Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo w resocjalizacji [W3-PE-RP3-S1-6] semestr zimowy 2022/2023
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo w resocjalizacji [W3-PE-RP3-S1-6]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 108
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 31
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Iwona Samborska
Literatura:

Andrzejewski M. (red.), Jadach K.(2018), Prawna ochrona rodziny – skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

M. Błaszczyk, W.J. Jankowski, M. Zbrojewska (2013), Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

T. Dukiet-Nagórska, S. Hoc, A. Jaworska-Wieloch, M. Kalitowski, O. Sitarz, L. Tyszkiewicz, L. Wilk, P. Zawiejski; pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej (2018). Prawo karne: część ogólna, szczególna i wojskowa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa.

Z. Hołda, J. Hołda, J. Migdał, B. Żórawska (2017), Prawo karne wykonawcze. Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa.

M. Kuć (2013). Prawne podstawy resocjalizacji. 2. Wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

S. Bębas (red.) (2010). Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej. Wydawca Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom.

M. Fopka-Kowalczyk, M.H. Kowalczyk, R. Deka, J. Drzewiecka, A. Karpińska, A. Kotlenga, D. Mackojć (2018). Wielowymiarowość oddziaływań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji. Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń.

A. Jaworska (2012). Leksykon resocjalizacji. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

A. Kotlenga, M.H. Kowalczyk, D. Mackojć (red.) (2019). Nowe perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

J. Kusztal (2018). Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

M. Muskała (2016). „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań. IBUK

J. Nowacki, Z. Tobor (2012), Wstęp do prawoznawstwa. Wolters Kluwer, Warszawa.

A. Nowak (2005). Zarys prawa dla pedagogów społecznych. Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice.

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700).

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167).

Przepisy wykonawcze do ustaw.

Obowiązuje aktualna wersja aktu prawnego.

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Omówienie wymagań związanych z egzaminem. Zagadnienia wstępne.

2. Charakterystyka podstawowych pojęć z zakresu prawa i resocjalizacji, powiązania.

3. Podstawy prawne oddziaływań resocjalizacyjnych.

4. Prawo karne – pojęcie, zakres, źródła, zasady, funkcje.

5. Przesłanki odpowiedzialności karnej.

6/7. Kara – jej cele, rodzaje, wymiar resocjalizacyjny kary.

8. Prawo karne wykonawcze – najważniejsze zasady; organy postępowania wykonawczego.

9. Zakłady karne – podział (rodzaje, typy); skazani – ich prawa i obowiązki.

10. Resocjalizacja penitencjarna i jej wymiary; środki oddziaływania penitencjarnego.

11. Nieletni i prawo.

12. Formy instytucjonalne resocjalizacji nieletnich – regulacje prawne.

13. Stosowane środki w pracy z nieletnimi.

14. Zasady w procesie resocjalizacji nieletnich; resocjalizacja pozainstytucjonalna.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej - elementy interakcji; analiza aktów prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład prowadzony jest w formie kontaktowej. Ocenę końcową ustala się na podstawie oceny z egzaminu ustnego. Zadaniem studenta jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania dotyczące treści zajęć.

Uwagi:

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/PE/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)