Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2] semestr letni 2020/2021
lektorat, grupa nr 57

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 57 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Jadwiga Węgrzyn
Literatura:

literatura obowiązkowa Podręcznik “Outcomes” Second Edition, National Geographic Learning/Cengage Learning, upper intermediate, Hugh Dellar and Andrew Walkley, 2015

Workbook Second Edition, Amanda Marris, 2015

literatura uzupełniająca M.Mann – Destination B2. Macmilan ,2008 Kurs językowy zamieszczony na platformie UPGOW: http://el.us.edu.pl/upgow/course/index.php?categoryid=33

E-lektorat – język angielski: http// el us.edu.pl/upgow/enrol/index.php?id=134

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora dotyczące omawianych zagadnień

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 4-6 podręcznika ‘Outcomes’ – upper intermediate ( National Geographic Learning/Cengage Learning):

1.Poszerzanie zakresu słownictwa oraz praca nad udoskonaleniem wypowiedzi ustnej na tematy dotyczące stanu politycznego i ekonomicznego państwa np. boost, booming economy, undermine national unity, recession.

2.Wyrażanie własnej opinii oraz dyskusja na temat istotnych problemów społecznych np. homelessness, domestic violence, destruction of the environment, family break down.

3. Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego dotyczącego kwestii społecznych.

4. Czytanie i omawianie fragmentu książki ‘Common Wealth’ autorstwa Jeffreya Sachsa. Budowanie wypowiedzi z użyciem słownictwa i zwrotów występujących w przeczytanym tekście np. extreme poverty and hunger, child mortality, rising population.

5. Opisywanie zmian dotyczących dwóch lub więcej rzeczy za pomocą konstrukcji porównującej the ….the.

6. Konstrukcja so and such.

7. Nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej na temat sposobów spędzania czasu wolnego i bycia wysportowanym, poszerzenie słownictwa z zakresu tematu (na przykład: take up a hobby, be out of breath, stamina).

8. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: sprawdzenie usłyszanej informacji poprzez powtórzenie części zdania z formą czasownika i dodanie zaimka pytającego („You do what?”, „ You went where?”).

9. Wyrażanie żalu i komentowanie zdarzeń przeszłych, na podstawie leksyki związanej z uprawianiem sportu oraz analizy tekstu „Sport- you’ve got to love it”, wykorzystanie konstrukcji z czasownikiem modalnym (should/could/would have done, shouldn’t/couldn’t/wouldn’t have done), ćwiczenie wymowy (wyrażenia should(n’t) /could(n’t)/would(n’t) have + past participle).

10. Wypowiadanie się na temat sportów nietypowych i niebezpieczeństw z nimi związanych, zastosowanie frazeologii związanej z urazami i wypadkami (na przykład: tear ligament, twist an ankle, lose consciousness).

11. Utrwalenie struktur czasownikowych i usystematyzowanie różnic w użyciu czasów Present Perfect Continuous oraz Present Perfect Simple, doskonalenie wymowy (formy słabe czasowników have, been).

12. Wypowiadanie się na temat miejsc pobytu wakacyjnego z użyciem wyrazów określających przymiotniki (na przykład: absolutely soaked, quite nice, a bit too hot) i rzeczowniki (na przykład: hardly any activities, almost nothing at all, a complete waste of time). Poszerzenie słownictwa związanego z tematem ( na przykład: accommodation, a posh hotel, a camp site, facilities).

13. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie opinii i okazywanie zdziwienia za pomocą pytań przeczących („Couldn’t you stay there?,” „Don’t you find it annoying?”).

14. Rozmowa na temat problemów związanych z zakwaterowaniem oraz sposobów ich rozwiązywania. Zastosowanie frazeologii związanej z tematem (np. wyrażenie to have something done).

15. Doskonalenie umiejętności rozumienia idiomów angielskich (na przykład: to be out of pocket, to take the mickey, to cost an arm and a leg).

16. Dyskusja na temat szoku kulturowego na podstawie tekstów email oraz programu radiowego „A shock to the system.” Poszerzenie słownictwa związanego z tematem (na przykład: acculturation, to take pride in, to settle into a routine, to mix with people).

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz

z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

liczba godzin pracy własnej studenta 30

opis pracy własnej studenta Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w sposób zdalny na platformie Teams w blokach 2-godzinnych raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem ( model synchroniczny). Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr ( 2 wiedzowe + 1 kompetencyjny)

- z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne,

- z innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Testy sprawdzające zapowiedziane z 1-2-tygodniowym wyprzedzeniem, weryfikacja form pisemnych i ustnych przygotowanych w ramach pracy własnej studenta.

Uwagi:

2. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Humanistycznego: Komunikacja promocyjna i kryzysowa.

Student zobowiązany jest do dysponowania sprzętem zapewniającym bezpośrednią interakcję audio-wideo lub audio z prowadzącym i pomiędzy uczestnikami zajęć

w czasie rzeczywistym.

e-mail do lektora: Jadwiga.wegrzyn@us.edu.pl

Konsultacje w wymiarze min. 45 minut tygodniowo prowadzone są w formie zdalnej na platformie Teams zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie http:// www.spnjo.us.edu.pl w zakładce „Konsultacje pracowników”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)