Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I [W2-S1BI19-1BL-11] semestr zimowy 2021/2022
seminarium, grupa nr 15

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie I [W2-S1BI19-1BL-11]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala A-139
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Płociniczak
Literatura:

Podręczniki akademickie z zakresu mikrobiologii i biochemii, artykuły przeglądowe oraz oryginalne prace naukowe w języku polskim lub angielskim dotyczące zagadnień omawianych na seminarium. Literatura ustalana jest przez studenta indywidualnie z bezpośrednim opiekunem pracy seminaryjnej.

Zakres tematów:

Na zajęciach będą omawiane w formie wygłaszania prezentacji i dyskusji następujące zagadnienia:

Organizacja materiału genetycznego u bakterii.

Ekspresja informacji genetycznej u Procaryota.

Potranslacyjne modyfikacje białek.

Regulacja aktywności enzymów.

Przemiany energetyczne w komórce- fosforylacja oksydacyjna i substratowa.

Budowa ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Metody identyfikacji mikroorganizmów i ich przechowywanie.

Metabolity wtórne mikroorganizmów i ich biotechnologiczne zastosowanie.

Zastosowanie grzybów mikroskopowych w biotechnologii.

Potencjał biotechnologiczny bakterii z rodzaju Bacillus.

Bakterie kwasu mlekowego.

Bakterie kwasu octowego.

Metabolizm drobnoustrojów – fermentacja i oddychanie beztlenowe.

Metabolizm drobnoustrojów – oddychanie tlenowe.

Mikroorganizmy autotroficzne.

Mikroorganizmy ekstremofilne.

Gleba jako środowisko życia mikroorganizmów.

Metody izolacji mikroorganizmów z różnych środowisk.

Budowa i cykle życiowe bakteriofagów.

Mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki i metale.

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu.

Metody i kryteria oceniania:

Na każdym seminarium osoba prowadząca ocenia przedstawioną prezentację oraz udział prelegenta w dyskusji. Ocenie podlega

poprawność merytoryczna prezentacji oraz sposób prezentacji.

bardzo dobry – zagadnienia przedstawione wyczerpująco, w dojrzały naukowo sposób, brak błędów merytorycznych, logiczny układ prezentacji, czas zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, student dobrze odpowiada na zadane po prezentacji pytania.

dobry – zagadnienia przedstawione poprawnie, nieliczne błędy merytoryczne, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i dobrze dobrane, student odpowiada na większość pytań w dyskusji.

dostateczny – zagadnienia przedstawione częściowo, błędy merytoryczne, ale student potrafi skorygować je w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, student odpowiada na niektóre pytania w dyskusji.

niedostateczny – zagadnienie przedstawione pobieżnie, liczne błędy merytoryczne, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na pytania zadane po prezentacji.

Na każdym seminarium osoba prowadząca ocenia również umiejętność dyskusji każdego ze studentów w grupie na prezentowany

temat oraz pisemnie weryfikuje znajomość zagadnień omawianych na seminarium. Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową oraz jego przygotowanie i znajomość zagadnień prezentowanych przez innych studentów.

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację (0,45)

2. ocenę bezpośredniego opiekuna seminarium (0,25). Na ocenę opiekuna składają się następujące kryteria:

- ocena pierwszej i ostatecznej wersji prezentacji dostarczonej przez studenta;

- stosowanie się studenta do zaleceń opiekuna,

- terminowość wywiązywania się z powierzonych zadań,

- dobór źródeł wykorzystanych do przygotowania prezentacji

3. ocenę ciągłą (0,3)

Ocena ciągła jest średnią arytmetyczną udziału studenta w dyskusji (0,5) i pisemnej weryfikacji (0,5) znajomości zagadnień prezentowanych na seminarium.

Skala ocen

bardzo dobry – powyżej 90%

+ dobry – 90 do 81%

dobry – 80 do 71%

+ dostateczny – 70 do 61%

dostateczny – 60 do 51%

niedostateczny – poniżej 51%

Suma punktów uzyskanych w semestrze stanowi 100%.

Uwagi:

dr Sławomir Borymski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)