Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł: Technologia chemiczna i materiałowa [W4-CH-S1-5-MTCM] semestr zimowy 2022/2023
Laboratorium 1, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Moduł: Technologia chemiczna i materiałowa [W4-CH-S1-5-MTCM]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Laboratorium 1 [L1], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 18:00
sala C/1/01
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – budynek główny (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1a) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Nikola Bednarska-Adam, Marta Kuwik
Strona domowa grupy: https://el.us.edu.pl/wnst/course/view.php?id=2329
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa (2013).

2. E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych, tomy 1-2, WNT, Warszawa, 2008Kuczyński W., Podręcznik do ćwiczeń z technologii chemicznej, PWN Warszawa (1974).

3. Kuczyński W., Ćwiczenia z technologii chemicznej, PWN Warszawa (1974).

4. Tokarzewski L., Zarys chemii i technologii węglowodorów i ich pochodnych, WSP Katowice (1968).

5. Tokarzewski l., Wybrane dzialy technologii chemicznej nieorganicznej, UŚ Katowice (1974).

6. Praca pod red. Machockiego A., Technologia chemiczna – ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo UMCS Lublin (2002).

7. Tokarzewski L. Chemia i technologia związków wielkocząsteczkowych oraz półproduktów do ich syntezy t. 1 i 2, Wydawnictwo UŚ (1984).

8. Praca zbiorowa pod red. Z. Florjanczyka i ST. Penczka, Chemia polimerów t. I, II, III, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (1997).

Literatura uzupełniająca

1. J. Kępiński Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN Warszawa (1984)

2. Praca zbiorowa pod red. W.W. Korszaka, Technologia tworzyw sztucznych, WNT, tłum. z rosyjskiego, Warszawa (1981)

3. Jan F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2008).

4. Tokarzewski L., Borek J., Pietranek W., Procesy jednostkowe w technologii

chemicznej, Wydawnictwo UŚ Katowice (1994).

Zakres tematów:

1. Kinetyka reakcji odwracalnej.

2. Wyznaczanie ciężaru cząsteczkowego alkoholu poliwinylowego metodą wiskozymetryczną.

3. Badanie właściwości mechanicznych kształtek polimerów.

4. Oznaczanie ciepła spalania z zastosowaniem bomby kalorymetrycznej.

5. Oznaczanie superfosfatu - oznaczanie zawartości P2O5.

6. Destylacja i rektyfikacja mieszaniny etanol/woda. Fermentacja alkoholowa.

7. Oznaczanie całkowitej zawartości fenoli w produktach spożywczych metodą Folina-Ciocalteu’a.

8. Polimeryzacja akrylonitrylu. Identyfikacja tworzyw sztucznych.

9. Odzysk i unieszkodliwianie materiałów: regeneracja materiałów odpadowych.

10. Analiza gazów metodą Orsata.

11. Badanie efektywności procesów koagulacji i flokulacji układu koloidalnego.

12. Analiza wody.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmujące zagadnienia związane z istotnymi problemami technologii chemicznej.

Liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych): 45

Liczba godzin pracy własnej studenta: 45

Opis pracy własnej studenta: Praca ze wskazaną literaturą przedmiotową obejmującą samodzielne przyswojenie wiedzy dotyczącej zagadnień obowiązujących do kolokwiów oraz przygotowanie się do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia przedmiotu Technologia chemiczna i materiałowa – laboratorium.

1. Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Technologia chemiczna i materiałowa będą odbywały się zgodnie z harmonogramem w pracowni Technologii Chemicznej sala C/1/01 w Chorzowie

. Wszystkie instrukcje oraz dodatkowe materiały prowadzący będą zamieszczać na Platformie Moodle. Adres strony: https://el.us.edu.pl/wnst/course/view.php?id=2329

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowe wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń zgodnie z przedstawionym harmonogramem zajęć. W przypadku nie odbycia się zajęć laboratoryjnych ze względu na ogłoszone godziny rektorskie/dziekańskie student nie musi odrabiać danego ćwiczenia jednak obowiązuje go zaliczenie kolokwium wstępnego z ćwiczenia.

3. Na zajęciach przewiduje się jedenaście kolokwiów wstępnych oraz jedno kolokwium z całości materiału, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń. Zaliczenie kolokwiów wstępnych na 60% zwalnia z kolokwium końcowego. Kolokwium pierwsze z Symboli graficznych aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego musi być zaliczone na co najmniej 60%.

W trakcie zajęć stosowany będzie system procentowy. Średnia arytmetyczna z uzyskanych % podzielona przez ilość kolokwiów będzie podstawą oceny końcowej według następującej skali:

0-59% - brak zaliczenia, konieczność zaliczenia kolokwium z całości materiału

60-67% - dst

68-75% - + dst

76-83% - db

84-90% - +db

91-100% - bdb.

Ocenę z kolokwiów wstępnych można podwyższyć zaliczając na wyższą ocenę kolokwium końcowe.

4. Kolokwium końcowe będzie ocenianie zgodnie ze skalą ocen przedstawioną w punkcie 3.

5. Studenci przygotowują sprawozdanie w parach, w których wykonują ćwiczenia. Ocenie podlega poprawność przeprowadzonego doświadczenia i otrzymanych wyników, opracowanie wyników, właściwie wyciągnięte wnioski przedyskutowane z literaturą jak również staranność przygotowanego raportu i terminowość oddania. Sprawozdania oceniane są w skali 2-5. Sprawozdanie jest zaliczone od oceny dostatecznej. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej sprawozdanie jest zwracane i musi zostać poprawione zgodnie z uwagami prowadzącego w terminie jednego tygodnia.

6. Na ocenę aktywności ciągłej studenta składa się jego przygotowanie do wykonania ćwiczenia czyli zapoznanie się instrukcją, przestrzeganie zasad pracy obowiązujących w pracowni chemicznej, sprawność wykonywania czynności laboratoryjnych oraz współpraca w grupie. Aktywność ciągła oceniana jest w skali 2-5.

7. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia będzie zaliczenie wszystkich sprawozdań sporządzonych na podstawie danych z karty pomiarowej podpisanej przez prowadzącego ćwiczenia oraz przygotowanie do zajęć. Brak przygotowania do zajęć, brak podpisu na karcie pomiarowej skutkuje koniecznością odrabiania ćwiczenia w terminie przewidzianym w harmonogramie zajęć.

8. Ocena końcowa będzie średnią ważoną z kolokwiów cząstkowych lub kolokwium końcowego (70%), średnią oceną ze sprawozdań (20%) oraz średnią z ocen z aktywności ciągłej (10%). Według następującej skali:

2.00- 2.95 - ndst

2.96-3.25 - dst

3.26-3.75 - +dst

3.76- 4.25 - db

4.26-4.75 - +db

4.76-5.0 - bdb

9. Prowadzący zajęcia może podwyższyć lub obniżyć ocenę końcową o pół stopnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)