Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne aspekty pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej [W3-PE-OWITP3-S1-13] semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawne aspekty pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej [W3-PE-OWITP3-S1-13]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 53
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Samborska
Literatura:

Celuch Małgorzata, (2021). Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku, Warszawa: Wiedza i Praktyka.

Czarnocka Marzenna, (2020). Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu, Warszawa: Wiedza i Praktyka.

Grześkowiak Alicja, (2020). Prawo nieletnich, Warszawa: Wydawnictwo C.H.BECK.

Kozak Małgorzata, (2013). Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Kozak Małgorzata, (2014). Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Małecka-Łyszczek Magdalena, Mędrzycki Radosław, (2021). Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej, Warszawa: Wolters Kluwer.

Mełgieś Katarzyna, Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna, Pacian Jolanta, (2018). Administracyjnoprawna ochrona dziecka. Ochrona dobrostanu psycho-somatycznego, Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Szurowska Beata (red.), (2019). Przedszkole w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą, Warszawa: Difin.

Szurowska Beata (red.), (2020). Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą, Warszawa: Difin.

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078).

Akty wykonawcze do ustaw

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Omówienie zakresu realizowanych treści oraz wymogów zaliczeniowych. Najważniejsze zagadnienia i ogólne pojęcia związane z prawem.

2. Działalność edukacyjna, wychowawcza, opiekuńcza, terapeutyczna – podstawy prawne

3. Dziecko/uczeń w perspektywie prawno-pedagogicznej

4. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

5. Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych

6. Orzeczenia i opinie w świetle prawa oświatowego

7. Specjalny proces dydaktyczno-wychowawczy – procedura postępowania wg. przepisów prawa oświatowego

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi przygotowanie projektu indywidualnego w formie pisemnej. Jest to praca pisemna na wybrany temat dotyczący sytuacji prawnej związanej z opieką, wychowaniem, terapią dziecka/ucznia. Praca zawiera przypisy i bibliografię oraz wykaz aktów prawnych odnoszących się do opisywanej sytuacji/ stanu prawnego. Oceniana będzie poprawność merytoryczna prezentowanych treści oraz poprawność w zakresie przywoływanych regulacji prawnych (aktualnie obowiązujących).

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Zastosowane zostaną narzędzia edukacji zdalnej (Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)