Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2] semestr letni 2020/2021
lektorat, grupa nr 11

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Katarzyna Gronowska
Literatura:

literatura obowiązkowa Podręcznik Outcomes, Upper-intermediate, H.Dellar, A.Walkley, National Geographic Learning, 2014

literatura uzupełniająca Outcomes, Upper-intermediate, Workbook, H.Dellar, A.Walkley, National Geographic Learning, 2014

English Grammar in Use R. Murphy, wyd. Cambridge University Press, 2010

My GrammarLab. Foley, D. Hall, Pearson, 2012

Gramatyka Angielska w teorii i ćwiczeniach. J. Siuda, wyd. Angloman, 2004

A Practical English Grammar A.J Thomson, A.V. Martinet, Oxford University Press, 2010

Wielka Gramatyka języka angielskiego, A.Borowska, Edgard, 2010.

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Kurs językowy zamieszczony na platformie UPGOW: http://el.us.edu.pl/upgow/course/index.php?categoryid=33

E-lektorat – język angielski: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=134

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 4-6 podręcznika ‘Outcomes’ – Upper intermediate (National Geographic Learning/Cengage Learning):

1.Rozmowa o sytuacji ekonomicznej i politycznej państwa z wykorzystaniem terminologii nawiązującej do tematu (na przykład: boom, recession, bureaucracy, shortage) oraz kolokacji czasowników z przyimkami (na przykład: vote on, concerned with, cut back on), wyrażanie opinii z zastosowaniem określników so, such.

2. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: zgadzanie się i potwierdzanie zrozumienia („I know what you mean”, „Yeah, I guess”),z właściwą intonacją, komentowanie usłyszanych wiadomości („It was shocking what happened”, „That’s good news for a change”, „It makes you Wonder what goes wrong”), identyfikowanie akcentu w zdaniach.

3. Wypowiadanie się na temat problemów i wagi kwestii społecznych, wprowadzenie frazeologii związanej z tematyką (na przykład: schoolbullying, domestic violence, drop out rates).

4. Wyrażanie opinii o problemach świata takich jak głód, bieda, choroby, i proponowanie dla nich rozwiązań, na podstawie analizy tekstu „Onlyconnect”, wprowadzenie leksyki i zastosowanie kolokacji (na przykład: extremepoverty, meet the target, downward spiral, tackle the problem).

5. Opisywanie zmian dotyczących dwóch lub więcej rzeczy za pomocą konstrukcji porównującej the..., the... .

6. Nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej na temat sposobów spędzania czasu wolnego i bycia wysportowanym, poszerzenie słownictwa z zakresu tematu (na przykład: Take up a hobby, be out of breath, stamina).

7. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: sprawdzenie usłyszanej informacji poprzez powtórzenie części zdania z formą czasownika i dodanie zaimka pytającego („You do what?”, „ You went where?”).

8. Wyrażanie żalu i komentowanie zdarzeń przeszłych, na podstawie leksyki związanej z uprawianiem sportu oraz analizy tekstu „Sport- you’vegot to love it”, wykorzystanie konstrukcji z czasownikiem modalnym (should/could/wouldhavedone, shouldn’t/couldn’t/wouldn’thavedone), ćwiczenie wymowy (wyrażenia should(n’t) /could(n’t)/would(n’t) have + past participle).

9. Wypowiadanie się na temat sportów nietypowych i niebezpieczeństw z nimi związanych, zastosowanie frazeologii związanej z urazami i wypadkami (na przykład: tear ligament, twist an ankle, Lose consciousness).

10. Utrwalenie struktur czasownikowych i usystematyzowanie różnic w użyciu czasów Present Perfect Continuous orazPresent Perfect Simple, doskonalenie wymowy (formy słabe czasowników have,been).

11. Wypowiadanie się na temat miejsc pobytu wakacyjnego z użyciem wyrazów określających przymiotniki (na przykład: absolutely soaked, quite nice, a bit too hot) i rzeczowniki (na przykład: hardy any activities, al most nothing at all, a complete waste of time). Poszerzenie słownictwa związanego z tematem ( na przykład: accommodation,a posh hotel, a campsite, facilities).

12. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie opinii i okazywanie zdziwienia za pomocą pytań przeczących („Couldn’tyoustaythere?,” „Don’tyoufinditannoying?”).

13.Rozmowa na temat problemów związanych z zakwaterowaniem oraz sposobów ich rozwiązywania. Zastosowanie frazeologii związanej z tematem (np. wyrażenie to have something done).

14.Doskonalenie umiejętności rozumienia idiomów angielskich (na przykład: to be out of pocket, to take the mickey, to cost an arm and a leg).

15. Dyskusja na temat szoku kulturowego na podstawie tekstów email oraz programu radiowego „A shock to the system.” Poszerzenie słownictwa związanego z tematem (na przykład: acculturation, to Take pride in, to settle into a routine, to mix with people).

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

liczba godzin pracy własnej studenta 30

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej (opcjonalnie). Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, e-mail). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (2 wiedzowe + 1 kompetencyjny)

z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne

z innych form pracy własnej studenta

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

2. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: Informatyka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)