Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programy readaptacji społecznej [W3-PE-RT2-S1-PRS] semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Programy readaptacji społecznej [W3-PE-RT2-S1-PRS]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (parzyste), 13:45 - 15:15
sala 113
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 33
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Czerkawski
Literatura:

Ambrozik W., Readaptacja społeczna i resocjalizacja w środowiskach lokalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. W: Resocjalizacja t. 2, B. Urban; J. Stanik, Warszawa 2008

Bałandynowicz A., Reintegracja społeczna. Paradygmat tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej. „Resocjalizacja Polska” 2011, nr 2

Bochniewicz A., Programy readaptacji społecznej skazanych jednym z filarów resocjalizacji w ramach oddziaływań penitencjarnych [w:] red. P. Szczepaniak, Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

Borczykowska A., Sytuacja życiowa rodzin osób pozbawionych wolności W: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (red), L. Golińska; B. Dudka, Łódź 2008

Dybalska I., Pomoc postpenitencjarna dla osób opuszczających zakłady karne. „Praca Socjalna” 2009, nr 3, s. 94-114

Dzierzyńska S., Rola rodziny w readaptacji osób skazanych, W: J. Mudrycka, M. Sudor (red) Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości. Opole 2013 (401-411)

Fidelus A., Integracja społeczna podstawą procesu readaptacji byłych przestępców, „Probacja” numer 2, 2009, s. 37-48

Gucawa- Porębska K., Zatrudnienie osadzonych jako czynnik redukujący zjawisko stygmatyzacji społecznej, „Probacja” numer 1 2016

Kałużny A., Warunki adaptacji skazanych do życia wolnościowego, „Probacja” numer 3 2013,

Kanarek-Lizik D. (2013), Modele adaptacji skazanych do warunków więziennych – wyniki badań własnych. Resocjalizacja Polska nr 4

Kodeks karny wykonawczy

Kucharska B., Rola pomocy społecznej w aktywnej reintegracji więźniów [w:] red. P. Szczepaniak, Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

Kusztal J., Pajda J., pomoc instytucjonalna osobom po długoterminowej izolacji – raport z badań [w:] red. J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga, Konteksty resocjalizacji i readaptacji, Kraków 2014

Laurman – Jarząbek E., Mazur E., Zadania readaptacyjne wobec skazanych odbywających wieloletnią karę pozbawienia wolności [w:] red. J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga, Konteksty resocjalizacji i readaptacji, Kraków 2014

Majcherczyk A., Projektowanie i implementacja programów resocjalizacji [w:] red. P. Szczepaniak, Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

Marczak M., Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane prze Służbę Więzienną w Polsce, Kraków 2009

Miszewski K. (2015), Zabójcy w więzieniu. Adaptacja więźniów długoterminowych w warunkach izolacji. Warszawa: Oficyna Naukowa

Muskała M., Więzi osadzonych recydywistów ze środowiskiem. Poznań 2006

Poklek R., Pomoc postpenitencjarna a readaptacja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne, [w] red. M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska, Psychologia penitencjarna, Warszawa 2016

Przybiliński P., Pomoc postpenitencjarna w odczuciach więźniów recydywistów, W: Rybczyńska D. (red), Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Tom I i II, „Impuls”, Kraków 2003 (191-202)

Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. Raport Najwyższej Izby Kontroli 2015

Snopek M. (2019). Więźniowie poszkodowani – psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej. Warszawa: Oficyna wydawnicza Impuls.

Szczepaniak P., Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

Szczygieł G., Społeczna readaptacja skazanych w Polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2002.

Tarwacki P., Gmina jako organ udzielający pomocy w społecznej readaptacji osobą skazanym na karę pozbawienia wolności. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2012 nr 76-77

ZARZĄDZENIE NR /S /1 6DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r.w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnychSzczepaniak, Pedagogika penitencjarna a kara pozbawienia wolności - wybrane zagadnienia metodyki oddziaływania penitencjarnego [w:] red. P.

Żytyńska-Chwast E., Rola kuratora sądowego w działaniach pomocowych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu skazanych warunkowo przedterminowo zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych

Zakres tematów:

Przedstawienie tematyki zajęć literatury, sposobu zaliczenia ćwiczeń. Wprowadzenie do readaptacji – w kręgu pojęć podstawowych., instytucje totalitarne.

Prawne uregulowania. Formy i rodzaje pomocy postpenitencjarnej. Instytucje systemu pomocy – zakład karny, kurator, pomoc społeczna, organizacja pozarządowe i samorządowe. Etapy pomocy i przygotowanie do społecznej readaptacji.

Oddziaływania penitencjarne a readaptacja społeczna

Programu usamodzielnienia młodzieży z placówek izolacyjnych

Przykładowe programy readaptacje (struktura, cele, sposoby realizacji)

Problemy readaptacyjne osób opuszczających zakłady karne

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca zespołowa, debata oxfordzka.

Metody i kryteria oceniania:

średnia z uzyskanych punktów z dyskusji na zajęciach,zadań zespołowych realizowanych oraz uczestnictwa w debacie oxfordzkiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)