Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2] semestr letni 2020/2021
lektorat, grupa nr 54

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 54 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Simona Wojtyga
Literatura:

literatura obowiązkowa ‘Outcomes’ – upper intermediate ( National Geographic Learning/Cengage Learning)

Rozdz. 4-6

literatura uzupełniająca Luke Prodromou “Grammar and Vocabulary”,

Longman 2007

Michael Vince “New First Certificate language Practice” Macmillan 2009

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 4-6 podręcznika ‘Outcomes’ – upper intermediate ( National Geographic Learning/Cengage Learning):

1. Rozmowa o sytuacji ekonomicznej i politycznej państwa z wykorzystaniem terminologii nawiązującej do tematu (na przykład: boom, recession, bureaucracy, shortage) oraz kolokacji czasowników z przyimkami (na przykład: vote on, concerned with, cut back on), wyrażanie opinii z zastosowaniem określników so, such.

2. Wypowiadanie się na temat problemów i wagi kwestii społecznych, wprowadzenie frazeologii związanej z tematyką (na przykład: school bullying, domestic violence, dropout rates).

3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: zgadzanie się i potwierdzanie zrozumienia („I know what you mean”, „Yeah, I guess”), z właściwą intonacją, komentowanie usłyszanych wiadomości („It was shocking what happened”, „That’s good news for a change”, „It makes you wonder what goes wrong”), identyfikowanie akcentu w zdaniach.

4. Wyrażanie opinii o problemach świata takich jak głód, bieda, choroby, i proponowanie dla nich rozwiązań, na podstawie analizy tekstu „Only connect”, wprowadzenie leksyki i zastosowanie kolokacji (na przykład: extreme poverty, meet the target, downward spiral, tackle the problem).

5. Opisywanie zmian dotyczących dwóch lub więcej rzeczy za pomocą konstrukcji porównującej the..., the... .

6. Formułowanie opinii na temat samowystarczalności oraz zależności od struktur ekonomicznych na podstawie filmu „Wood-powered car”, zapoznanie się ze strategiami zrozumienia szybkiego mówienia (fast speech) w materiałach autentycznych

7. Nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej na temat sposobów spędzania czasu wolnego i bycia wysportowanym, poszerzenie słownictwa z zakresu tematu (na przykład: take up a hobby, be out of breath, stamina).

8. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: sprawdzenie usłyszanej informacji poprzez powtórzenie części zdania z formą czasownika i dodanie zaimka pytającego („You do what?”, „ You went where?”).

9. Wyrażanie żalu i komentowanie zdarzeń przeszłych, na podstawie leksyki związanej z uprawianiem sportu oraz analizy tekstu „Sport- you’ve got to love it”, wykorzystanie konstrukcji z czasownikiem modalnym (should/could/would have done, shouldn’t/couldn’t/wouldn’t have done), ćwiczenie wymowy (wyrażenia should(n’t) /could(n’t)/would(n’t) have + past participle).

10. Wypowiadanie się na temat sportów nietypowych i niebezpieczeństw z nimi związanych, zastosowanie frazeologii związanej z urazami i wypadkami (na przykład: tear ligament, twist an ankle, lose consciousness).

11. Utrwalenie struktur czasownikowych i usystematyzowanie różnic w użyciu czasów Present Perfect Continuous oraz Present Perfect Simple, doskonalenie wymowy (formy słabe czasowników have, been).

12. Wypowiadanie się na temat miejsc pobytu wakacyjnego z użyciem wyrazów określających przymiotniki (na przykład: absolutely soaked, quite nice, a bit too hot) i rzeczowniki (na przykład: hardly any activities, almost nothing at all, a complete waste of time). Poszerzenie słownictwa związanego z tematem ( na przykład: accommodation, a posh hotel, a camp site, facilities).

13. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie opinii i okazywanie zdziwienia za pomocą pytań przeczących („Couldn’t you stay there?,” „Don’t you find it annoying?”).

14. Rozmowa na temat problemów związanych z zakwaterowaniem oraz sposobów ich rozwiązywania. Zastosowanie frazeologii związanej z tematem (np. wyrażenie to have something done).

15. Doskonalenie umiejętności rozumienia idiomów angielskich (na przykład: to be out of pocket, to take the mickey, to cost an arm and a leg).

16. Dyskusja na temat szoku kulturowego na podstawie tekstów email oraz programu radiowego „A shock to the system.” Poszerzenie słownictwa związanego z tematem (na przykład: acculturation, to take pride in, to settle into a routine, to mix with people).

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej: praca w grupach, prezentacji, case study oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godz. pracy wląsnej studenta: 30

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami literatura uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych; prezentacje, dialog, list).

Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Zajęcia prowadzone w sposób zdalny w blokach 2-godzinnych raz w tygodniu na platfromie MS Teams (model synchroniczny)

Metody i kryteria oceniania:

Opanowanie materiału gramatyczno-leksykalnego oraz nabycie sprawności językowych określonych treściach zajęć.

Zakres gramatyczno-leksykalny pokrywający się z treściami podręcznika

Testy sprawdzające podczas zajęć zapowiedziane z 1-2 tyg. wyprzedzeniem, weryfikacja form pisemnych i ustnych przeprowadzonych w ramach pracy własnej studenta, systematyczne sprawdzanie leksyki.

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60 % i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ocen:

- z minimum 3 testów na semestr (umiejętnościowych i wiedzowych)

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych

- innych form pracy studenta, za aktywne uczestnictwo w zajęciach

Zakres na każdą ocenę: na ocenę dst student musi opanować 60%

90 – 100 % bdb (bardzo dobry)

84 – 89 % + db (plus dobry)

75 – 83 % db (dobry)

69 – 74 % + dst (plus dostateczny)

60 - 68 % dst (dostateczny)

59 – 0% ndst (niedostateczny)

Uwagi:

2. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Społecznych: Psychologia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)