Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.1+] semestr letni 2020/2021
lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.1+]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:30 - 17:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Katarzyna Radzięda
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Latham-Koenig, Ch (2020). English File Intermediate Plus, 4th Edition, Oxford University Press

Student’s Book, Workbook

Literatura uzupełniająca:

Mann, M & Taylore-Knowles, S (2008). Destination B1, Macmillan

Vince, M (2003). Intermediate Language Practice, Macmillan

Gairns, R & Redman, S (2009). Oxford Word Skills Intermediate, OUP

Misztal, M (1996). Tests in English, WSiP

Kurs wspomagający lektorat KWL5_B1 na platformie Moodle: https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=344

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-2 podręcznika English File 4th edition Intermediate Plus (Oxford University Press):

1.Porównywanie zwyczajów dotyczących nadawania imion w różnych krajach, na podstawie tekstu Naming customs around the world, rozmowy na temat imion, przezwisk itp. (Why did your parents call you that?, Are there any names you don`t like at all? Why? etc). Poszerzenie zakresu słownictwa związanego z tym tematem (np. middle name, maiden name). Rozmowy na temat pochodzenia nazw znanych marek, produktów markowych ze zwróceniem uwagi na właściwą wymowę omawianych nazw własnych oraz imion.

2.Posługiwanie się zaimkami w opisywaniu osób (friends & family). Przypomnienie zastosowania zaimków w funkcji podmiotu, dopełnienia, przymiotników oraz zaimków dzierżawczych (I,me,my,mine). Dostosowanie odpowiedniego szyku wyrazów (rzeczowników i zaimków) w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego i zastosowanie for/to.

3. Rozwijanie umiejętności argumentowania, uzasadniania opinii m.in. w rozmowach dotyczących wyboru odpowiedniej nazwy dla danego produktu (How about, we could…), akceptowanie lub odrzucanie propozycji rozmówcy (That`s not bad but….) poprzedzone analizą tekstu Kickstarter.com.

4. Wymiana opinii dotyczących wyniku quizu (personality colour test), akceptowanie lub niezgadzanie się z podanymi wynikami z zastosowaniem wyrażeń typu: according to the test, I`m…., It says that I`m. .

5.Opisywanie cech charakteru różnych osób z zastosowaniem przymiotników utworzonych poprzez dodanie sufiksów (np. sensible, envious) również w formie rozmowy/wywiadu, zwrócenie uwagi na właściwą wymowę tego typu przymiotników (rely, reliable, unreliable).

6.Rozmowy na temat kolorów, ich oddziaływania i symboliki, naszych ulubionych kolorów na podstawie tekstu Fascinating colour facts. Poszerzenie słownictwa związanego z kolorami (maroon, turquoise, etc).

7.Rozwijanie umiejętności porównywania rzeczy, osób, itd - stopniowanie przymiotników,

z uwzględnieniem: a bit/much + comparative adjective, one/ones- zastępujące rzeczowniki.

8.Formułowanie wypowiedzi pisemnej: opis ulubionego pomieszczenia, zastosowanie przymiotników z sufiksami (np.messy, restful), odpowiednich przyimków oraz słownictwa i informacji o kolorach.

9.Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: zgłaszanie zaginięcia bagażu, wyrażanie zrozumienia dla rozmówcy (Poor you; It`s not your day, is it?) na podstawie dialogów Practical English – A bad start.

10.Dyskusja na temat właściwego przygotowania się do wyjazdów wakacyjnych, m.in. zaplanowania wyjazdu (research, insurance), pakowania się (making a list?, taking too much/little). Poszerzenie zakresu słownictwa dotyczącego rzeczy/przedmiotów potrzebnych w czasie wyjazdów wakacyjnych.

11.Rozmowy dotyczące czynności zwyczajowych, teraźniejszych i przyszłych z zastosowaniem czasu Present Simple i Present Continuous. Przypomnienie czasowników statycznych i dynamicznych (np. love, work). Zastosowanie czasów Present Simple/Continuous dla czynności przyszłych (np. I`m leaving tomorrow. The train leaves at 6.30 in the morning).

12.Wyrażanie i uzasadnianie swoich wyborów dotyczących form spędzania wakacji/urlopów (I`d rather have one long holiday/ I`d prefer to have several short holidays).

13.Formułowanie wypowiedzi pisemnej: Krótka relacja z wakacji w formie pełnych zdań oraz w formie skróconej. (It`s been another hard day/Another hard day).

14.Porównywanie różnego rodzaju sklepów np. sklepów stacjonarnych i sklepów online, sklepów sieciowych, lokalnych oraz targów. Poszerzenie słownictwa z zakresu: zakupy i usługi. Zastosowanie różnych form dzierżawczych (np. Kate and Paul`s house, an interesting book of Sarah`s). Okazywanie zainteresowania rozmówcy oraz podtrzymywanie rozmowy (What was it like?, How annoying etc).

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr ( 2 wiedzowe + 1 kompetencyjny) ,

- z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne,

- z innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

1. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Przyrodniczych: Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)