Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2] semestr letni 2021/2022
lektorat, grupa nr 28

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 28 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45
sala 205
Budynek dydaktyczny "Żyleta" (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dellar, H., Walkley, A. 2016: Outcomes 2nd edition Upper Intermediate. Student's Book. London: National Geographic Learning.

Literatura uzupełniająca:

Dellar, H., Walkley, A. 2016: Outcomes 2nd edition Upper Intermediate. Workbook. London: National Geographic Learning.

Michael Vince “First Certificate Language Practice”, Macmillan 2003

Vince, M. 2021. Macmillan English Grammar in Context. Intermediate. London: Macmillan.

Vince, M. 2021. Macmillan English Grammar in Context. Advanced. London: Macmillan

- eWorkbook B2 Moduł 2: https://el.us.edu.pl/spnjo/

Kurs wspomagający lektorat 6: B1 i B2 na platformie Moodle:

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=605

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych

w działaniach w obszarze tematycznym: zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji ekonomicznej i politycznej państwa; trudne problemy społeczne; globalny wymiar problemów takich jak głód, bieda, choroby; poszukiwanie rozwiązań, wskazywanie pozytywnych konsekwencji podejmowanych działań; sposoby spędzania czasu wolnego, dbania o zdrowie i kondycję fizyczną; świat sportu, skala popularności, specyfika dyscyplin; indywidualne i społeczne korzyści uprawiania sportu; konsekwencje niefortunnych zdarzeń, urazów i wypadków; nietypowe formy aktywności fizycznej, sporty ekstremalne; opisywanie miejsc pobytu wakacyjnego; opisywanie problemów związanych z zakwaterowaniem i wynajmem oraz sposobów ich rozwiązywania; etapy procesu adaptowania się do nowej sytuacji, dyskusja na temat zjawiska szoku kulturowego.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział

w formach interakcji, pracę opartą na współpracy

i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności opracowywania raportów na podstawie wybranych materiałów i źródeł.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy,

z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami

i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej. W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, email, post), w tym wymagane na zaliczenie (raport).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60%

i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia

i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen

z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

2) recepcja (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

3) ustna produkcja (wymagana poprawa

w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

4) z opracowanego raportu (wymagana poprawa

w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej)

5) z pracy własnej studenta na platformie e-learningowej) (średnia ocen)

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

2. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Przyrodniczych: Geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)