Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2] semestr letni 2020/2021
lektorat, grupa nr 5

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Dariusz Idziaszek
Literatura:

literatura obowiązkowa

Dellar H., Walkley A.: Outcomes upper-intermediate; Cengage Learning, 2016.

literatura uzupełniająca

Murphy R.: Grammar in Use; CUP, 2004

Maris A.: Outcomes upper – intermediate workbook; Cengage Learning 2016

Słownik „Word Power”

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w podręczniku ‘Outcomes’ – upper intermediate ( National Geographic Learning/Cengage Learning):

1. Dyskusja na tematy związane z polityką i ekonomią z wykorzystaniem słownictwa związanego z tematem np. bureaucracy, recession, shortage. Użycie przyimków z czasownikami np. vote on, cut back on.

2. Wyrażanie opinii z wykorzystaniem określników so oraz such. Praca nad rozwijaniem umiejętności mówienia poprzez użycie fraz służących do wyrażania zrozumienia lub jego braku np. I know!, Yeah I guess. Mind you… Praca nad intonacją zdania wyrażającego opinię.

3. Wypowiadanie się na tematy związane z problemami społecznymi takimi jak przemoc, rasizm, bezdomność, alkoholizm używając słownictwa związanego z tematem np. bullying, domestic violence, drug and alcohol abuse. Rozwijanie umiejętności prowadzenie konwersacji na tematy związane z sytuacją społeczną.

4. Dyskusja na temat problemów społecznych i politycznych na świecie oraz proponowanie dla nich rozwiązań poprzez zastosowanie słownictwa związanego z tematem np. lead to better harvest, extreme poverty. Analiza tekstu „Only Connect”. Użycie the…, the… przy porównywaniu dwóch rzeczy.

5. Wypowiadanie się na temat prowadzenia zdrowego trybu życia. Praca ze słownictwem związanym z tematem np. have a lie-in, hand-eye coordination, stamina, be out of breath.

6. Rozwijanie sprawności mówienia. Upewnianie się, że dobrze usłyszeliśmy informację poprzez powtórzenie części zdania z formą czasownika i dodanie zaimka pytającego np. You’ve got what? You’re going where?

7. Dyskusja na temat sportu oraz najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Polsce i na świecie używając słownictwa związanego z tematem np. come off the track, call a time-out, get a red card.

8. Praca z gramatyką: Użycie konstrukcji should(n’t), couldn(n’t), would(n’t) + have.

9. Rozmowa na temat wpływu sportu na życie człowieka na podstawie tekstu „Sport – you’ve got to love it”.

10. Dyskusja na temat sportów nietypowych oraz ekstremalnych np. hang-gliding, parachuting oraz rozmowa na temat niebezpieczeństw z nich związanych np. break your leg, twist your ankle, bruise your knee.

11. Użycie czasów Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous.

12. Formułowanie wypowiedzi na temat zakwaterowania przy użycia słownictwa związanego z tematem np. stunning view, efficient service, filthy place. Użycie słów np. very, absolutely, a bit, real z przymiotnikami, rzeczownikami oraz czasownikami.

13. Rozwijanie umiejętności mówienia poprzez formułowanie pytań przeczących np. Couldn’t you stay….

14. Dyskutowanie na tematy związane z problemami dotyczącymi zakwaterowania przy użyciu wyrażeń idiomatycznych związanych z tematem np. to be out of pocket, to cost an arm and a leg. Użycie konstrukcji have/get sth done.

15. Wypowiadanie się na temat szoku kulturowego na podstawie analizy tekstów email. Praca ze słownictwem np. to take pride in, pick up at the airport na podstawie tekstów.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30 godz.

Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr ( 2 wiedzowe + 1 kompetencyjny)

- z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne,

- z innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

2. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: Informatyka stosowana.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)