Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [W3-PO-S1-SD221] semestr zimowy 2021/2022
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [W3-PO-S1-SD221]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Robert Radek
Literatura:

1. Regulamin realizacji prac dyplomowych na UŚ.

2. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i

dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009.

3. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1. Precyzowanie i doskonalenia obszaru tematów badań dyplomantów.

2. Podstawowe zasady konstrukcji pracy dyplomowej (streszczenie, wstęp, uzasadnienie wyboru tematu, cel i zakres pracy, przegląd literatury, część praktyczno-badawcza, dane rzeczywiste, propozycje rozwiązania problemu i podsumowanie).

3. Charakterystyka struktury pracy, podziału tekstu na rozdziały, podrozdziały itd.

4. Wymagania dotyczące technicznego przygotowania i edycji pracy (m.in. poprawny sposób odwoływania się do źródeł literaturowych w tekście, opisach rysunków i tabel, wymogi do układu i formatowania tekstu, ogólna pisownia tekstu, abrewiatur i nazw obcych).

5. Zasady tworzenia wykazu literatury (układ bibliografii, źródeł internetowych i zasady pisania źródeł literaturowych).

6. Wymogi do materiału ilustracyjnego: tabeli, wykresów, diagramów, umieszczenia fotografii, ustalanie spisów treści, spisów tablic i rysunków

poszczególnych rozdziałów; decyzja w potrzebie aneksu pracy)

7. Opracowanie karty tematycznej pracy dyplomowej.

8. Znaczenie jasnego postawienia i uzasadnienia problemu badawczego, celu i zakresu pracy.

9. Metody i narzędzia badawcze, przebieg procesu badawczego.

10. Sposoby zdobywania wiedzy i materiałów niezbędnych do pisania pracy dyplomowej.

11. Znaczenie analizy i syntezy w postępowaniu badawczym.

12. Istota interpretacji uzyskanych wyników w kontekście postawionych pytań badawczych.

13 Wyciągnięcia wniosków z pracy badawczej.

14. Podstawowe zasady przygotowania do obrony pracy dyplomowej.

15. Omówienie przebiegu egzaminu dyplomowego.

Metody dydaktyczne:

Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi przy realizacji pracy badawczej, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i

merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej. Metody pracy: wykład, pogadanka, objaśnienie, seminarium, praca z książką i czasopismem, prezentacja.

W trakcie zajęć, w zależności od potrzeb, wykorzystywane będą różnorodne narzędzia cyfrowe wzbogacające dydaktykę akademicką m.in. takie jak:

- Mentimeter.com,

- Quizizz.com

- Padlet.com

- Quizlet.com

- Learnings.apps

- Kahoot.it

- Testportal.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia seminarium dyplomowego dokonywane jest na podstawie wykonanych założeń. W pierwszym semestrze seminarium dyplomowego na studiach I stopnia warunkiem uzyskania zaliczenia jest wybór tematu pracy licencjackiej i przygotowanie konspektu tej pracy oraz jeśli będzie to możliwe napisanie przynajmniej jednego z rozdziałów bądź jego fragmentu. Zaliczenie drugiego semestru wiąże się z napisaniem co najmniej połowy pracy i jej zaakceptowanie przez promotora. Końcowym warunkiem zaliczenia ostatniego semestru seminarium na trzecim roku studiów jest napisanie kompletnej pracy dyplomowej i jej przyjęcie przez promotora.

Uwagi:

5 semestr Politologia stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)