Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej sem.5 W6-PP-SM-EDMAT.3
semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej sem.5 W6-PP-SM-EDMAT.3
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:30 - 17:00
sala 22
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-26 15:30 : 17:00 sala 22
Bielska 62
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Renata Raszka
Literatura:

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszawa 1992.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli

i rodziców. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć, Wydawnictwo CEBP, Kraków 2014.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski, Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków 2011.

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, D. Kołodziej, Praca korekcyjno-wyrównawcza z dziećmi

w młodszym wieku szkolnym, Uniwersytet Śląski, Katowice 1980.

U. Oszwa, Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska, Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2015.

Z. Semadeni, Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas I-III, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

Z. Semadeni, Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

K. Skarbek, Uzdolnienia matematyczne u dzieci. Co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym matematycznie, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2020.

Zakres tematów:

1-2. Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej – sylabus

3-4. Media i materiały dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci

5-6. Tradycyjne a konstruktywistyczne podejście do przebiegu lekcji

7-8. The Flipped Classroom Model (metoda odwróconej lekcji)

9-10. Proces stawania się konstruktywistycznym nauczycielem

11-12. Zadania typowe (zadania na „zastosowanie”)

13-14. Zadania nietypowe (zadania na „rozumowanie”)

15-16. Wybrane ogólnopolskie konkursy matematyczne

17-18. Rozwiązywanie niestandardowych zadań tekstowych

19-20. Analiza i rozwiązywanie zadań matematycznych zawartych w studenckich bajkach matematycznych

21-22. Diagnoza dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

23-24. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki

25-26. Diagnoza dzieci uzdolnionych matematycznie

27-28. Metodyka pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie

29-30. Podsumowanie zajęć z metodyki edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na tematy przewidziane w treściach ćwiczeń – w oparciu o doświadczenia zdobyte przez studentów i studentki w trakcie praktyk zawodowych oraz literaturę przedmiotu.

Metoda uczenia się we współpracy i metoda działań praktycznych – zespołowe projektowanie oraz realizacja zaplanowanych sytuacji dydaktycznych sprzyjających konstruowaniu pojęć matematycznych oraz rozwijaniu myślenia matematycznego z zastosowaniem samodzielnie wybranych i/lub wykonanych materiałów oraz mediów dydaktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestniczenie w zajęciach, wiążące się z systematycznym zapoznawaniem się z literaturą przedmiotu, udziałem w dyskusjach oraz wykonaniem zadań podlegających ewaluacji na ocenę co najmniej dostateczną.

Ocenie podlega:

- aktywność w trakcie ćwiczeń (w tym udział w dyskusjach), co łączy się samodzielną pracą

z tekstem obowiązkowej i uzupełniającej literatury oraz systematycznym przygotowywaniem się do zajęć,

- jakość przeprowadzenia zajęć zgodnych z opracowanym projektem Matematycznych Stacji Badawczych w tym: stopień opanowania umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z zakresu metodyki nauczania matematyki dzieci z jej praktycznym zastosowaniem; stopień opanowania języka matematyki; dobór mediów i materiałów dydaktycznych (teczka

z pomocami dydaktycznymi); oryginalność projektu,

- kolokwium zaliczeniowe – odpowiedź na samodzielnie postawione pytania - tematyka ćwiczeń.

Skala ocen: 3-5

Zagadnienia do egzaminu odpowiadają tematom wykładów oraz ćwiczeń poruszanym

w trakcie „Podstaw edukacji matematycznej dzieci w klasach początkowych” (semestr 1) oraz „Metodyki edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej” (semestr 2-5).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego w formie testu (lub elektronicznej wersji) jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i wykładów w semestrach 2-5. Test zawiera różne typy zadań testowych (niektóre łącznie z uzasadnieniem), które student rozwiązuje zgodnie

z zaleconym lub własnym tempem pracy.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie kontaktowej z wykorzystaniem uczelnianej poczty elektronicznej. W razie potrzeby będą przebiegać w formie zdalnej z wykorzystaniem m.in. platformy Microsoft Office 365 (w tym Teams). Pliki z zajęć zamieszczane są w utworzonym Zespole Teams: WSNE/Renata Raszka/MEM/Pedagogika_III_S_5-letnie_2021/2022.

E-mail prowadzącego – Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.