Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [W6-EP-S2-SM1] semestr zimowy 2021/2022
seminarium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [W6-EP-S2-SM1]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 3
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Karolina Tomczak
Literatura:

Literatura jest indywidualnie dobierana do problematyki każdej pracy licencjackiej pisanej przez danego studenta.

Ponadto OPRACOWANIA PODSTAWOWE - dotyczące techniki pisania rozprawy dyplomowej

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, aneks i wstęp Wojciech Tygielski, przeł. Grażyna Jurkowlaniec , Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ISBN 978-83-235-0373-6.

Rose Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot, wyd. 1 (1. dodruk), Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015, ISBN 9788301162498.

Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu Sp. z o.o. ISBN

978-83-7556-416-7.

D’Alleva Anne, Metody i teorie historii sztuki, przeł. E, J. Jedlińscy, Universitas, Kraków 2008, ISBN 97883-242-0937-8.

OPRACOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Boć Jan, Jak pisać pracę magisterską, konsultacja językowa: J. Miodek, Kolonia Limited, Wrocław 1997, ISBN 8390204649.

Majchrzak Jadwiga, Mendel Tadeusz, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, wyd. 4, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.

Marszałek Leon, Edytorstwo publikacji naukowych, PWN, Warszawa 1986, ISBN 8301060824.

Pabis Stanisław, Metodologia i metody nauk empirycznych, PWN, Warszawa 1985, ISBN

8301052562.

Pułło Andrzej, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, ISBN 8388296086.

Stachowiak Zenon, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Ulmak, Warszawa 1999, ISBN 8387226270.

Such Jan, Wstęp do metodologii ogólnej nauk, UAM, Poznań 1973.

Urban Stanisław, Ładoński Wiesław, Jak napisać dobra pracę magisterską, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2001, ISBN 8370112994.

Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1997, ISBN 83-86994-56-8.

Woźniak Krzysztof, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998, ISBN 8301125063.

Wójtowicz Ewa, Sztuka w kulturze postmedialnej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016.

Zakres tematów:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania rozprawy dyplomowej oraz monitorowanie jego właściwej pracy; obejmują one konkretne zagadnienia i ćwiczenia praktyczne, a także pisanie określonej partii dysertacji i są koordynowane przez nauczyciela.

• WSTĘPNE ZAJĘCIA TEORETYCZNE: przypomnienie najważniejszych zagadnień. tj. tematyka dysertacji (przykłady tematów z historii i teorii sztuki, dotyczących jej ujęcia w perspektywie socjologicznej, kulturowej i pedagogicznej), konstrukcja, metodologia, wstęp, przypisy, bibliografia, spis ilustracji, krytyka źródeł, strona tytułowa. Ćwiczenia, praca na szablonach pomocniczych.

• NASTĘPNIE każdy seminarzysta jest zobowiązany złożyć temat dysertacji.

• Odtąd zajęcia będą dotyczyć:

- konstrukcji każdej pracy (sporządzenie spisu treści) – seminarzysta prezentuje strukturę swojej pracy i opisuje zawartość każdego rozdziału;

- wstępu każdej pracy – prezentacja seminarzysty.

Trzy wystąpienia obowiązujące każdego studenta w semestrze zimowym: temat, struktura, wstęp (w formie prezentacji multimedialnej).

• NASTĘPNIE (pod koniec semestru) praca indywidualna student-promotor, która będzie polegać na pisaniu i korekcie wyznaczonej partii dysertacji.

Spotkania online ze wskazanym w harmonogramie spotkań studentem na temat jego pracy; w dniu spotkania należy dostarczyć nową partię tekstu uwzględniającą korektę poprzednio zdanej partii tekstu (zdane wyłącznie w Teamsie).

Metody dydaktyczne:

- Studiowanie online na platformie Teams (rekomendowanej przez UŚ).

- Wykład (prezentacja multimedialna); wyjaśnienie i dyskusja.

- Zajęcia praktyczne: prezentacja studenta, praca z książką, ćwiczenia pisemne, zadania.

- Konwersatorium, metody typowe dla pracy seminaryjnej.

- Praca indywidualna studenta z prowadzącą: m.in. systematyczne pisanie tekstu i korekty.

Metody i kryteria oceniania:

METODY I KRYTERIA OCENIANIA

• frekwencja na zajęciach: 1 nieobecność usprawiedliwiona, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona na L4, powyżej brak zaliczenia;

• poziom wykonanego zadania (temat, struktura wstęp);

• 50% tekstu dysertacji – zdany w terminie według korekty prowadzącej i zaliczony na ocenę pozytywną; najwyżej oceniane.

W semestrze zimowym: 1 spotkanie (po zdaniu wstępu i rozdziału), 1 korekta, którą omówię podczas 1 spotkania. Następnie zdanie poprawionego tekstu na zaliczenie semestru według korekty prowadzącej.

Każdego studenta obowiązują trzy terminy (wskazane w harmonogramie): termin nadesłania tekstu przed spotkaniem, termin spotkania z korektą prowadzącej, termin zdania 50% dysertacji (ostatni termin wspólny dla wszystkich seminarzystów).

Zaliczenie 1 semestru: 50 % dysertacji: strona tytułowa, wstęp, 1 rozdział, spis ilustracji, bibliografia.

- Każdy z seminarzystów jest zobowiązany do przekazania tekstu (ewentualnie wykonanych ćwiczeń związanych z konwencją pisania pracy dyplomowej) w danym terminie: zawsze to będzie czwartek (dzień seminarium), do godziny 17:00. Wyłącznie w Teamsie.

- Każde opóźnienie (po wskazanym terminie) to minus. Dwa minusy – to obniżenie końcowej oceny z seminarium o 1 stopień.

- Brak nadsyłania partii pracy dyplomowej i regularnego dokonywania korekt, poświadczających postępujące etapy powstawania dysertacji – brak zaliczenia.

ZASADY ZDAWANIA PARTII PRACY DYPLOMOWEJ:

- Plik Word: partia tekstu z przypisami, a także bibliografią, spisem ilustracji, stroną tytułową:

Zasady zapisu: tekst wyjustowany, numerowany (u dołu strony pośrodku), interlinia 1,5, marginesy: lewy (grzbiet) 3,5 cm, pozostałe (prawy, górny i dolny) 2,5 cm.

PONADTO UWZGLĘDNIA SIĘ:

- Zaangażowanie w pisanie dysertacji – poziom znajomości analizowanego tematu; etap zawansowania w rozwiązywaniu problemu badawczego, poświadczony tekstem pisanym.

- Nabyte techniczne umiejętności pisania pracy dyplomowej (przypisy, bibliografia, korzystanie ze źródeł, spis ilustracji itp.).

Uwagi:

Praca teoretyczna dotyczy WYBRANYCH ASPEKTÓW PRACY ARTYSTYCZNEJ, ujętych w szerokim kontekście oraz wielostronnej analizie i interpretacji.

Jeden z rozdziałów to konieczny autokomentarz będący określeniem zbieżności i różnic między dysertacją a pracą artystyczną, a także opisem specyfiki ujęcia wybranego tematu zasygnalizowanego w obu pracach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)