edition”, OUP, 2013

Literatura uzupełniająca: „English File” intermediate Workbook, OUP

Kurs na platformie Moodle: https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=351

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 7-8 podręcznika podstawowego (English File 3rd edition Intermediate, Oxford)

1. Poszerzenie słownictwa związanego z edukacją (przedmioty, egzaminy, np. A-levels, organizacja systemu edukacji w krajach angielskojęzycznych, np. state school, terms, czasowniki związane z uczeniem się, np. revise, fail, różnica w użyciu czasowników bring up i educate); wypowiadanie się na temat nauki w szkole średniej (zastosowanie związków frazeologicznych związanych z tematem, np. strict teachers, wear a uniform, behave well).

2. Dyskutowanie na temat problemów związanych ze szkołą i edukacją (wypowiadanie opinii o systemach edukacji na podstawie analizy tekstu ‘Do you want to practise for 5 hours or 6’, argumentowanie za pomocą wyrażeń First of all, My second point is, Finally, reagowanie na usłyszane poglądy, np. I partly agree).

3. Wypowiadanie się na temat planów związanych z edukacją (opisywanie przyszłych zdarzeń o dużym stopniu prawdopodobieństwa za pomocą pierwszego okresu warunkowego First Conditional, zdań podrzędnych okolicznikowych czasu, wykorzystanie spójników, np. as soon as, after, before).

4. Nabywanie umiejętności opisywania domu – na podstawie tekstu ‘Tchaikovsky’s house’, poszerzenie zasobu słownictwa (związanego z nazywaniem części domu, np. roof, entrance, miejsc zamieszkania, np. outskirts, cottage, lokalizacją np. it’s situated in, it’s a short drive from, użycie przyimków miejsca, np. in a village, on the second floor).

5. Formułowanie wypowiedzi na temat swojego wymarzonego domu (opisywanie zdarzeń o niewielkim stopniu prawdopodobieństwa, wykorzystanie drugiego okresu warunkowego Second Conditional, zastosowanie słowa would do sytuacji fikcyjnych).

6. Doskonalenie umiejętności używania wyrażeń języka codziennego (spędzanie wolnego czasu, wyjście do klubu, sugerowanie i reagowanie na czyjeś sugestie, zastosowanie wyrażeń How about.., Shall we..).

7. Relacjonowanie wypowiedzi innych osób dotyczących zakupów (Reported speech, zmiana czasów gramatycznych, czasowniki relacjonujące).

8. Wyrażanie opinii na temat robienia zakupów w sklepie i zakupów online, reagowanie na sytuacje związane z robieniem zakupów (doskonalenie umiejętności formułowania pisemnej reklamacji towaru lub usługi).

9. Wzbogacenie leksyki z zakresu tematu praca ( czasowniki związane z tematem, np. get promoted, be sacked, retire, rodzaje zatrudnienia, np. temporary, self-employed, różnica w użyciu słów work i job, różnica w znaczeniach słowa work).

10. Usystematyzowanie wiedzy na temat sufiksów - tworzenie rzeczowników od czasowników, np. achieve-achievement, demonstrate-demonstration, promote-promotion, qualify-qualification.

11. Formułowanie wypowiedzi na temat pracy najodpowiedniejszej do charakteru (tworzenie struktur w oparciu o konstrukcje gerundialne i bezokolicznikowe, wykorzystanie czasowników, po których występują formy gerund lub infinitive, oraz czasowników po których można użyć obu form, zastosowanie czasowników modalnych).

12. Wyrażanie opinii na temat jak odnieść sukces, nabywanie umiejętności opisywania i prezentowania produktu (na podstawie analizy tekstu ‘In the Dragon’s Den’).

13. Formułowanie wypowiedzi pisemnej z zastosowaniem rejestru formalnego: list motywacyjny i życiorys.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz

z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracywłasnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach zdalnych w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (2 leksykalno-gramatyczne + 1 kompetencyjny),

- z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne,

- z innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0-59% = ndst (niedostateczny)

Egzamin:

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Oceną końcową egzaminu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej).

Do części ustnej dopuszczony jest student, który z części pisemnej uzyskał ocenę co najmniej dostateczną.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną.

Skala ocen:

90-100% = bdb (bardzo dobry)

84-89% = db+ (dobry plus)

75-83% = db (dobry)

69-74% = dst+ (dostateczny plus)

60-68% = dst (dostateczny)

0-59% = ndst (niedostateczny)

Część pisemna egzaminu (test), zgodna ze wzorcem egzaminu końcowego przyjętym w SPNJO, zawiera następujące elementy:

1.Rozumienie tekstu słuchanego

2.Rozumienie tekstu pisanego

3.Leksyka

4.Gramatyka

5.Krótka forma pisemna

Część ustna egzaminu zgodna ze wzorcem egzaminu końcowego przyjętym

w SPNJO.

Uwagi:

4. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Przyrodniczych: Geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)