Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2] semestr letni 2020/2021
lektorat, grupa nr 34

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 34 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Marzena Maciejko
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Hugh Dellar, Andrew Walkley Outcomes upper intermediate 2nd edition, National Geographic Learning, Cengage Learning 2016, Student’s Book, Workbook

-Vince M. First Certificate Language Practice, Macmillan 2011

Literatura uzupełniająca:

- Swan M., Walter C. Oxford English Grammar Course, Oxford University Press 2013

- Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press 2010

-J.Dooley, V.Evans : Grammarway 3&4 Express Publishing 2016

- Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora eWorkbook B2: el.us.edu.pl/spnjo

- dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 4-6 podręcznika podstawowego (Outcomes Upper Intermediate - second edition, National Geographic Learning, Cengage Learning)

1 Rozmowa o sytuacji ekonomicznej i politycznej państwa z wykorzystaniem terminologii nawiązującej do tematu (np.: boom, recession, bureaucracy, shortage) oraz kolokacji czasowników z przyimkami (np.: vote on, concerned with, cut back on), wyrażanie opinii z zastosowaniem określników so, such.

2. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: zgadzanie się i potwierdzanie zrozumienia („I know what you mean”, „Yeah, I guess”), z właściwą intonacją, komentowanie usłyszanych wiadomości („It was shocking what happened”, „That’s good news for a change”, „It makes you wonder what goes wrong”), identyfikowanie akcentu w zdaniach.

3. Wypowiadanie się na tematy z obszaru problematyki społecznej, wprowadzenie frazeologii związanej z tematyką (na przykład: school bullying, domestic violence, dropout rates).

4. Wyrażanie opinii o problemach świata takich jak głód, bieda, choroby i proponowanie dla nich rozwiązań na podstawie tekstu „Only connect”, rozwijanie leksyki w ww. zakresie, zastosowanie kolokacji (np.: extreme poverty, meet the target, downward spiral, tackle the problem).

5. Opisywanie zmian dotyczących dwóch lub więcej rzeczy za pomocą konstrukcji porównującej the..., the... .

6. Formułowanie wypowiedzi ustnej na temat sposobów spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia (w tym m.in. uprawiania sportu), poszerzenie słownictwa z tego zakresu.

7. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: sprawdzenie usłyszanej informacji poprzez powtórzenie części zdania z formą czasownika i dodanie zaimka pytającego („You do what?”, „ You went where?”).

8. Wyrażanie żalu i komentowanie zdarzeń przeszłych związanych z uprawianiem sportu, analiza tekstu „Sport - you’ve got to love it”, wykorzystanie konstrukcji z czasownikiem modalnym (should(n’t) have / could(n’t) have / would(n’t) have + past participle).

9. Wypowiadanie się na temat sportów nietypowych i ekstremalnych oraz niebezpieczeństw z nimi związanych, zastosowanie frazeologii związanej z urazami i wypadkami (na przykład: tear a ligament, twist an ankle, lose consciousness).

10. Utrwalenie struktur czasownikowych i usystematyzowanie różnic w użyciu czasów Present Perfect Continuous oraz Present Perfect Simple.

11. Wypowiadanie się na temat miejsc pobytu wakacyjnego z użyciem wyrazów określających przymiotniki (na przykład: absolutely soaked, quite nice, a bit too hot) i rzeczowniki (na przykład: hardly any facilities, a complete waste of time). Poszerzenie słownictwa związanego z tematem.

7. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie opinii i okazywanie zdziwienia za pomocą pytań przeczących („Couldn’t you stay there?,” „Don’t you find it annoying?”).

12. Rozmowa na temat problemów związanych z zakwaterowaniem oraz sposobów ich rozwiązywania. Zastosowanie frazeologii związanej z tematem, użycie wyrażenia have something done.

13. Doskonalenie umiejętności rozumienia idiomów angielskich (na przykład: to be out of pocket, to take the mickey, to cost an arm and a leg).

14. Dyskusja na temat szoku kulturowego na podstawie tekstów (trzech e-maili) oraz programu radiowego „A shock to the system.” Rozwijanie leksyki w ww. zakresie (na przykład: acculturation, to take pride in, to settle into a routine, to mix with people).

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego,

z wykorzystaniem materiałów audio i/lub video.

Metody dydaktyczne:

30 godzin kontaktowych

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

30 godzin pracy własej

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (2 wiedzowe + 1 kompetencyjny)

- z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne,

- z innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

2. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Przyrodniczych: Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)