Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna W3-SO-S1-PS
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polityka społeczna W3-SO-S1-PS
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:45 - 15:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:00
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-07-04 13:45 : 15:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-04 15:30 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-11 13:45 : 15:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-11 15:30 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-18 13:45 : 15:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Muster, Yuliana Palagnyuk, Aleksandra Zając
Literatura:

J. Męcina, G. Firlit-Fesnak, (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2018.

K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Wyd. Scholar, 2009

M. Grewiński, A. Karwacki, (red.), Strategie w polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa

J. Supińska, Dylematy polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014

R. Muster, Employees’ poverty: Poland in comparison to other EU countries [w:] Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 2021, vol 53.

J. Klebaniuk, (red.), Oblicza nierówności społecznych. Studia interdyscyplinarne, Wyd. Eneteia, Warszawa 2007

Akty prawne:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2021 r. poz. 1249

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, Dz.U. 2019 poz. 683

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r o kuratorach sądowych, Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1071

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu. Przedstawienie literatury, zakresu problemowego przedmiotu.

2. Polityka społeczna jako dziedzina nauki. Powiązania polityki społecznej z nauką. Zadania polityki społecznej. Polityczny i społeczny wymiar polityki społecznej. Polityka społeczna jako zawód.

3. Bezrobocie i rynek pracy – problemy definicyjne. Pojęcie osoby bezrobotnej w polskim ustawodawstwie oraz wg metodologii badań BAEL. Rodzaje bezrobocia (frykcyjne, cykliczne, strukturalne) i skutki tego zjawiska. Wybrane teorie bezrobocia (bezrobocie oczekujące, insider-outsider). Kryteria podziału rynku pracy.

4. Aktywna i pasywna polityka rynku pracy. Usługi i instrumenty ograniczające problem bezrobocia. Wpływ programów aktywizacji społeczno-zawodowej na sytuację na rynku pracy. Wybrane przykłady projektów aktywizacji lokalnych ryków pracy.

5. Problem pauperyzacji osób pracujących. Zjawisko working poor na krajowym rynku pracy. Zjawisko underemployment na rynku pracy. Wpływ pandemii Covid-19 na sytuację na rynku pracy. Problem NEET na współczesnym rynku pracy w Polsce i UE.

6. Polityka mieszkaniowa w Polsce. Bezdomność jako problem społeczny. Polityka mieszkaniowa i jej modele wg. Davida Donnisona. Omówienie podziału zadań państwa i samorządu dot. mieszkalnictwa i bezdomności. Mieszkalnictwo społeczne w Polsce.

7. Rodzina jako podmiot polityki społecznej. Polityka rodzinna w Polsce. Podstawowe pojęcia i definicje dot. rodziny. Czynniki wpływające na przemiany rodziny oraz analiza danych GUS dot. polskich rodzin. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zjawisko przemocy, formy i cykle przemocy, procedura Niebieskiej Karty, formy pomocy, rola kuratorów sądowych w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy domowej.

8. Ubóstwo jako jeden z kluczowych problemów polityki społecznej. Problemy definicyjne, ubóstwo biologiczne, społeczne, absolutne, relatywne. Problemy zaspokajania potrzeb i uczestnictwa w życiu społecznym. Wybrane wyniki badań nad problemem ubóstwa w Polsce.

9. Polityka edukacyjna. Zakres i cele polityki edukacyjnej. Podstawowe wskaźniki w obszarze edukacji. System edukacji w Polsce, zadania władzy centralnej, samorządowej. Edukacja integracyjna i inkluzywna, system edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Polsce.

10. Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Rodzaje niepełnosprawności. Problemy rehabilitacji osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rola w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w aktywizacji społeczno-zawodowej, rola organizacji trzeciego sektora w aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (niepełnosprawni jako kategoria defaworyzowana na rynku pracy).

11. Polityka ochrony zdrowia. Zakres, klasyfikacje i funkcje polityki ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia w strategiach krajowych i wojewódzkich. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Analiza danych z map potrzeb ochrony zdrowia w Polsce.

12. Współczesne problemy dyskryminacji i marginalizacji. Równe traktowanie. Kategorie osób defaworyzowanych przez pracodawców. Rola kuratorów sądowych w procesie readaptacji społecznej osób skazanych, podstawy prawne, problemy readaptacyjne, formy pomocy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

13. Praktyczny wymiar realizacji projektów z zakresu polityki społecznej. Analiza przykładów dobrych praktyk.

14./15. Kolokwium (ustne zaliczenie przedmiotu).

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zadanymi wcześniej tekstami problemowymi, praca w grupach. Omawianie wybranych przypadków. Zajęcia będą odbywać się zdalnie - za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczone ustne kolokwium (studenci będą odpowiadać na cztery pytania, maksymalnie można będzie uzyskać 8 punktów, skala ocen: poniżej 4 punktów - niedostateczny, 4,0-5,25 punktów - dostateczny, 5,26-5,75 punktów dostateczny plus, 5,76-6,5 punków - dobry, 6,51-7,0 punktów - bobry plus, powyżej 7 punktów - bardzo dobry),

- obecności na zajęciach (maksymalnie można mieć dwie nieobecności).

Chętni studenci będą mogli przygotować referat - za dobrze ocenione wystąpienie studenci będą mogli mieć podwyższoną ocenę z ćwiczeń o 0,5 punktu. Po każdych zajęciach ćwiczeniowych studenci będą oceniani za aktywność merytoryczną, jeżeli na co najmniej 5 zajęciach będą aktywni, wówczas ocena końcowa z ćwiczeń zostanie podwyższona o 0,5 punktu. Jeżeli studenci aktywnością merytoryczną wykażą się na co najmniej 10 zajęciach, wówczas ocena z ćwiczeń zostanie podwyższona o 1 punkt.

Uwagi:

WOWS, 2 sem. Połowa zajęć będzie zrealizowana przez mgr Aleksandrę Zając.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.