Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej W6-PE-SR-S1-TPPR
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoretyczne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej W6-PE-SR-S1-TPPR
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 10:30 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Łukasz Kwadrans
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aapENkctKB1lxY2sdmqWM41ma90Yjui_gLVeQsbUyR_g1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a174d922-41a6-4fe1-b3b7-58e56ae75c8d&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311
Literatura:

Zalecana literatura:

Ambrozik, W. Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań. Kraków 2016.

Bałandynowicz, A. Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Warszawa 2011.

Czapów Cz. Wychowanie resocjalizujące. Warszawa 1978.

Czapów Cz. Jedlewski S. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa, 1971.

Górski S. Metodyka resocjalizacji. Warszawa 1985.

Kmiecik-Baran K. Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. Warszawa 1999.

K. Konaszewski, Ł. Kwadrans, Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe. Kraków 2018, Oficyna Wydawnicza Impuls.

K. Konaszewski, Ł. Kwadrans, Wzory osobowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. „Probacja”, 2017, nr 2.

K. Konaszewski, Ł. Kwadrans, Prężność psychiczna a wsparcie społeczne w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Badania pilotażowe. „Resocjalizacja Polska”, 2017, nr 13, s. 163-173. DOI.10.22432/pjsr.2017.13.11.

Konopczyński, M. Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej. Warszawa 2013.

Konopczyński, M. Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków 2015.

Konopczyński, M. Zamiast wstępu. Misja Kuratorskiej Służby Sądowej w społeczeństwie obywatelskim. [W:]. Konopczyński M., Kwadrans Ł., Stasiak K. Polska kuratela sądowa na przełomie wieków – nadzieje, oczekiwania, dylematy. Kraków 2016.

Konopczyński, M. Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa 2006.

Konopnicki, J. Niedostosowanie społeczne. Warszawa 1971.

Lipkowski O. Resocjalizacja. Warszawa: WSiP, 1987.

Machel H. Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej: (studium penitencjarno – pedagogiczne). Impuls, Kraków 2007.

Pospiszyl I. Konopczyński M. (red.) Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Warszawa 2007.

Pospiszyl K. Resocjalizacja: teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa: Żak, 1998.

Pytka, L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2005.

Pytka, L., Zacharuk, T. Wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowania społecznego. [W:] Pilch, T., Lepalczyk, I. (Red.). Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa 1995.

Siemaszko A. Granice tolerancji: o teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: PWN, 1994.

Stańdo-Kawecka, B. Prawne podstawy resocjalizacji. Kraków: Zakamycze, 2000.

Szczęsny W. W. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Żak, Warszawa 2003.

Urban B. Stanik J.M. (red.) Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna. Warszawa 2007.

Literatura dodatkowa:

Bałandynowicz A. Probacja - system sprawiedliwego karania. Warszawa: Kodeks, 2002.

Bałandynowicz A. Probacja - wychowanie do wolności. Grodzisk Mazowiecki: Primum, 1996.

Barczyk A., Barczyk P. Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji. Kraków: Impuls 1999.

Borowski R., Wysocki D. Instytucje wychowania resocjalizującego. Płock: Novum 2001.

Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. red. D. Rybczyńska. Kraków: Impuls, 2003.

Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka. red. B. Urban. Kraków, 2001.

Konaszewski, K. Tożsamość wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Gdańsk 2016.

Makowski A. Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja. Warszawa: PWN, 1994.

Mudrecka I. Instytucjonalne formy pracy z nieletnimi. Opole 1999.

Podstawy procesu resocjalizacji. red. S. Górski. Warszawa 1997.

Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty-praktyki-studia, red. Z. Jasiński, D. Widelak, Opole 2009.

Pospiszyl K. Resocjalizacja nieletnich: doświadczenia i koncepcja. Warszawa: WSiP, 1990.

Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. red. F. Kozaczuk, B. Urban. Rzeszów 2004.

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży w środowisku otwartym. red. B. Urban. Kraków 1990.

Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia. red. F. Kozaczuk. Rzeszów 2004.

Sawicki, K. Diady, kliki, gangi. Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej. Kraków 2018.

Urban B. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków 2000.

Urban B. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków 1999.

W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego, red. Z. Jasiński, D. Widelak, Opole 2010.

Czasopisma:

„Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”;

„Probacja”,

„Resocjalizacja Polska”;

„Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”.

Zakres tematów:

- Zajęcia organizacyjne. Omówienie podstawowych warunków zaliczenia przedmiotu. Podanie programu zajęć i zalecanej literatury.

- Podstawowe pojęcia, przedmiot i zakres (niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem, pedagogika resocjalizacyjna, socjalizacja, wychowanie itp.).

- Teoretyczne podstawy resocjalizacji.

- Miejsce pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk.

- Interdyscyplinarność i powiązanie z innymi dyscyplinami teoretycznymi oraz praktycznymi.

- Wybrane problemy resocjalizacji.

- Modele humanistyczne, behawioralne, wielodyscyplinarne, systemy resocjalizacji i ich projektowanie.

- Przykłady praktycznych modeli resocjalizacji nieletnich i osób dorosłych.

- System resocjalizacji w Polsce - struktura formalno – instytucjonalna

- Regulacje prawne, formy resocjalizacji: środowisko zamknięte i otwarte,

- Rodzaje instytucji, nowe trendy i teorie resocjalizacyjne, profilaktyka.

- Podstawowe założenia pedagogiki penitencjarnej.

- System izolacyjny. Zakłady resocjalizacyjne, ich rola, zadania oraz efektywność procesu resocjalizacji.

- Wychowanie i resocjalizacja w środowisku zamkniętym i otwartym

- Omówienie typów oddziaływania, koncepcja zróżnicowania jako szansa dla współczesnej resocjalizacji.

- Skuteczność i efektywność systemu resocjalizacji.

- Resocjalizacja nieletnich - kontekst prawny i społeczny.

- Rozwiązania prawne, założenia teoretyczne, status i prawa nieletniego, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, kierunki, sens i przebieg reformy resocjalizacji nieletnich.

- Porównanie systemów resocjalizacji wybranych krajów.

- Zaliczenie przedmiotu: egzamin w formie pisemnej (test).

Metody dydaktyczne:

- wykład, metody podające z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, aplikacji, prezentacji, filmów, multimediów w trybie zdalnym

- prezentacja treści z zastosowaniem metod podających, pokazowych z wykorzystaniem multimediów

- analiza literatury podstawowej i uzupełniającej. Przestudiowanie treści podanych na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (test) - sprawdzenie stopnia znajomości treści wykładów, literatury przedmiotu i podstawowych zagadnień związanych z tematem w formie testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte

Uwagi:

dr Kwadrans

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.