Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System polityczny RP [W3-DK-S1-SPRP20] semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: System polityczny RP [W3-DK-S1-SPRP20]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 237
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Wielgosz
Literatura:

Zakres tematów zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć z Systemu politycznego RP / Źródła prawa konstytucyjnego

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział II Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział II Źródła prawa konstytucyjnego oraz rozdział VIII Konstytucyjny system źródeł prawa

2. Prawa człowieka i wolności obywatelskie

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział VI Gwarancje praw i wolności oraz status prawny jednostki

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział VI Konstytucyjne zasady ustroju, s. 115-117 oraz rozdział VII Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

3. Zgromadzenia i zrzeszenia

 Dziennik Ustaw 1989 nr 20 poz. 104, z poźn. zm., Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

 Dziennik Ustaw 2015 poz. 1485, z poźn. zm., Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

 P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, P. Frątczak, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego - trzeci sektor : praca zbiorowa, Warszawa 2002

4. Referendum i petycje

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział V Zasada zwierzchnictwa narodu, s.236-262

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział VI Konstytucyjne zasady ustroju, s. 119-127

 A. Piasecki, Referenda w III RP, Warszawa 2005.

 B. Węglarz, Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce po 1989 roku, Kraków 2013

 E. Wójcicka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.

 A. Rytel-Warzocha, Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich – stan obecny i perspektywy, Warszawa 2012.

 Dziennik Ustaw 2000 nr 88 poz. 985, z poźn. zm., Ustawa z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym

 Dziennik Ustaw 2003 nr 57 poz. 507, z poźn. zm., Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym

 Dziennik Ustaw 2014 poz. 1195, z poźn. zm., Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. Prawo o petycjach

5. System partyjny

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział V Zasada zwierzchnictwa narodu, s.225-233

 R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik, Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie, Bielsko-Biała 2006 – rozdział II System partyjny i partie polityczne w modelu ustrojowym III RP

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział VI Konstytucyjne zasady ustroju, s. 134-139

 W. Sokół, M. Żmigrodzki, Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Skłodowskiej-Curie, Lublin 2005. (Rozdział VI i Rozdział VII – Systemy partyjne + Partie w systemach politycznych)

 Dziennik Ustaw 1997 nr 98 poz. 604, z poźn. zm., Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o partiach politycznych

6. Władza ustawodawcza

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział VIII Organy państwowe w RP i ich kompetencje, s.429-481

 R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik, Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie, Bielsko-Biała 2006 – rozdział III Parlament w III Rzeczypospolitej

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział VI Konstytucyjne zasady ustroju, s. 142-144 oraz Rozdział XI Sejm i Senat

 M. Borski, R. Glajcar, B. Przywora, Postępowanie ustawodawcze w Polsce, Sosnowiec-Katowice-Częstochowa 2015, rozdziały III-VII

 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej., z późn. zm.

 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu, z późn. zm.

7. Władza wykonawcza

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział VIII Organy państwowe w RP i ich kompetencje, s.481-531

 R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik, Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie, Bielsko-Biała 2006 – rozdział IV Prezydent + rozdział V Rada Ministrów

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział XII Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozdział XIII Rada Ministrów i administracja rządowa

 W. Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004 – rozdział I Analiza gabinetów koalicyjnych – założenia teoretyczne

8. Władza sądownicza

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział VIII Organy państwowe w RP i ich kompetencje, s.531-585.

 R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik, Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie, Bielsko-Biała 2006 – rozdział VII Władza sądownicza w Polsce + Rozdział VIII Trybunały + Rozdział IX Instytucje kontrolne i ochrony prawa

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział XV Sądy i Trybunały oraz rozdział XVI Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

 Dziennik Ustaw 2016 poz. 1157, z poźn. zm., Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Zakres tematów:

Zakres tematów zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć z Systemu politycznego RP / Źródła prawa konstytucyjnego

• Zapoznanie studentów z tematyką zajęć oraz formą zaliczenia przedmiotu

• Konstytucje i ich podział (formalne/nieformalne, sztywne/elastyczne itd.)

• Kontrola konstytucyjności prawa (model amerykański/kontynentalny)

• Sposoby uchwalania konstytucji oraz zmiana konstytucji

• Inne źródła prawa konstytucyjnego / hierarchia aktów prawnych

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział II Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział II Źródła prawa konstytucyjnego oraz rozdział VIII Konstytucyjny system źródeł prawa

2. Prawa człowieka i wolności obywatelskie

• Koncepcja praw człowieka

• Generacje praw człowieka

• Konstytucyjny status jednostki

• Raporty o stanie wolności i demokracji na świecie

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział VI Gwarancje praw i wolności oraz status prawny jednostki

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział VI Konstytucyjne zasady ustroju, s. 115-117 oraz rozdział VII Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

3. Zgromadzenia i zrzeszenia

• Prawo o zgromadzeniach (zwykłe, spontaniczne, cykliczne)

• Prawo o stowarzyszeniach (zwykłe, rejestrowe)

• Inne zrzeszenia

 Dziennik Ustaw 1989 nr 20 poz. 104, z poźn. zm., Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

 Dziennik Ustaw 2015 poz. 1485, z poźn. zm., Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

 P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, P. Frątczak, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego - trzeci sektor : praca zbiorowa, Warszawa 2002

