Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 27

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
lektorat (Lekt), grupa nr 27 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala P/1/10
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Krystyna Mendziuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Lloyd Ch., Frazer J.A., ‘Engineering’, Express Publishing, 2011

Literatura uzupełniająca:

Kurs językowy zamieszczony na platformie UPGOW

http://el.us.edu.pl/upgow/course/index.php?categoryid=34

Marion Grussendorf: ‘English for Presentations’, Qxford University Press, 2007. Bernard Seal: ”Academic Encounters”, Cambridge University Press, 2010

Michael McCarthy, Felicity O’Dell ‘ Academic Vocabulary in Use’ , CUP, 2008

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora.

Zakres tematów:

- Pogłębianie umiejętności komunikacyjnych: zabieranie głosu w dyskusji na temat

przeczytanych tekstów, wyrażanie opinii, reagowanie na wypowiedzi,

zgadzanie się/niezgadzanie się.

- Poznawanie słownictwa specjalistycznego z zakresu inżynierii materiałowej na

podstawie przeczytanych tekstów.

- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem (teksty akademickie), analiza

informacji zawartych w tekstach.

- Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (tematy akademickie).

- Doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim: organizacja informacji w

tekście pisanym, parafraza informacji w eseju, streszczenie przeczytanego artykułu.

- Przygotowanie wystąpienia ustnego (prezentacji) na tematy z zakresu inżynierii

materiałowej.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie stacjonarnej/zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu

języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z

wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, prezentacji)

oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

godziny kontaktowe -30 h

godziny pracy własnej studenta - 30 h

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą,

źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej.

Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć.

Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład, prezentacja multimedialna, dialog).

Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych/zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z min.1 testu na semestr (waga 1): treści zrealizowane podczas zajęć.

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych (waga 1),

- z prezentacji (waga 2),

Do średniej wliczane są oceny niedostateczne.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0-59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych o Materiałach - Inżynierii Materiałowej; I ROK II STOPIEŃ [magisterskie uzupełniające]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.