Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pracy socjalnej W3-SP-S1-WPS
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do pracy socjalnej W3-SP-S1-WPS
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Leśniak-Berek
Literatura:

PODSTAWOWA

DuBois B., Miley K. K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Tom I i II, Śląsk, Katowice 1999

Frysztacki K. (red.), Praca socjalna. 30 wykładów, PWN, Warszawa 2019.

Frysztacki K., Wokół pracy socjalnej. Od koncepcji i teorii do kontekstów empiryczno-aplikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Grewiński M., Krzyszkowski J., Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 2011

Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998

Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Interart, Warszawa 1996

Kaźmierczak T., Łuczyńska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej, Katowice 1998

Kotlarska-Michalska A(red.), Obszary pracy socjalnej w teorii i praktyce, Poznań 2002

Rurka A., Hardy G., Defays Ch. Proszę nie pomagaj mi! Paradoks pomocy narzuconej, Warszawa 2013

Skidmore R., Thackeray M., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Interart, Warszawa 1996

Szmagalski J., Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie. Jedna czy wiele? Difin, Warszawa, 2018

Otrębska-Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Katowice 1991

Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998

UZUPEŁNIAJĄCA

Brammer L.M., Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium pomocy psychologicznej, W-wa 1984

G. Egan, Kompetentne pomaganie, Warszawa 2002

Fengler J., Pomaganie męczy, Gdańsk 2000

Frączek Z., Szluz B. (red.), Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, WUR, Rzeszów 2006

Garvin CH., Seabury, B. Działania interpersonalne w pracy socjalnej, T.1 i T.2, Interart, Warszawa 1996

Hellinger B., Porządki pomagania, Jacek Santorski &Co, Warszawa 2008

Karczmarek B.L.J., Misterne gry w komunikację, UMCS, Lublin 2005

Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, Warszawa 2007

Praca zbiorowa dydaktyków Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych, Interart, Warszawa 1996

Zakres tematów:

- Praca socjalna – rozumienie pracy socjalnej

- Problemy społeczne – obszary praktyki pracy socjalnej

- Pozytywne i negatywne aspekty pracy socjalnej

- Podstawowe zadania pracy socjalnej

- Cechy oraz zachowania oczekiwane u osób zajmujących się pomaganiem

- Oczekiwania kierowane do osób wspomaganych i ich wpływ na proces

udzielania pomocy

- Trudność proszenia o pomoc

- Złożoność procesu pomocy

- Modele pomagania

- Przeżycia związane z relacją pomocy

- Stereotypy dotyczące procesu udzielania pomocy

- Pojęcie kosztów psychologicznych w relacji pomocy

- koszty związane z udzielaniem pomocy drugiej osobie

- koszty, jakie ponosi osoba przyjmująca pomoc

- Podstawowe umiejętności zawodowe w pracy socjalnej

- umiejętności komunikacyjne

- asertywność w kontaktach interpersonalnych

- umiejętności rozwiązywania problemów

- umiejętność pracy w zespole

- konflikt interpersonalny i jego rozwiązywanie

- poradnictwo – mediacja – rzecznictwo w pracy socjalnej (role pracownika socjalnego)

Metody dydaktyczne:

- warsztaty zespołowe

- dyskusja dydaktyczna

- metody grupowe (burza mózgów, dramy)

- prezentacje zespołowe

- gra dydaktyczna wprowadzająca w problematykę pracy socjalnej (elementy grywalizacji)

- praca własna

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność - zajęcia w blokach po 4h dydaktyczne, każda następna nieobecność wymaga zaliczenia materiału),

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość lektur, udział w dyskusji,

twórcze realizowanie zadań warsztatowych),

- współpraca zespołowa

- zaliczenie pracy pisemnej

Na ocenę końcową składają się 3 elementy:

- aktywne uczestnictwo w zespołowych zajęciach warsztatowych (30%

oceny końcowej)

- praca pisemna dotycząca pracy socjalnej (70% oceny końcowej)

- aktywność własna – w przypadku znaczącej aktywności jest możliwość

podniesienia oceny końcowej o połowę stopnia

PREZENTACJA PRACY WYKONANEJ W RAMACH ZESPOŁÓW (WARSZTATY)

Ocenienie podlega sposób prezentacji materiału przez cały zespół (ocena zespołowa). Pod uwagę brane są:

- podział zadań i współpraca zespołowa (każdy członek zespołu powinien prezentować część materiału) (max. 2 pkt.)

- jakość budowanej wypowiedzi – wypowiedź rozbudowana, wypowiedzi w oparciu o literaturę, przykłady własne w oparciu o przemyślenia, wnioskowanie (max. 4 pkt.)

- kontakt zespołu z audytorium – interakcja (pytania, nawiązania, propozycje) (max. 2 pkt.)

Prezentacje należy podpisywać (autorzy) i umieszczać w plikach zespołu MS Teams. Obowiązkowe podawanie źródeł!

Prezentacja jest oceniana na zaliczenie bez oceny (zaliczona / niezaliczona).

Do zaliczenia wymagane jest zdobycie minimum 4 pkt.

PRACA PISEMNA - opracowanie scenariuszy spotkań zwiększających wiedzę wybranej grupy osób na temat profesjonalnej pracy socjalnej LUB proponującego konkretne działania pomocowe osobom mającym trudności (klientom pomocy społecznej)

Zasady:

1. Praca zespołowa - wyraźny podział zadań

2. Ocena prac oddanych po ustalonym terminie zostanie obniżona o jeden stopień

3. Przygotowanie pracy zgodnie z wytycznymi (udostępnione w zadaiach MS Teams)

AKTYWNOŚĆ WŁASNA

Znacząca aktywność (merytoryczne wypowiedzi adekwatne do omawianej tematyki) będzie dawała szansę na podniesienie oceny o połowę stopnia.

Na koniec każdego spotkania jest sprawdzana obecność oraz określany stopień aktywności w trakcie zajęć (od 0 do 2 plusów).

Aktywność dotyczy pracy poza zespołem, czyli interakcji w czasie prezentacji materiału przez inny zespół oraz udziału w dyskusji podczas interaktywnego wykładu.

Uwagi:

Praca Socjalna, 2 semestr ( stacjonarne I stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.