Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.3] semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 19

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.3]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 19 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 5
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Hugh Dellar, Andrew Walkley Outcomes upper intermediate, National Geographic Learning, Cengage Learning 2016, Student’s Book, Workbook

Literatura uzupełniająca:

Michael Vince “First Certificate Language Practice”, Macmil-lan 2003

- eWorkbook B2: el.us.edu.pl/spnjo

Kurs wspomagający lektorat 6: B1 i B2 na platformie Moodle: https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=605

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego

w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 7 - 9 podręcznika podstawowego.

Zakres tematów:

1. Relacjonowanie zdarzeń związanych z różnymi rodzajami pogody, z uwzględnieniem pogody ekstremalnej i klęsk żywiołowych. Użycie odpowiedniego słownictwa (na przykład: thunderstorm, hail, downpour).

2. Opisywanie wydarzeń przeszłych (zastosowanie czasów narracyjnych: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect). Użycie odpowiednich wyrażeń dla udramatycznienia opisów (na przykład: as big as balls, so hard that…, something like + a numer). Reagowanie na relacje rozmówcy (na przykład: „Yeah?”,” I bet” „Oh no!,” „Uh huh”).

3. Dyskusja na tematy związane z przyrodą (zwierzęta i rośliny), na podstawie przeczytanych artykułów prasowych. Użycie zdań imiesłowowych (na przykład: dishes featuring in the menu, experiments aimed at combating illnesses). Wyrażanie trendów (na przykład: to go up/down sharply/slightly, as a result of, to lead to…).

4. Rozwijanie umiejętności rozumienia znaczenia słów z kontekstu. Rozróżnianie pomiędzy znaczeniem dosłownym i przenośnym (na przykład: to plant a tree, to plant a bomb; stormy weather, a stormy relationship).

5. Dyskusja na temat przestępstw i tego, co za sobą pociągają, z użyciem wyrażenia „to have something done” (na przykład: I had my camera stolen). Reagowanie na relacje rozmówcy za pomocą zdań wykrzyknikowych (na przykład: That’s terrible!) i pytań (na przykład: What happened?).

6. Rozwijanie umiejętności wyrażania różnych stopni pewności za pomocą czasowników modalnych dedukcji (w teraźniejszości: must live, can’t be earning, might be, i w przeszłości: might not have known, must have forgotten).

7. Poszerzenie słownictwa dotyczącego przestępstw (na przykład: burglary, fraud, smuggling) i kar za ich popełnianie (na przykład: to be convicted of, to serve a sentence, to do community service). Zastosowanie wyrażeń przyimkowych (na przykład: a problem with drugs, no excuse for dropping liter, a decrease in the incidence of crime, widespread damage to buildings) w dyskusji o zbrodni i karze.

8. Rozmowa na temat trendów i statystyki. Rozwijanie umiejętności stosowania wyrażeń typu: increase sharply, run in parallel, fall by 30% itp., na podstawie artykułu: „Riga-Rous policing brings down crime.”

9. Rozwinięcie zakresu leksyki związanej z pracą i zatrudnieniem (na przykład: „on-the-job training, to be made redundant, to hand in a notice, to delegate responsibility).

Formułowanie wypowiedzi na temat możliwości rozwoju kariery zawodowej oraz pozytywnych i negatywnych aspektów życia zawodowego (użycie zerowego i pierwszego trybu warunkowego).

10. Wyrażanie przeczuć dotyczących przyszłości – do jakiego stopnia jesteśmy pewni, że coś się wydarzy (na przykład: „I doubt it,” „You’re bound to succeed,” „I might,” definitely, hopefully, probably).

11. Wypowiadanie się na temat wykształcenia i pierwszej pracy (użycie drugiego i trzeciego trybu warunkowego). Zastosowanie kolokacji czasownik-rzeczownik (na przykład: to see the benefits, to have a laugh, to set foot on, to put in a good word).

12. Doskonalenie umiejętności przedstawiania krótkich prezentacji. Zastosowanie ustalonej struktury prezentacji oraz charakterystycznego słownictwa (na przykład: to consider, to focus on facts, to highlight, to sum up).

Doskonalenie wymowy, intonacja i akcent zdaniowy, łączenie słów.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej i techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych wymagań edukacyjnych.

Praca własna studenta obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej. W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane

w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających,

opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne, (na przykład: e-mail lub post).

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia.

Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

1) z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (2 wiedzowe i 1 kompetencyjny),

2) z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia, tj. Napisanie e-maila lub postu (średnia ocen)

3) z innych form pracy własnej studenta, tj. praca na platformie e-learningowej) (średnia ocen)

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji 1) na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

W przypadku zaliczenia składowych 1) decyzję o konieczności poprawy innych form weryfikacji podejmuje prowadzący zajęcia.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

3. MODUŁ JĘZYKA;

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: Informatyka.

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)