Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna Polski po 1989r. W3-BM-N2-PZP19
semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polityka zagraniczna Polski po 1989r. W3-BM-N2-PZP19
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 18:20 - 19:50
sala 212
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Szynol
Literatura:

literatura obowiązkowa

Balcer A., Wóycicki K., Polska na globalnej szachownicy, Warszawa 2014.

Czornik K., Lakomy M., Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, Katowice 2016.

Czornik K., Lakomy M., Stolarczyk M. (red.), Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, Katowice 2014.

Kuźniar R., Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012.

Kuźniar R., Szczepanik K. (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002.

Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

Parzymies S., Popiuk-Rysińska I. (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012.

Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011.

Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej, Toruń 2004.

Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski, Warszawa 2010.

Zięba R., Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Warszawa 2013.

literatura uzupełniająca

Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia, Zakrzewo 2009.

Halamski A., Kazana M, Współpraca polityczna i wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego, Warszawa 1997.

Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.

Kupiecki R., NATO u progu XXI wieku, Warszawa 2000.

Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001.

Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

Stolarczyk M. (red.), Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku, Katowice 2008.

Stolarczyk M., (red.), Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku, Katowice 2004.

Stolarczyk M., Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009, Katowice 2010.

Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

Roczniki polskiej polityki zagranicznej, PISM.

Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

Sprawy Międzynarodowe, Wydawnictwo UW.

Zakres tematów:

1. Objaśnienie głównych zagadnień związanych z przedmiotem, zajęcia organizacyjne.

2. Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski po 1989 roku.

3. Stosunki polsko-amerykańskie po 1989 roku. Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim.

4. Stosunki polsko-niemieckie i polsko-francuskie po 1989 roku. Polska w Unii Europejskiej.

5. Polityka wschodnia Polski - relacje z Rosją, Ukrainą i Białorusią.

6. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym, w formie synchronicznych spotkań za pośrednictwem platformy MS Teams.

metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 10

liczba godzin pracy własnej studenta 50

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

- zapoznanie się i zdanie lektur obowiązkowych,

- przygotowywanie wystąpień ustnych,

- przygotowania do sprawdzianów i kolokwium zaliczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany wiedzy

Na początku i w trakcie semestru sprawdziany wiedzy.

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Polski po 1989 roku.

kryteria oceny

Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Polski po 1989 roku.

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 10.

5 pytań otwartych – maksymalnie 2 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

 Bardzo dobry – 10,

 Dobry+ – 9,

 Dobry – 8,

 Dostateczny+ – 7,

 Dostateczny – 6,

 Niedostateczny – 5 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę pisemnych sprawdzianów wiedzy.

przebieg procesu weryfikacji

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera 5 pytań opisowych. W związku z tym prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania: 30 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Kolokwium zaliczeniowe

Na zakończenie semestru prowadzący przeprowadza kolokwium zaliczeniowe z pytaniami testowymi obejmującymi całość treści programowych modułu.

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Polski po 1989 roku.

kryteria oceny

Akcent w ramach kolokwium zaliczeniowego zostanie położony na wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Polski po 1989 roku.

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 20.

Kolokwium zawiera 20 pytań zamkniętych.

Kryteria oceny:

 Bardzo dobry – 20-19,

 Dobry+ – 18-17,

 Dobry – 16-15,

 Dostateczny+ – 14-13,

 Dostateczny – 12-11 ,

 Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę kolokwium zaliczeniowego. Wymagania merytoryczne oraz kryteria oceny zostaną wówczas podane po konsultacji między prowadzącym i studentami.

przebieg procesu weryfikacji

Kolokwium przeprowadzone w formie pisemnej. Zawiera 20 pytań testowych.

Czas trwania: 25 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Kolokwium odbywa się jednokrotnie w trakcie semestru.

Dyskusja moderowana

W ramach ćwiczeń prowadzący organizuje dyskusje ze studentami, sprawdzające wiedzę oraz wykształcające odpowiednie umiejętności i kompetencje.

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Polski po 1989 roku.

kryteria oceny

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

 7 zajęć i więcej – ocena bardzo dobra,

 6 zajęć – dobra plus,

 5 zajęć – dobra,

 3-4 zajęcia – dostateczna plus,

 2 zajęcia – dostateczna,

 0-1 zajęcia – niedostateczna.

przebieg procesu weryfikacji

Na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwium) będzie wykorzystana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu.

Na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu.

Nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

Uwagi:

1 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe niestacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.