Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika resocjalizacyjna [W6-PE-WZ-S1-6PR] semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna [W6-PE-WZ-S1-6PR]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 10:30 - 11:15
sala B3.19
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Łukasz Kwadrans
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab5b2d2c1684c46d4b7aa5882ab295948%40thread.tacv2/pedagogika%2520resocjalizacyjna?groupId=62762ae2-5c64-4c95-8b6f-38e5493ca415&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311
Literatura:

Zalecana literatura:

Ambrozik, W. Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań. Kraków 2016.

Bałandynowicz, A. Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Warszawa 2011.

Czapów Cz. Wychowanie resocjalizujące. Warszawa 1978.

Czapów Cz. Jedlewski S. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa, 1971.

Górski S. Metodyka resocjalizacji. Warszawa 1985.

Kmiecik-Baran K. Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. Warszawa 1999.

K. Konaszewski, Ł. Kwadrans, Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe. Kraków 2018, Oficyna Wydawnicza Impuls.

K. Konaszewski, Ł. Kwadrans, Wzory osobowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. „Probacja”, 2017, nr 2.

K. Konaszewski, Ł. Kwadrans, Prężność psychiczna a wsparcie społeczne w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Badania pilotażowe. „Resocjalizacja Polska”, 2017, nr 13, s. 163-173. DOI.10.22432/pjsr.2017.13.11.

Konopczyński, M. Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej. Warszawa 2013.

Konopczyński, M. Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków 2015.

Konopczyński, M. Zamiast wstępu. Misja Kuratorskiej Służby Sądowej w społeczeństwie obywatelskim. [W:]. Konopczyński M., Kwadrans Ł., Stasiak K. Polska kuratela sądowa na przełomie wieków – nadzieje, oczekiwania, dylematy. Kraków 2016.

Konopczyński, M. Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa 2006.

Konopnicki, J. Niedostosowanie społeczne. Warszawa 1971.

Ł. Kwadrans, I. Fajfer-Kruczek, Diagnoza i metodyka w pracy kuratorów rodzinnych. Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2021.

Lipkowski O. Resocjalizacja. Warszawa: WSiP, 1987.

Machel H. Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej: (studium penitencjarno – pedagogiczne). Impuls, Kraków 2007.

Pospiszyl I. Konopczyński M. (red.) Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Warszawa 2007.

Pospiszyl K. Resocjalizacja: teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa: Żak, 1998.

Pytka, L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2005.

Pytka, L., Zacharuk, T. Wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowania społecznego. [W:] Pilch, T., Lepalczyk, I. (Red.). Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa 1995.

Siemaszko A. Granice tolerancji: o teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: PWN, 1994.

Stańdo-Kawecka, B. Prawne podstawy resocjalizacji. Kraków: Zakamycze, 2000.

Szczęsny W. W. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Żak, Warszawa 2003.

Urban B. Stanik J.M. (red.) Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna. Warszawa 2007.

Literatura dodatkowa:

Bałandynowicz A. Probacja - system sprawiedliwego karania. Warszawa: Kodeks, 2002.

Bałandynowicz A. Probacja - wychowanie do wolności. Grodzisk Mazowiecki: Primum, 1996.

Barczyk A., Barczyk P. Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji. Kraków: Impuls 1999.

Borowski R., Wysocki D. Instytucje wychowania resocjalizującego. Płock: Novum 2001.

Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. red. D. Rybczyńska. Kraków: Impuls, 2003.

Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka. red. B. Urban. Kraków, 2001.

Konaszewski, K. Tożsamość wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Gdańsk 2016.

Makowski A. Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja. Warszawa: PWN, 1994.

Mudrecka I. Instytucjonalne formy pracy z nieletnimi. Opole 1999.

Podstawy procesu resocjalizacji. red. S. Górski. Warszawa 1997.

Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty-praktyki-studia, red. Z. Jasiński, D. Widelak, Opole 2009.

Pospiszyl K. Resocjalizacja nieletnich: doświadczenia i koncepcja. Warszawa: WSiP, 1990.

Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. red. F. Kozaczuk, B. Urban. Rzeszów 2004.

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży w środowisku otwartym. red. B. Urban. Kraków 1990.

Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia. red. F. Kozaczuk. Rzeszów 2004.

Sawicki, K. Diady, kliki, gangi. Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej. Kraków 2018.

Urban B. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków 2000.

Urban B. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków 1999.

W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego, red. Z. Jasiński, D. Widelak, Opole 2010.

Czasopisma:

„Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”;

„Probacja”,

„Resocjalizacja Polska”;

„Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”.

Forma udostępniania źródeł:

Literatura omawiana na poszczególnych zajęciach będzie przekazywana studentom.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne. Omówienie podstawowych warunków zaliczenia przedmiotu. Podanie programu zajęć i zalecanej literatury.

Podstawowe pojęcia, przedmiot i zakres (niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem, pedagogika resocjalizacyjna, socjalizacja, wychowanie itp.).

Teoretyczne podstawy resocjalizacji. Miejsce pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk. Interdyscyplinarność i powiązanie z innymi dyscyplinami teoretycznymi oraz praktycznymi.

Wybrane problemy resocjalizacji (modele humanistyczne, behawioralne, wielodyscyplinarne, systemy resocjalizacji i ich projektowanie).

Przykłady praktycznych modeli resocjalizacji nieletnich i osób dorosłych.

System resocjalizacji w Polsce - struktura formalno – instytucjonalna (regulacje prawne, formy resocjalizacji: środowisko zamknięte i otwarte, rodzaje instytucji, nowe trendy i teorie resocjalizacyjne, profilaktyka).

Podstawowe założenia pedagogiki penitencjarnej.

System izolacyjny. Zakłady resocjalizacyjne, ich rola, zadania oraz efektywność procesu resocjalizacji.

Wychowanie i resocjalizacja w środowisku zamkniętym i otwartym (omówienie typów oddziaływania, koncepcja zróżnicowania jako szansa dla współczesnej resocjalizacji).

Rozważanie dotyczące skutecznego systemu resocjalizacji.

Resocjalizacja nieletnich - kontekst prawny i społeczny.

(rozwiązania prawne, założenia teoretyczne, status i prawa nieletniego, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, kierunki, sens i przebieg reformy resocjalizacji nieletnich).

Porównanie systemów resocjalizacji wybranych krajów.

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie z oceną;

w formie pisemnej (test).

Tematyka zajęć jest tożsama dla wykładu i ćwiczeń, bowiem treści przekazywane studentom będą przez nich rozwijane podczas konwersatorium, pracy z tekstem czy warsztatów.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia, konwersacje, metody aktywizujące, zajęcia warsztatowe prowadzone z wykorzystaniem zespołowych i grupowych form organizacji pracy studentów oraz aktywizujących metod i technik kształcenia. Wykorzystanie narzędzi i programów do pracy zdalnej. Prezentacja pracy zaliczeniowej, projektu przez studentów. Udział aktywny podczas zajęć oraz przygotowanie się do nich i opracowanie pracy zaliczeniowej.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w warsztatowej części zajęć – ocena ciągła - aktywny udział studentów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem aktywizujących metod i technik kształcenia,

- praca zaliczeniowa, prezentacja/projekt sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta w zakresie rozpoznawania potrzeb zróżnicowania form oddziaływania i projektowania procesów resocjalizacji, readaptacji, reintegracji, działania od izolacji do środowiska otwartego, koncepcji twórczej resocjalizacji i podstaw teoretycznych metodyki pracy resocjalizacyjnej.

Uwagi:

dr Kwadrans

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)