Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - poziom podstawowy 31-NS-30-EN-NS-A2.2
semestr letni 2021/2022
lektorat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - poziom podstawowy 31-NS-30-EN-NS-A2.2
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
lektorat (Lekt), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 12:00
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-06-26 08:00 : 12:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-03 08:00 : 12:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-10 08:00 : 12:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-17 08:00 : 12:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-24 08:00 : 12:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Małgorzata Wronka-Szybko
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Latham-Koenig, Ch., Oxenden, C., Chomacki, K. 2018: English File. 4th edition. Pre-Intermediate. Student's Book + Online Practice. London: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca:

Latham-Koenig, Ch., Oxenden, C., Chomacki, K. 2018: English File. 4th edition. Pre-Intermediate. Workbook. London: Oxford University Press.

Dodatkowe materiały w dedykowanym zespole w MS Teams:

https://tiny.pl/97lwb

Zakres tematów:

Nabywanie i doskonalenie komunikacyjnych kompetencji językowych w działaniach w obszarze tematycznym:

1. Rozwijanie zasobu słownictwa z tematu ‘Na lotnisku’, np. check-in, gates, baggage reclaim.

2. Rozmowa na temat planów i marzeń związanych z podróżowaniem z wykorzystaniem konstrukcji be going to. Dyskusja na temat najlepszych środków komunikacji oraz udogodnieniach podróżowania samolotem.

3. Powtórzenie i utrwalenie zapisywania i odczytywania dat, np. 12th August 2019, przypomnienie liczebników porządkowych oraz dni tygodnia.

4. Użycie czasu Present Countinous do aranżowania wydarzeń w przyszłości w rozmowie na temat osobistych planów. Pytanie o wyrażenie życzenia z wykorzystaniem konstrukcji Would you like to…? oraz akceptacja propozycji poprzez użycie formy I’d love to.

5. Rozbudowa słownictwa czasownik+przyimek, np. it depends on, to spend money on clothes, fall in love with somebody.

6. Formułowanie wypowiedzi pisemnej: mail nieformalny dotyczący planów wyjazdowych z wykorzystaniem czasu Present Countinous.

7. Rozmowa na temat różnych gier planszowych, zasad gry, popularności gier planszowych oraz korzyści płynących z takiego spędzania wolnego czasu.

8. Tworzenie zdań względnych składowych (relative clauses) z wykorzystaniem zaimków who, which, where.

9. Rozbudowa zasobu słownictwa poprzez parafrazowanie i definiowanie z użyciem zwrotów it’s similar, it’s something/somebody, for example.

10. Dyskusja na temat języka, jego rozwoju, tworzenia nowych słów oraz zapożyczeń z innych języków.

11. Praca ze słownikiem, objaśnienie skrótów słownikowych takich jak v, adj, sb, sth oraz ćwiczenie wymowy na wybranych przykładach.

12. Rozwiązywanie problemów w restauracji, rezerwowanie stolika, składanie zamówienia, płacenie z wykorzystaniem zwrotów takich jak I’ll have the steak, please, Are you ready to order? May I ask for a bill?

13. Rozmowa dotycząca konfliktów między rodzicami i nastolatkami, denerwujące zachowania, które prowadzą do kłótni między stronami, wymiana własnych doświadczeń i opinii.

14. Przypomnienie i utrwalenie różnicy pomiędzy czasownikami do i make, np. do homework.

15. Utrwalenie czasu Present Perfect, formy czasowników nieregularnych past participle oraz określeń yet, just i already.

16. Dyskusja na temat kupowania ubrań, mody, ulubionych sklepów odzieżowych oraz znanych marek i projektantów na podstawie tekstu 'The style interview'.

17. Rozmowa na temat doświadczeń życiowych z wykorzystaniem czasu Present Perfect i Past Simple.

18. Poszerzenie słownictwa związanego z kupowaniem, np. changing room, try on, good price.

19. Dyskusja na temat sposobów spędzania weekendów, np. spotkania z przyjaciółmi, wyjścia do kina, robienie 19. zakupów. Użycie czasu Past Simple.

20. Powtórzenie i utrwalenie zaimków nieokreślonych something, anything, nothing, nobody, anybody, nowehere, anywhere, somewhere. Przymiotniki z końcówką -ed i -ing takie jak boring-bored, interesting-interested, dpressing-depressed.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone

w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy,

z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę

z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami

i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej. W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: wpis na forum lub zaprezentowanie opinii na wybrany temat).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat w wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen

z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (min. 1 test obejmujący leksykę, gramatykę i komunikację),

2) recepcja (min. 1 test obejmujący rozumienie 2) tekstu słuchanego i pisanego),

3) pisemna produkcja

4) ustna produkcja,

5) Krótkie testy leksykalne lub gramatyczne

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji 1 - 4 na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Decyzję o konieczności poprawy innych form weryfikacji podejmuje prowadzący zajęcia.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

Wydział Nauk Społecznych - Wybrane Kierunki; I ROK

ZJAZDY wg. harmonogramu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.