Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna [W3-SO-S1-PS] semestr letni 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Polityka społeczna [W3-SO-S1-PS]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala 235
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
co druga środa (parzyste), 13:45 - 15:15
sala 35
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Muster, Aleksandra Zając
Strona domowa grupy: https://informator.us.edu.pl/modules/71499/
Literatura:

Literatura:

J. Męcina, G. Firlit-Fesnak, (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2018.

K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Wyd. Scholar, 2009

M. Grewiński, A. Karwacki, (red.), Strategie w polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa

J. Supińska, Dylematy polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014

R. Muster, Employees’ poverty: Poland in comparison to other EU countries [w:] Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 2021, vol 53.

R. Muster, Zjawisko NEET na europejskim rynku pracy – zarys problemu [w:] Górnośląskie Studia Socjologiczne Seria Nowa, 2020, Tom 11, Zeszyt 1, ss. 134-148,

R. Muster, Bezrobotni z pokolenia Baby Boomers i pokolenia Z. Różnice generacyjne a gotowość do funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku pracy – na przykładzie Rudy Śląskiej, Wyd. UŚ, Katowice 2022, ISBN 978-83-226-4056-2 (wersja drukowana); ISBN 978-83-226-4057-9 (wersja elektroniczna)

J. Klebaniuk, (red.), Oblicza nierówności społecznych. Studia interdyscyplinarne, Wyd. Eneteia, Warszawa 2007

Akty prawne:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2021 r. poz. 1249

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, Dz.U. 2019 poz. 683

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r o kuratorach sądowych, Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1071

Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu. Przedstawienie literatury, zakresu problemowego przedmiotu.

2. Polityka społeczna jako dziedzina nauki. Powiązania polityki społecznej z nauką. Zadania polityki społecznej. Polityczny i społeczny wymiar polityki społecznej. Polityka społeczna jako zawód.

3. Bezrobocie i rynek pracy – problemy definicyjne. Pojęcie osoby bezrobotnej w polskim ustawodawstwie oraz wg metodologii badań BAEL. Rodzaje bezrobocia (frykcyjne, cykliczne, strukturalne) i skutki tego zjawiska. Wybrane teorie bezrobocia (bezrobocie oczekujące, insider-outsider). Kryteria podziału rynku pracy.

4. NEET jako problem społeczny w Polsce i krajach UE. Wpływ kryzysów gospodarczych na sytuację na rynku pracy.

5. Aktywna i pasywna polityka rynku pracy. Usługi i instrumenty ograniczające problem bezrobocia. Wpływ programów aktywizacji społeczno-zawodowej na sytuację na rynku pracy. Wybrane przykłady projektów aktywizacji lokalnych ryków pracy.

6. Problem pauperyzacji osób pracujących. Zjawisko working poor na krajowym rynku pracy. Zjawisko underemployment na rynku pracy. Wpływ pandemii Covid-19 na problem bezrobocia i na sytuację na rynku pracy.

7. Polityka mieszkaniowa w Polsce. Bezdomność jako problem społeczny. Polityka mieszkaniowa i jej modele wg. Davida Donnisona. Omówienie podziału zadań państwa i samorządu dot. mieszkalnictwa i bezdomności. Mieszkalnictwo społeczne w Polsce.

8. Rodzina jako podmiot polityki społecznej. Polityka rodzinna w Polsce. Podstawowe pojęcia i definicje dot. rodziny. Czynniki wpływające na przemiany rodziny oraz analiza danych GUS dot. polskich rodzin. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zjawisko przemocy, formy i cykle przemocy, procedura Niebieskiej Karty, formy pomocy, rola kuratorów sądowych w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy domowej.

9. Ubóstwo jako jeden z kluczowych problemów polityki społecznej. Problemy definicyjne, ubóstwo biologiczne, społeczne, absolutne, relatywne.Problemy zaspokajania potrzeb i uczestnictwa w życiu społecznym. Wybrane wyniki badań nad problemem ubóstwa w Polsce.

10. Polityka edukacyjna. Zakres i cele polityki edukacyjnej. Podstawowe wskaźniki w obszarze edukacji. System edukacji w Polsce, zadania władzy centralnej, samorządowej. Edukacja integracyjna i inkluzywna, system edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Polsce.

11. Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Rodzaje niepełnosprawności. Problemy rehabilitacji osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rola w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w aktywizacji społeczno-zawodowej, rola organizacji trzeciego sektora w aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (niepełnosprawni jako kategoria defaworyzowana na rynku pracy).

12. Polityka ochrony zdrowia. Zakres, klasyfikacje i funkcje polityki ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia w strategiach krajowych i wojewódzkich. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Analiza danych z map potrzeb ochrony zdrowia w Polsce.

13. Współczesne problemy dyskryminacji i marginalizacji. Równe traktowanie. Kategorie osób defaworyzowanych przez pracodawców. Rola kuratorów sądowych w procesie readaptacji społecznej osób skazanych, podstawy prawne, problemy readaptacyjne, formy pomocy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

14. Praktyczny wymiar realizacji projektów z zakresu polityki społecznej. Analiza przykładów dobrych praktyk.

15. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zadanymi wcześniej tekstami problemowymi, praca w grupach. Omawianie wybranych przypadków. Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym.

Metody i kryteria oceniania:

- Zaliczone kolokwium (studenci będą odpowiadać na cztery pytania, maksymalnie można będzie uzyskać 8 punktów, skala ocen: poniżej 4 punktów - niedostateczny, 4,0-5,25 punktów - dostateczny, 5,26-5,75 punktów dostateczny plus, 5,76-6,5 punków - dobry, 6,51-7,0 punktów - dobry plus, powyżej 7 punktów - bardzo dobry),

- Obecności na zajęciach (maksymalnie można mieć dwie nieobecności).

Chętni studenci będą mogli przygotować referat - za dobrze ocenione wystąpienie studenci będą mogli mieć podwyższoną ocenę z ćwiczeń o 0,5 punktu. Po każdych zajęciach ćwiczeniowych studenci będą oceniani za aktywność merytoryczną, jeżeli na co najmniej 5 zajęciach będą aktywni, wówczas ocena końcowa z ćwiczeń zostanie podwyższona o 0,5 punktu. Jeżeli studenci aktywnością merytoryczną wykażą się na co najmniej 10 zajęciach, wówczas ocena z ćwiczeń zostanie podwyższona o 1 punkt.

Uwagi:

SOIZ, 2 sem.

Dostęp do opisu modułu:

https://informator.us.edu.pl/modules/71499/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)