4. Referendum i petycje

• Definicja referendum i jej rodzaje (obligatoryjne, fakultatywne, ważne, wiążące, rozstrzygające)

• Referenda prohegemoniczne i antyhegemoniczne oraz referenda kontrolowane i niekontrolowane

• Przeprowadzenie referendum:

o W sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa

o Referendum konstytucyjne

o w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej

• Referendum lokalne

o Odwołanie organów samorządowych pochodzących z wyborów bezpośrednich

o Samoopodatkowanie mieszkańców

o Inne referenda lokalne

• Podstawa prawna petycji

• Forma petycji, tryb składania i odpowiedzi

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział V Zasada zwierzchnictwa narodu, s.236-262

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział VI Konstytucyjne zasady ustroju, s. 119-127

 A. Piasecki, Referenda w III RP, Warszawa 2005.

 B. Węglarz, Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce po 1989 roku, Kraków 2013

 E. Wójcicka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.

 A. Rytel-Warzocha, Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich – stan obecny i perspektywy, Warszawa 2012.

 Dziennik Ustaw 2000 nr 88 poz. 985, z poźn. zm., Ustawa z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym

 Dziennik Ustaw 2003 nr 57 poz. 507, z poźn. zm., Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym

 Dziennik Ustaw 2014 poz. 1195, z poźn. zm., Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. Prawo o petycjach

5. System partyjny

• Definicja systemu partyjnego

• Definicja partii politycznej

• Pluralizm polityczny

• Tryb tworzenia partii politycznych

• Ilościowe i jakościowe typologie systemów partyjnych

• Finansowanie partii politycznych

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział V Zasada zwierzchnictwa narodu, s.225-233

 R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik, Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie, Bielsko-Biała 2006 – rozdział II System partyjny i partie polityczne w modelu ustrojowym III RP

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział VI Konstytucyjne zasady ustroju, s. 134-139

 W. Sokół, M. Żmigrodzki, Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Skłodowskiej-Curie, Lublin 2005. (Rozdział VI i Rozdział VII – Systemy partyjne + Partie w systemach politycznych)

 Dziennik Ustaw 1997 nr 98 poz. 604, z poźn. zm., Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o partiach politycznych

6. Władza ustawodawcza

• Sejm

o Skład izby

o Kadencja (skrócenie, przedłużenie)

o Organy Sejmu oraz komisje sejmowe

o Funkcje Sejmu

o Mandat wolny/imperatywny

o Immunitet parlamentarny

• Senat

o Skład izby i kadencja

o Organy Senatu oraz komisje senackie

o Funkcje Senatu

• Proces legislacyjny

• Zgromadzenie Narodowe

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział VIII Organy państwowe w RP i ich kompetencje, s.429-481

 R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik, Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie, Bielsko-Biała 2006 – rozdział III Parlament w III Rzeczypospolitej

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział VI Konstytucyjne zasady ustroju, s. 142-144 oraz Rozdział XI Sejm i Senat

 M. Borski, R. Glajcar, B. Przywora, Postępowanie ustawodawcze w Polsce, Sosnowiec-Katowice-Częstochowa 2015, rozdziały III-VII

 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej., z późn. zm.

 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu, z późn. zm.

7. Władza wykonawcza

• Prezydent RP

o Sposób wyboru oraz kadencja

 Pełniący obowiązki głowy państwa

o Rola Prezydenta RP w systemie politycznym oraz prerogatywy prezydenckie

o Kontrasygnata

o Kompetencje głowy państwa

 Polityka zagraniczna oraz polityka obronna

 Wpływ Prezydenta na funkcjonowanie parlamentu

 Prezydent w procesie legislacyjnym

 Relacje z prezydenta z rządem

 Relacje z władzą sądowniczą

o Odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta

• Rada Ministrów

o Sposób wyboru, skład Rady Ministrów oraz dymisja rządu

o Kompetencje Rady Ministrów (wraz z domniemaniem kompetencji)

o Odpowiedzialność polityczna solidarna i indywidualna

o Współpraca na linii Prezydent-Rada Ministrów oraz kwestie sporne

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział VIII Organy państwowe w RP i ich kompetencje, s.481-531

 R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik, Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie, Bielsko-Biała 2006 – rozdział IV Prezydent + rozdział V Rada Ministrów

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział XII Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozdział XIII Rada Ministrów i administracja rządowa

 W. Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004 – rozdział I Analiza gabinetów koalicyjnych – założenia teoretyczne

8. Władza sądownicza

• Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości

• Sądy powszechne

• Sądy administracyjne i wojskowe

• Sąd Najwyższy

• Krajowa Rada Sądownictwa

• Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Stanu

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 – rozdział VIII Organy państwowe w RP i ich kompetencje, s.531-585.

 R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik, Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie, Bielsko-Biała 2006 – rozdział VII Władza sądownicza w Polsce + Rozdział VIII Trybunały + Rozdział IX Instytucje kontrolne i ochrony prawa

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003 – rozdział XV Sądy i Trybunały oraz rozdział XVI Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

 Dziennik Ustaw 2016 poz. 1157, z poźn. zm., Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

9. Finansowanie partii politycznych

10. System wyborczy

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

• kolokwium zaliczeniowe (test jednokrotnego wyboru ABCD)

Uwagi:

3 semestr, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)