Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium cz.1 [W6-PP-SM-SM.1] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium cz.1 [W6-PP-SM-SM.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala B3.18
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Prowadzący: Alina Szczurek-Boruta
Literatura:

Babbie E. (2008), Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz, M. Bucholc, P. Gadomski, J. Haman, A. Jasiewicz-Betkiewicz, A. Kloskowska-Dudzińska, M. Kowalski, M. Mozga. Warszawa, WN PWN.

Brzeziński J. (2005), Metodologia badań psychologicznych. Warszawa, WN PWN.

Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Tłum. J. Gilewicz, Kraków, Wyd. UJ.

Frankfort-Nachmias Ch., D. Nachmias (2001), Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Giddens A. (2001), Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych. Tłum. G. Worowiecka. Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos.

Gnitecki J. (1994), Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej. Zielona Góra, WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Kasáčová B., Cabanová M. Pedagogická diagnostika. Teória a metódy diagnostikovania v elementárnej edukácii. Banská Bystrica 2011

Kasáčová B., Cabanová M. a kol. Pedagogická diagnostika v teórii a aplikáciách. Banská Bystrica 2013

Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa, WSiP.

Krajewski J., Lewowicki T., Nikitorowicz J. (red.) (2001), Problemy współczesnej metodologii. Olecko, Wszechnica Mazurska w Olecku.

Kubinowski D., Nowak M. (red.) (2006), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Kubinowski D. (2010), Jakościowe badania pedagogiczne, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Kubinowski D., Chutorański M. (red.) (2017), Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne. Kraków, „Impuls”

Lewowicki T. (1995), Dylematy metodologii pedagogiki. W: Lewowicki T. (red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Warszawa–Cieszyn, Wyd. UW, UŚ, Filia w Cieszynie.

Łobocki M., (1999), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Łobocki M. (2000), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Miles M.B., Huberman A.M. (2000), Analiza danych jakościowych, przeł. Stanisław Zabielski, Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Metody badań jakościowych (2010), t. 1 i 2, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019.

Nowak S. (2012), Metodologia badań społecznych. Warszawa, WN PWN.

Palka S. (2006), Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk, GWP.

Paluchowski W. J. (2001), Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa, WN Scholar.

Pilch T., T. Bauman (red.) (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pilch T. (1995), Zasady badań pedagogicznych. Warszawa. Wydawnictwo „Żak”.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją. Warszawa, Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D. (2007), Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman D. (2007), Prowadzenie badań jakościowych, przeł. Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szwed R. (2009), Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania. Lublin 2009, Wydawnictwo Naukowe KUL.

Wysocka E. (2013), Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Zakres tematów:

Studiowanie literatury przedmiotowej oraz metodologicznej z pedagogiki i psychologii i innych nauk, opracowanie i omówienie projektu badań.

Dokonane oceny i doboru literatury niezbędnej do opracowania szkicu projektu badań oraz podstawowych teorii opisujących podjęte zagadnienia badawcze.

Rozwijanie umiejętności konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych.

Kształtowanie świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Metody dydaktyczne:

mini wykład konwersatoryjny/ problemowy; dyskusja konferencyjna realizowana z grupą seminaryjną; konsultacje indywidualne / korespondencja elektroniczna

Metody i kryteria oceniania:

Moduł seminaryjny zakończony jest zaliczeniem z oceną uzyskiwanym na podstawie przedstawionej promotorowi indywidualnej pracy pisemnej studenta prezentującej szkic projektu badań oraz podstawowe teorie opisujące podjęte zagadnienia badawcze. Dopełniającym elementem zaliczenia będą klarowne i spójne wypowiedzi studenta/ wartościowanie argumentacji merytorycznej podczas dyskusji o badanym zjawisku społecznym, kulturowym czy edukacyjnym.

Praca pisemna i wypowiedź ustna - skala ocen 2.0-5.0

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który bierze aktywny udział w seminarium, potrafi formułować pytania i udzielać odpowiedzi podczas dyskusji, wykazuje dużą samodzielność w opracowaniu pracy magisterskiej, terminowo wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który bierze aktywny udział w seminarium, potrafi formułować pytania i udzielać odpowiedzi podczas dyskusji, z pomocą opracował szkicu projektu badań oraz dobrał podstawowe teorie opisujące podjęte zagadnienia badawcze, terminowo wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który bierze udział w seminarium, ale posiada znikomą wiedzę teoretyczną, metodologiczną i badawczą dotyczącą tematu pracy magisterskiej i nie wywiązuje się terminowo z przyjętych zobowiązań.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie jest przygotowany do seminarium, często jest nieobecny, nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Uwagi:

prof. Szczurek-Boruta

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)