Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - semestr 2 W3-PE-REW-S2-SEM02
semestr letni 2021/2022
seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium - semestr 2 W3-PE-REW-S2-SEM02
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
seminarium (S), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Godawa
Literatura:

Denzin N., Lincoln Y.: Metody badań jakościowych. T.I. Warszawa 2010.

Gibbs G.: Analizowanie danych jakościowych. Warszawa 2011.

Góralski A.: Metody badań pedagogicznych. Warszawa 1994.

Hajduk Z.: Ogólna metodologia nauk. Lublin 2000.

Juszczyk S.: Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2005.

Juszczyk S.: Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2013.

Krȕger H.: Metody badań w pedagogice. Gdańsk 2007.

Krȕger H.: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk 2005.

Kubinowski M., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków 2006.

Lewowicki T. (red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Warszawa – Cieszyn 1995.

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1999.

Nowak A.: Metoda biograficzna w badaniach pedagogicznych. [W:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Red. S. Palka. Kraków 1998.

Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa 1995.

Palka S. (red.): Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk 2010.

Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.

Palka S.: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998.

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001.

Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1998.

Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1995.

Śliwerski B. (red.): Pedagogika. T II. Pedagogika wobec edukacji, polityki i badań naukowych. Gdańsk 2006.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.): Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Łódź 2003.

Wallon P., Cambier A., Engelhart D.: Rysunek dziecka. Warszawa 1993.

Włodarek J., Ziółkowski M.: Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa 1990.

Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1995.

Zaręba E.: Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice. [W:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Red. S. Palka. Kraków 1998.

Żechowska B. (red.): Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki. Katowice 1990.

Żywczok A.: Aksjologia odkrycia naukowego. Studium rozwoju i wychowania osobowości naukowych. Toruń 2009.

Zakres tematów:

Problematyka realizowana na seminarium magisterskim w semestrze letnim obejmuje:

1. Zapoznanie się z procedurą postępowania badawczego:

- sprecyzowanie przedmiotu badań;

- formułowanie celów i problemów badawczych;

- wybór terenu badań;

- dobór próby (badanych);

- wybór metody badań;

- określenie technik badawczych;

- opracowanie narzędzi badawczych;

- wykonanie badań pilotażowych;

- przeprowadzenie badań właściwych;

- opracowanie i interpretacja wyników badań empirycznych (wnioskowanie, sformułowanie rozwiązania problemu, refleksja nad rozwiązaniem).

2. Sposoby korzystania ze specjalistycznej literatury metodologicznej, np. zawartości czasopism pedagogicznych (bibliotek cyfrowych, baz danych).

3. Struktura rozdziału II (metodologicznego) pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia na odległość, dyskusja, konsultacja, pokaz.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będzie podlegać zaangażowanie studenta (na ocenę wpływa także frekwencja na seminarium) oraz postępy w zakresie: samodzielności związanej z poszukiwaniem i studiowaniem literatury metodologicznej, zaangażowania w przygotowanie drugiego rozdziału pracy magisterskiej, kultury językowej prezentowanej podczas seminarium, rozwoju naukowego, autoedukacji i systematyczności w realizowaniu etapowych celów badawczych.

Jakość pisemnej pracy magisterskiej wyznacza: wybór oryginalnej tematyki pracy związanej z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi oraz specjalnością; umiejętność uzasadnienia znaczenia podjętej tematyki; poprawność metodologiczna, zawartość merytoryczna (kompletność treściowa, oryginalność, holizm, znajomość aktualnego stanu badań w analizowanym zakresie); dojrzałość wypowiedzi pisemnej (umiejętność argumentacji, analizowania, syntezy, porównywania, klasyfikowania, wnioskowania, abstrahowania); dokładność analizy i interpretacji wyników badań; staranność opracowania komputerowego; trafność doboru literatury naukowej.

Seminarium magisterskie (II semestr) przygotowuje studenta do zgłębienia literatury metodologicznej, a następnie przygotowania II rozdziału (metodologicznego) pracy magisterskiej. Ukończony rozdział 2. stanowi podstawę zaliczenia drugiego semestru seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.