Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom B1/B2 średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-EN-B1/B2.2] semestr letni 2022/2023
lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom B1/B2 średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-EN-B1/B2.2]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (w trakcie)
lektorat [Lekt], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 336
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Zdzisław Ciuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Barber, D., Kiczkowiak, M. 2021: Voices 1st edition Upper Intermediate. Student's Book. National Geographic Learning.

Literatura uzupełniająca:

Voices, Upper-intermediate, Workbook, Stephenson, H. National Geographic Learnig, 2021

English Grammar in Use R. Murphy, wyd. Cambridge University Press, 2010

My GrammarLab.Foley, D. Hall, Pearson, 2012

Gramatyka Angielska w teorii i ćwiczeniach. J. Siuda, wyd. Angloman;

A Practical English Grammar A.J Thomson, A.V. Martinet, Oxford University Press; 2008

Wielka Gramatyka języka angielskiego, Edgard, 2010

How English Works M. Swan, C. Walter;

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Dodatkowe materiały w dedykowanym zespole w MS Teams;

https://bit.ly/39bmAW

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych w działaniach w obszarze tematycznym: opisywanie swojego miasta, najbliższej okolicy; Aktywne czytanie tekstu: sporządzanie notatek, uwag, adnotacji; Zastosowanie czasów przeszłych: Past Simple/Continuous, Past Perfect/Continuous w opisach ciekawych wycieczek a także zaplanowanych wyjazdów z zastosowaniem kolokacji czasownika go on a voyage/a package holiday etc. Sprawdzanie i potwierdzanie rozumienia informacji/wiadomości (I`m not following you, Got it, etc); Opis wycieczek w formie postu z zastosowaniem podanych wskazówek np. opisowy język, lokalne określenia, rekomendacje, ostrzeżenia, rady itp. Streszczanie tekstu pisanego/odsłuchanego przy pomocy map mentalnych oraz syntezy informacji z różnych źródeł; Relacjonowanie różnych wypowiedzi – zastosowanie Reported Speech; Opisywanie relacji z ludźmi – z zastosowaniem wyrażeń typu: hit it off, get along, keep in close contact oraz czasowników frazowych /transitive and intransitive/ np. catch up with sb/catch up; Posługiwanie się różnymi stylami wymiany zdań w dyskusji, adaptacja strategii dostosowana do rozmowy, rozmówcy, w celu poprawy komunikacji (Can I just jump in there? What did you want to say? etc); Pisanie opowiadań/historii – z uwzględnieniem wskazówek: np. dłuższe (relaxed events) i krótsze zdania (action scenes), przysłówki, wyrażenia przyimkowe (np. in anger, with effort), gerund ( shaking his head), present tenses for character`s thoughts/words.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział

w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści w formie raportu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej z elementami projektowania uniwersalnego prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę

z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami

i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, e-mail, post), w tym wymagane na zaliczenie opracowanie raportu.

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie i/lub wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen

z poszczególnych składowych weryfikacji:

1)użycie języka (min. 1 test obejmujący leksykę, gramatykę i komunikację),

2)recepcja (min. 1 test obejmujący rozumienie tekstu słuchanego i pisanego),

3)pisemna produkcja -raport

4)ustna produkcja

5)krótkie sprawdziany leksykalne/gramatyczne (średnia ocen, opcjonalnie)

6)aktywny udział w zajęciach (opcjonalnie)

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji 1-4 na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Decyzję o konieczności poprawy innych form weryfikacji podejmuje prowadzący zajęcia.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

2. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Humanistycznego: Historia, Historia sztuki.

Kontakt z prowadzącym:

miejsce i godziny konsultacji oraz adres poczty elektronicznej na stronie : https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)