Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I [W2-S1BI19-1BL-11] semestr zimowy 2021/2022
seminarium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie I [W2-S1BI19-1BL-11]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 26
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ryszard Ciepał
Literatura:

Literatura obejmuje prace źródłowe związane tematycznie z tematem pracy licencjackiej. Prace oryginalne wskazane przez promotora lub znalezione samodzielnie, po weryfikacji przez promotora

Zakres tematów:

Tematy zgodne z tematami wykonywanych w zespole prac licencjackich.

Temat prezentacji jest związany z profilem naukowym zespołu , a szczególnie ze stosowanymi w badaniach z zakresu ekologii roślin i zwierząt, z zainteresowaniami naukowymi studenta, oraz z tematami przyszłych prac licencjackich

Tematyka seminariów:

Współczesne kierunki badań w Ekologii. Metody badań terenowych i laboratoryjnych w Ekologii roślin i zwierząt. Wpływ czynników abiotycznych ze szczególnym uwzględnieniem czynników wynikających z działalności gospodarczej ludzi, na funkcjonowanie osobników i ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów obciążonych wpływam emisji przemysłowych, ekosystemów miejskich, a także obszarów objętych ochroną prawną. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na cechy fizykochemiczne organizmów żywych np.: funkcjonowanie enzymów u roślin, kumulację wybranych makro i mikroelementów w biomasie. Bioindykacja środowiska przyrodniczego. Sukcesja i badania geobotaniczne na terenach chronionych, na terenach miast i w ekosystemach poddanych antropopresji.

Metody dydaktyczne:

Referat z zastosowaniem technik multimedialnych, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. Oceny z prezentacji (0,7).

2. Ocenę ciągłą z uczestnictwa w dyskusji (0,3).

Ocenie podlega zarówno poprawność merytoryczna, jak i sposób prezentacji referatu.

Ocena prezentacji

bardzo dobry - student wygłosił referat oparty na najnowszej oryginalnej literaturze przedmiotu, przygotował wyróżniającą się pod względem treści, stylu i formy prezentację multimedialną. Jej treści odpowiadają założonym celom. W obowiązującej terminologii naukowej nie popełnił błędów. Czas prezentacji jest zgodny z zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia;

dobry - student wygłosił referat oparty na oryginalnej literaturze przedmiotu, przygotował poprawną pod względem treści, stylu i formy prezentację multimedialną, ale prezentowany temat omówiony został tylko w znacznej części. W obowiązującej terminologii naukowej popełnił pojedyncze błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Czas prezentacji jest zgodny z zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia;

dostateczny - student wygłosił referat, ale fragmentarycznie rozwiązał prezentowany problem badawczy. Zakres omawianych zagadnień jest w wielu punktach niewystarczający dla rozwiązania postawionych problemów badawczych. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Czas prezentacji odbiega od zalecanego. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości poniżej przeciętnej literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia;

niedostateczny - prezentowany temat został przedstawiony pobieżnie. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, których student nie potrafi skorygować w czasie dyskusji, nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji. Czas prezentacji odbiega znacznie od obowiązujących wymagań.

Ocena ciągła

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową nad prezentowanymi referatami, poprawność wypowiedzi świadcząca o znajomości zalecanej literatury przedmiotu. Każdorazowo udział w dyskusji odnotowany zostanie w karcie seminaryjnej.

Aktywność studentów jest oceniana w skali 1 (aktywny) lub 0 (nieaktywny):

ocena bardzo dobry - udział w dyskusji w więcej niż 75% zajęć;

ocena dobry - udział w dyskusji w 50-75% zajęć;

ocena dostateczna - udział w dyskusji w 20-50% zajęć;

ocena niedostateczna - udział w dyskusji w mniej niż 20% zajęć.

Uwagi:

dr hab. Zbigniew Wilczek, prof.UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)