Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 3, Konwersacja 3 [W1-FA-JB-S1PNJ3-KW-3] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 3, Konwersacja 3 [W1-FA-JB-S1PNJ3-KW-3]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 3.48
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Stwora
Literatura:

literatura obowiązkowa:

Materiały wskazane przez prowadzącego.

Oraz:

- Evans, V., & Scott, S. (1998). Listening and speaking skills 1. For the Cambridge Proficiency Exam: student's book. Express Publishing.

- Evans, V., & Scott, S. (1998). Listening and speaking skills 2. For the Cambridge Proficiency Exam: student's book. Express Publishing.

- Keller, E., & Warner, S. T. (2002). Conversation gambits: Real English conversation practices. Thomson.

literatura uzupełniająca:

- Alexander, L. G. (1972). For and Against: An Oral Practice Book for Advanced Student's of English. Longman Group Ltd.

- Arabski, J. (Ed.). (1982). Spoken English. Conversation units for second year university students. Uniwersytet Śląski.

- Brieger, N., & Comfort, J. (1996). Social contacts: Materials for developing listening and speaking skills in business and social contexts. Prentice Hall Europe.

- Lynch, T., & Anderson, K. (1992). Study speaking. Cambridge University Press.

- Scott-Barrett, F. (2006). New proficiency: Listening & speaking. Pearson Education.

Zakres tematów:

Na zajęciach omawiane są zagadnienia z rozmaitych dziedzin życia. Przykładowa tematyka (do wyboru wg uznania prowadzącego) obejmuje takie dziedziny jak:

- język angielski jako język światowy,

- problemy XXI wieku,

- amerykanizacja i globalizacja,

- mechanizmy socjologiczne i psychologiczne,

- techniki manipulacji społecznej,

- podejmowanie decyzji,

- człowiek we współczesnym świecie,

- walka z terroryzmem,

- globalne ocieplenie, ochrona przyrody,

- społeczeństwo informacyjne, Internet, portale społecznościowe,

- technologia i nauka,

- życie codzienne,

- stosunki międzyludzkie i uczucia,

- zdrowie i choroba, niepełnosprawność,

- uzależnienia (alkoholizm, narkomania, pracoholizm, uzależnienie od hazardu),

- ubrania i moda,

- podróże,

- edukacja, nauka i studiowanie, szkolnictwo wyższe,

- czas wolny, hobby i zainteresowania,

- sport i gry,

- reklama,

- kłamstwo,

- wpływ mediów – kino, radio, telewizja, Internet

- kultura popularna,

- praca i bezrobocie,

- imigracja i emigracja,

- dyskryminacja kontra tolerancja, przejawy nietolerancji w życiu publicznym,

- społeczeństwo konsumpcyjne,

- starzenie się społeczeństw,

- wielokulturowość,

- prawo, uczciwość i nieuczciwość, zbrodnia i kara,

- sytuacje formalne,

- cechy osobowości i charakteru człowieka,

- humor,

- działalność charytatywna,

- klonowanie,

- korupcja,

- strach,

- umysł, dusza, ciało,

- plagiat,

- uprzedzenia i stereotypy,

- sen,

- inne.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć:

Podczas ćwiczeń prowadzący może wykorzystać różnego rodzaju techniki aktywizujące studentów do czynnego uczestniczenia w zajęciach. W tym celu prowadzący może wykorzystać: referaty, panele dyskusyjne; ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, debaty, wywiady w wersji audio; przemówienia; case studies; odgrywanie scenek.

Doskonalenie umiejętności przedstawiania prezentacji z zastosowaniem zasad poprawnej wymowy.

Możliwość prowadzenia zajęć w formie zdalnej na platformie MS Teams.

liczba godzin pracy własnej studenta: 15

opis pracy własnej studenta:

- obowiązkiem studenta jest uczęszczanie na zajęcia (dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione; dodatkowe nieobecności zostają usprawiedliwione po okazaniu zwolnienia lekarskiego);

- przygotowanie się do zajęć poprzez lekturę zadanych przez prowadzącego tekstów (np. artykułów, wypowiedzi, wywiadów);

- zapoznanie się z zadanym przez prowadzącego materiałem w wersji audio;

- przygotowanie do odpowiedzi ustnej;

- systematyczna praca nad rozwojem umiejętności mówienia w języku angielskim na poziomach B2 do C1;

- dążenie do doskonalenia płynności wypowiedzi ustnej, poprawności językowej i wymowy;

- zaangażowanie w ćwiczenie interakcyjnych umiejętności komunikacyjnych;

- przygotowanie do prezentacji oraz zaliczeń okresowych;

- uczestnictwo w konsultacjach, jeśli zajdzie taka potrzeba;

- każdorazowe obowiązkowe zapoznanie się z materiałami do pobrania w odnośnej grupie na platformie MS Teams;

- lektura obowiązkowa i uzupełniająca.

organizacja zajęć:

- aktywne uczestnictwo w dyskusjach w parach, grupach i/lub z prowadzącym,

- ćwiczenia interakcyjnych umiejętności komunikacyjnych,

- prezentacje,

- panele dyskusyjne i debaty.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z:

(1) wypowiedzi ustnej na zajęciach,

(2) zaliczenia ustnego,

przy czym oba warunki muszą występować łącznie.

