Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie [31-STS2-L30-ANG-JS1] semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 25

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie [31-STS2-L30-ANG-JS1]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 25 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Izabela Olkuska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Craig Thaine:”Cambridge Academic English”, CUP, 2012.

Marion Grussendorf:”English for Presentations”, OUP, 2015.

Literatura uzupełniająca:

Bernard Seal: ”Academic Encounters”, CUP, 2000.

“English for Academics”, British Council; CUP, 2014.

M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use”, CUP, 2008.

Dodatkowe materiały internetowe.

Kurs wspomagający: https://bit.ly/3n3tMoe

Zakres tematów:

Pogłębianie umiejętności komunikacyjnych: zabieranie głosu w dyskusji na temat przeczytanych tekstów, wyrażanie opinii, reagowanie na wypowiedzi, zgadzanie się/nie zgadzanie się.

- Poznawanie słownictwa pedagogicznego na podstawie przeczytanych tekstów.

- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem (teksty akademickie), analiza informacji w złożonych tekstach.

- Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (tematy akademickie).

- Doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim: organizacja informacji w tekście pisanym, parafraza informacji w eseju, streszczenie przeczytanego artykułu.

- Przygotowanie wystąpienia ustnego (prezentacji) na tematy pedagogiczne.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści w formie wystąpienia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone

w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę

z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami

i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne

i pisemne, w tym wymagane na zaliczenie (prezentacja).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat w wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ocen:

- z 1 testu na semestr : treści zrealizowane podczas zajęć.

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych,

- z prezentacji

Do średniej wliczane są oceny niedostateczne.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

Wydział Nauk Społecznych - Pedagogika (B2); I ROK II STOPIEŃ [magisterskie uzupełniające]

Kontakt z prowadzącym: izabela.olkuska@us.edu.pl

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)