Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.4E] semestr letni 2020/2021
lektorat, grupa nr 19

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.4E]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 19 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Hugh Dellar, Andrew Walkley Outcomes upper intermediate, National Geographic Learning, Cengage Learning 2016, Student’s Book, Workbook

Literatura uzupełniająca:

- eWorkbook B2 Moduł 4: https://el.us.edu.pl/spnjo/

- Michael Vince, First Certificate Language Practice, Macmillan 2003

- Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 10-12 podręcznika ‘Outcomes’ – upper intermediate ( National Geographic Learning/Cengage Learning):

1. Wypowiadanie się na temat uroczystości rodzinnych i towarzyskich, z zastosowaniem słownictwa z zakresu tematu (na przykład: a get-together, a big do, a surprise party, to go clubbing).

2. Formułowanie wypowiedzi na temat wizji własnego życia w odległej przyszłości (użycie czasu Future Perfect).

3. Reakcje językowe w sytuacji planowania spotkania towarzyskiego: proponowanie alternatywnego czasu i miejsca spotkania (na przykład: „Can we make it earlier?” „Would ……. suit you?” „What day works for you?”).

4. Dyskusja na temat niezręcznych sytuacji na styku życia prywatnego i publicznego, na podstawie artykułu „From faux pas to front page news.” Poszerzenie słownictwa z zakresu tematu.

5. Reakcje językowe w sytuacjach towarzyskich: rozpoczynanie i kończenie różnych rodzajów konwersacji. Rozwijanie umiejętności użycia zwrotów typu question tags jako pytań (ze wznoszącą intonacją) i potwierdzeń (z opadającą intonacją). Poszerzenie zakresu słownictwa z tematu (na przykład: to chat up someone, to turn up, to get stuck talking to someone, to pass the salt).

6. Dyskusja na temat doświadczeń i przeżyć w podróży, z zastosowaniem terminologii związanej z tematem (na przykład: backpacking, trekking, a guided tour, a river cruise).

7. Wypowiadanie się na temat problemów związanych z wypożyczaniem różnego rodzaju sprzętu (na przykład samochodu). Poszerzenie słownictwa związanego z tematem (na przykład: rental, deposit, insurance, small print, fuel-efficient, a £100 excess).

8. Reagowanie na wypowiedzi rozmówcy: wyrażanie zdziwienia i zaszokowania – powtórzenie zaskakującej informacji jako pytania i dodanie następnego pytania, czy komentarza (na przykład: „The price is £100.” „£100? I can’t afford it.”).

9. Rozmowa na temat podróży życia, na podstawie tekstów opisujących przeżycia w czasie podróży. Poszerzenie słownictwa z zakresu tematu. Użycie rzeczowników niepoliczalnych.

10. Formułowanie wypowiedzi na temat doświadczeń związanych z jazdą samochodem, z zastosowaniem słownictwa z zakresu tematu (na przykład: to flash your lights, to overtake, to get cut up by someone, to get a fine and 3 points on your licence, to swerve to avoid something). Wypowiadanie się na temat komunikacji miejskiej

11. Formułowanie wypowiedzi emfatycznych: użycie „What ………….” oraz „The thing that………” do wyrażania emocjonalnego nastawienia do zjawisk.

12. Opisywanie symptomów chorobowych i reagowanie na informacje o problemach ze zdrowiem. Poszerzenie obszaru leksykalnego.

Doskonalenie umiejętności przekazywania współczucia i życzeń: użycie trybu rozkazującego w uprzejmym przekazywaniu wiadomości (na przykład: „Send her my love,” „Give them my best regards,” „Give her a hug from me”).

13. Dyskusja na temat turystyki medycznej i problemów związanych z systemem ochrony zdrowia. Poszerzenie słownictwa z zakresu: części ciała i operacje. Rozwijanie umiejętności użycia określników (determiners) przed rzeczownikami (na przykład: a, the, each, every, much, many, a few, a little, none), do wskazywania, o które rzeczy czy osoby chodzi (na przykład: those shoes, these people, both patients, several accidents).

14. Formułowanie wypowiedzi na temat związku humoru ze zdrowiem, na podstawie tekstu „Just clowning around.” Zastosowanie terminologii związanej z badaniami naukowymi (na przykład: the study showed, the study provided evidence, to have a positive effect on something, to confirm hypotheses). Rozwijanie umiejętności opowiadania i rozumienia dowcipów.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr ( 2 leksykalno-gramatyczne + 1 kompetencyjny),

- z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne,

- z innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0-59% = ndst (niedostateczny)

Egzamin:

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Oceną końcową egzaminu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej).

Do części ustnej dopuszczony jest student, który z części pisemnej uzyskał ocenę co najmniej dostateczną.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną.

Skala ocen:

90-100% = bdb (bardzo dobry)

84-89% = db+ (dobry plus)

75-83% = db (dobry)

69-74% = dst+ (dostateczny plus)

60-68% = dst (dostateczny)

0-59% = ndst (niedostateczny)

Część pisemna egzaminu (test), zgodna ze wzorcem egzaminu końcowego przyjętym w SPNJO, zawiera następujące elementy:

1.Rozumienie tekstu słuchanego

2.Rozumienie tekstu pisanego

3.Leksyka

4.Gramatyka

5.Krótka forma pisemna

Część ustna egzaminu zgodna ze wzorcem egzaminu końcowego przyjętym

w SPNJO.

Uwagi:

3. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: Informatyka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)