W przypadku kryterium pierwszego (wypowiedź ustna na zajęciach), student otrzymuje ocenę pozytywną, jeżeli jego wypowiedzi ustne cechuje poprawność formalna, gramatyczna i stylistyczna oraz jeżeli przygotowywał się do zajęć oraz aktywnie w nich uczestniczył. Przygotowanie do wypowiedzi ustnej na zajęciach obejmuje lekturę zadanych przez prowadzącego tekstów i/lub materiałów audio. Możliwe krótkie sprawdziany pisemne obejmujące słownictwo z zadanych do przeczytania tekstów.

W przypadku kryterium drugiego (zaliczenie ustne), student otrzymuje ocenę pozytywną, jeżeli wykaże się kompetencją językową na poziomie B2/C1 i jego wypowiedzi ustne cechuje poprawność formalna, gramatyczna i stylistyczna. Zaliczenie końcowe ma formę rozmowy studenta z innym studentem oraz prowadzącym, podczas którego oceniane są wymowa, gramatyka, słownictwo, płynność, a także umiejętności komunikacyjne.

Student, który nie uczestniczył aktywnie w zajęciach z konwersacji i, co za tym idzie, nie wykazał się w trakcie semestru wystarczającą biegłością wypowiedzi ustnej na zajęciach, nie może podejść do zaliczenia ustnego.

Ocena końcowa to ocena uzyskana z odpowiedzi ustnej w trakcie zaliczenia ustnego.

Ocena końcowa wyliczana jest w oparciu o skalę ocen:

96 - 100% - bardzo dobry (5)

89 - 95% - dobry plus (4,5)

82 - 88% - dobry (4)

75 - 81% - dostateczny plus (3,5)

65 - 74% - dostateczny (3)

0 - 64% - niedostateczny (2)

Prowadzący zastrzega, że ocena końcowa może zostać podwyższona dzięki aktywności studenta bądź obniżona na skutek niskiej frekwencji.

Ocenie może podlegać także stopień przygotowania do zajęć wymagających

indywidualnego zaangażowania oraz terminowość realizacji zadań.

Wysokość oceny zależy od poziomu opanowania języka mówionego, którego wyznacznikami są efekty uczenia się wymienione w opisie modułu, wg poniższych kryteriów szczegółowych:

• bardzo dobry (bdb ; 5,0) odpowiada bardzo dobremu opanowaniu języka mówionego;

• dobry plus (+db ; 4,5): oznacza jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie wiedzy i kompetecji ujawnionych w wypowiedzi ustnej;

• dobry (db ; 4,0) wskazuje na dobre opanowanie języka mówionego;

• dostateczny plus (+dst ; 3,5) potwierdza zadowalający poziom wiedzy i kompetecji ujawnionych w wypowiedzi ustnej;

• dostateczny (dst ; 3,0) wskazuje na wybiórczość umiejętności z zakresu języka mówionego i liczne braki;

• niedostateczny (ndst .; 2,0) niewystarczające opanowanie języka mówionego.

informacje dodatkowe:

- 2 nieusprawiedliwione nieobecności (by obecność została usprawiedliwiona, wymagane jest odpowiednie zaświadczenie);

- w razie pytań: anna.stwora@us.edu.pl

- Przez obecność na zajęciach rozumie się fizyczną obecność studenta w sali zajęciowej podczas zajęć, od początku ich trwania do zakończenia przez prowadzącego. Opuszczanie przez studenta sali w trakcie zajęć traktowane jest jako czasowa nieobecność i powinno mieć miejsce jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Konieczność opuszczenia sali oraz powrót na zajęcia zgłasza się prowadzącemu, dbając jednocześnie o niezakłócanie toku zajęć. Brak przygotowania lub materiałów niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach należy zgłaszać prowadzącemu na początku zajęć. Nieobecność na poprzednich zajęciach nie zwalnia z przygotowania do zajęć.

IOS: min. 60% obecności na zajęciach (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach min. 50% obecności).

Warunkiem dodatkowym uzyskania zaliczenia w przypadku studentów objętych IOS jest przedstawienie 15 minutowej prezentacji ustnej na temat zaaprobowany wcześniej przez prowadzącego.

Uwagi:

II rok filologii angielskiej, program język biznesu: 2b1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)