Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna [W3-PS-SM-KI] semestr zimowy 2022/2023
Laboratorium, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Komunikacja interpersonalna [W3-PS-SM-KI]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:45 - 15:15
sala 1
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Biolik
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adams, K. i Galanes, G.J. (2008). Komunikacja w grupach. Warszawa: PWN.

Berne, E. (2010). W co grają ludzie. Warszawa: PWN

Morreale, S. P., Spitzberg B. H. i Barge J. K. (2007). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: PWN.

Leathers, D. G. (2007). Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. Warszawa: PWN.

Stewart, J. (red.) (2002). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: PWN.

Witkowski, T. (2006). Psychologia kłamstwa. Taszów: Biblioteka Moderatora.

Literatura uzupełniająca:

Adler, R. B., Rosenfeld, L. B. i Proctor II, R. F. (2006). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: REBIS.

Argyle, M. (2002). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Detz, J. (2001). Sztuka przemawiania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Fisher, H. (2004). Anatomia miłości. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Griffin, R. W. (1997). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.

Griffin, E. (red.). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP.

Grzesiuk, L. i Trzebińska, E. (1978). Jak ludzie porozumiewają się. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Jagoszewska, I. i Wawrzak-Chodaczek, M. (2011). Komunikacja wobec wyzwań współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Lundén, B i Rosell, L. (2003). Techniki prezentacji. O sztuce przemawiania, angażowania i przekonywania. Gdańsk: BL Info Polska.

Majka-Rostek, D. (red.) (2010). Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności. Warszawa: Difin.

Mandal, E. (2008). Miłość, władza, manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nęcki, Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej.

Rogoll, R. (1989). Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Warszawa: PWN.

Tennen, D. (1994). Ty nic nie rozumiesz. Kobieta i mężczyzna w rozmowie. Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Tokarz, M. (2006). Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańsk: GWP.

Whitty, M. T. i Carr, A. N. (2009). Wszystko o romansie w sieci. Psychologia związków internetowych. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień psychologii komunikacji.

2. Wybrane teorie komunikacji interpersonalnej.

3. Komunikacja werbalna. Język i jego funkcje. Rodzaje słuchania.

4. Niewerbalne aspekty komunikacji interpersonalnej i jej funkcje.

5. Bariery komunikacyjne.

6. Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się werbalnego i niewerbalnego.

7. Poziomy komunikacji i stany ego a teoria analizy transakcyjnej. Gry interpersonalne.

8. Uważność w komunikacji

9. Porozumienie bez przemocy

10. Kłamstwo w komunikacji interpersonalnej.

11. Przygotowywanie wystąpień publicznych – cele i struktura przekazu.

12. Wystąpienia publiczne - ćwiczenia.

13. Kontekst społeczno-kulturowy komunikacji.

14. Komunikacja w przestrzeni internetowej.

15. Podsumowanie zajęć. Omówienie pracy zaliczeniowej.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na podstawie literatury, metody aktywizujące, prezentacje multimedialne

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne zawierające pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści.

Skala ocen z kolokwium:

51%-60% (wyniku maksymalnego) = dostateczny (3,0; E)

61%-70% = dostateczny plus (3,5; D)

71%-80% = dobry (4,0; C)

81%-90% = dobry plus (4,5; B)

91%-100% = bardzo dobry (5,0; A)

Praca pisemna

Praca pisemna na podstawie wybranego fragmentu filmu lub serialu zawierającego sytuację komunikacyjną. Praca studenta polega na analizie przedstawionej sytuacji z perspektywy wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć. Oceniana będzie umiejętność dostrzeżenia i nazwania procesów zachodzących podczas komunikacji, poprawność formalna i merytoryczna.

Praca będzie oceniana według następujących kryteriów:

analiza aspektów werbalnych (0-5pkt),

analiza aspektów niewerbalnych (0-5pkt),

analiza sytuacji komunikacyjnej z perspektywy analizy transakcyjnej (0-5pkt),

analiza barier i błędów komunikacyjnych (0-5pkt),

analiza specyficznych aspektów komunikacji (0-5pkt), (komunikacja między płciowa, kontekst kulturowy, gry interpersonalne, kłamstwo, grupowa perspektywa komunikacji),

Skala ocen:

51%-60% (wyniku maksymalnego) = dostateczny (3,0; E)

61%-70% = dostateczny plus (3,5; D)

71%-80% = dobry (4,0; C)

81%-90% = dobry plus (4,5; B)

91%-100% = bardzo dobry (5,0; A)

Wystąpienie publiczne

Przygotowanie formalne wystąpienia publicznego na podstawie wskazówek i informacji zawartych w podręczniku Morreale i in . (2007; rozdziały 15 i 16) oraz jego zaprezentowanie. Przygotowanie streszczenia swojego wystąpienia zawierającego dokładny plan przemówienia. Przygotowanie merytoryczne na podstawie wybranej przez studenta literatury.

Oceniane będzie:

Merytoryczne  przygotowanie się studenta do omawianego tematu (0-5 pkt),

Forma wystąpienia (dopasowanie formy wystąpienia do jego celu i założonego typu) (0-5 pkt),

Komunikacja niewerbalna (umiejętność wykorzystania elementów komunikacji niewerbalnej do efektywnej prezentacji wystąpienia) (0-5 pkt),

Umiejętność zainteresowania tematem słuchaczy (0-1 pkt),

Przygotowanie planu wystąpienia (0-2 pkt),

Skala ocen:

51%-60% (wyniku maksymalnego) = dostateczny (3,0; E)

61%-70% = dostateczny plus (3,5; D)

71%-80% = dobry (4,0; C)

81%-90% = dobry plus (4,5; B)

91%-100% = bardzo dobry (5,0; A)

d) aktywność

Przygotowanie do ćwiczeń polega na zapoznaniu się z literaturą obowiązkową adekwatną do określonych zajęć.

Ocenie podlega:

Zaangażowanie studenta na zajęciach wyrażane jest poprzez udział w dyskusjach, ćwiczeniach i innych zadaniach w sposób znamionujący znajomość literatury podstawowej, dodatkowej oraz informacji zdobytych drogą samodzielnych poszukiwań. W trakcie jednych zajęć można otrzymać jeden plus z aktywności. Maksymalnie w ciągu semestru można uzyskać 12 plusów z aktywności. Aktywność w trakcie zajęć (co najmniej 7 plusów) podwyższa ocenę końcową o pół stopnia.

9. Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona: ocena z kolokwium (0,5), pracy zaliczeniowej (0,3) oraz przygotowywanego wystąpienia publicznego (0,2), aktywność studenta może być podstawą do podwyższenia oceny o 0,5 stopnia

Zasady zaokrągleń

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 - dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 - dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 - bardzo dobry (5,0; A)

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest obecność na minimum 90% zajęć (istnieje możliwość odrabiania zajęć na dyżurach).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)