Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I [W2-S1BI19-1BL-11] semestr zimowy 2021/2022
seminarium, grupa nr 25

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie I [W2-S1BI19-1BL-11]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 25 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala sale KG
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Gaj
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Oryginalne prace naukowe, głównie aktualne prace przeglądowe w uznanych czasopismach naukowych, w tym anglojęzyczne; bazach danych oraz biotechnologiczne portale naukowe wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Zalecane czasopisma naukowe i adresy:

Current Opinion in Biotechnology; Trends in Biotechnology; Current Opinion in Plant Biology, Plant Biotechnology; Plant Biotechnology Journal, Plant Biotechnology Reports; Plant Cell, Tissue and Organ Culture, Plant Cell Reports

http://www.biotechnolog.pl/kwartalnik-biotechnologia ; http://www.gmo-compass.org/eng/home/

http://www.cell.com/trends/biotechnology

Literatura uzupełniająca:

Inne czasopisma naukowe i źródła internetowe

Zakres tematów:

Seminarium – referat i koreferaty:

Współczesne metody badawcze z zakresu genetyki, genomiki i biotechnologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących:

• technik kultury in vitro komórek i tkanek roślinnych i ich zastosowań w biotechnologii

• roślin modelowych w genomice (Arabidopsis i ryż) - znaczenie badań, wykorzystanie wyników w hodowli roślin (genomika translacyjna)

• transformacji genetycznej roślin: metody, cele, zastosowania w nauce i praktyce, problemy i perspektywy

• korzyści i zagrożenia związane z GMO

Metody dydaktyczne:

Seminarium – referat i koreferaty:

Referat wygłaszany przez studenta z wykorzystaniem środków multimedialnych wsparty ko-referatami i dyskusja nad prezentowanymi treściami moderowana przez prowadzącego.

30 godzin w semestrze (zajęcia w 2 godzinnych modułach zgodnie z obowiązującym harmonogramem).

Przygotowanie referatu naukowego w formie prezentacji Power Point na podstawie samodzielnie dobranej i zatwierdzonej na konsultacji z prowadzącym literatury przedmiotu , w tym anglojęzycznej. Referat seminaryjny oparty na wybranych kilku kluczowych dla tematu seminarium i aktualnych pozycji literaturowych o charakterze prac przeglądowych. Koreferat -prezentacja jednego, wybranego przez studenta artykułu naukowego o charakterze oryginalnej pracy badawczej z zakresu seminarium. Przygotowanie do dyskusji przez rozwijanie i uaktualnienie dotychczas zdobytej wiedzy z zakresu biotechnologii; śledzenie aktualnych osiągnięć i problemów biotechnologii roślin z wykorzystaniem najnowszych pozycji piśmiennictwa przedmiotu oraz baz danych.

Konsultacje:

Konsultacje indywidualne mające na celu pomoc w dobraniu właściwej literatury dla opracowania referatu i ko-referatu; wypracowanie właściwego planu seminarium.

Indywidualne spotkania i dyskusja.

Wyszukiwanie literatury dotyczącej opracowanego tematu referatu/ koreferatów i zapoznanie się z jej treścią; synteza zdobytych informacji pod kątem opracowywanego w ramach referatu/ko-referatu problemu.

Informacje o godzinach konsultacji zamieszczone są na stronach internetowych Wydziału.

Sprawdzian umiejętności autoprezentacji – przygotowanie referatu naukowego (referat wiodący i ko-referaty):

Przygotowanie referatu i koreferatów na wybrany temat w formie prezentacji Power Point według zaleceń prowadzącego zajęcia. Prawidłowy dobór literatury przedmiotu, w tym anglojęzycznej. Umiejętność łączenia wiadomości z biotechnologii z wiedzą z różnych dyscyplin biologii. Prawidłowe posługiwania się terminologią naukową, samodzielne wyszukiwanie źródeł informacji; wiązanie pozyskiwanych informacji z posiadaną wiedzą. Umiejętność krytycznej oceny prezentacji. Aktywność na zajęciach: udział w dyskusji nad poruszanymi problemami i prezentowanymi wystąpieniami.

Ocena ciągła:

Aktywny udział w dyskusji nad prezentowanymi tezami wystąpień dowodząca zainteresowania i przygotowania merytorycznego do omawianych problemów. Wykazanie się znajomością poruszanych na seminariach problemów sprawdzane testem końcowym.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się:

- ocena z referatu na wybrany temat przygotowanego w formie prezentacji (0,4)

- ocena z koreferatów (0,2)

- ocena z aktywności w dyskusji i debacie (0,2)

- ocena z testu końcowego (0,2)

Sprawdzian umiejętności autoprezentacji – przygotowanie referatu naukowego (referat wiodący i ko-referaty):

Ocena bardzo dobra – literatura do referatu zatwierdzona u prowadzącego najpóźniej na 2 tyg. przed terminem wygłoszenia; szczegółowy konspekt referatu/koreferatu zatwierdzony u prowadzącego najpóźniej na 1 tyg. przed terminem wygłoszenia; referat/koreferat bardzo dobry pod względem merytorycznym, oparty na najnowszej oryginalnej literaturze przedmiotu, w tym anglojęzycznej, wyróżniający się pod względem zrozumienia i syntezy problemu, aktualności treści, jak i języka, stylu i formy wypowiedzi. Treść referatu odpowiada założonym celom. Zawarte w referacie treści przedstawione są w odpowiedniej sekwencji i proporcji zależnej od istotności problemu. Prezentacja multimedialna ilustrująca referat/ko-referat przygotowana w języku angielskim wyróżnia się w formie i jasności przekazu, dowodzi kreatywności autora w zakresie formy prezentacji informacji; nie zawiera błędów merytorycznych, terminologicznych, językowych i edycyjnych. Student jest przygotowany do dyskusji, udziela właściwych odpowiedzi na pytania dotyczące referatu i problemów w nim poruszanych.

Czas referatu został dostosowany do wymogów( referat -25 min; koreferat- 5 min.).

Niespełnienie powyższych wymagań skutkuje obniżeniem oceny w stopniu zależnym od liczby i wagi niespełnionych kryteriów i popełnionych błędów.

Ocena ciągła:

Każdorazowo udział w dyskusji odnotowany zostanie w karcie pracy studenta.

Za udział w dyskusji na temat przedstawionego referatu student uzyskuje od 0-2 punktów.

Sumaryczna liczba punktów za dyskusję:

8 -10 pkt – bdb

7 - 8 pkt- +db

5-6 pkt – db

3 -4 pkt - +dst

1-2 pkt – dst

< 1 pkt – ndst

Test końcowy w formie pytań sprawdza stopień przyswojenia problemów przedstawionych w całym cyklu seminariów.

Skala ocen z testu końcowego:

bdb: 90-100% punktów

+db: 85-90%

db 75-85%

+dst: 60-75%

dst: 50-60%

ndst: 0-50% punktów

Bezpośredni, ciągły w czasie trwania zajęć seminaryjnych (ocena dyskusji) oraz na końcu zajęć (test).

Uwagi:

dr Agata Daszkowska-Golec

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)