Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język chiński: Moduł 4, Lektorat języka chińskiego 4 [W1-FA-TC-S1-JC4-4] semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia 1, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język chiński: Moduł 4, Lektorat języka chińskiego 4 [W1-FA-TC-S1-JC4-4]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Ćwiczenia 1 [C1], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15
sala 2.5
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Knoll
Literatura:

1. Experiencing Chinese - Writing Course (Elementary level 2) (体验汉语写作教程: 初级2). (2006). Higher Education Publishing House.

2. Arkusze egzaminacyjne HSK 3 2.0 (wybrane).

3. Karty pracy opracowane przez nauczyciela.

Zakres tematów:

Tematy zgodne z podręcznikiem wiodącym, m.in.:

- niezapomniane urodziny,

- mój pokój,

- moja okolica,

- to mi się przydarzyło,

- lekcje chińskiego,

- moje zdanie na temat...

oraz wybrane zagadnienia z części "Pisanie" egzaminu HSK 3 v.2.0.

Metody dydaktyczne:

Praktyczne ćwiczenia, w czasie których studenci:

- wykonują zadania mające na celu poszerzenie zasobu słownictwa oraz poznanie i utrwalenie konstrukcji gramatycznych,

- tworzą krótsze i dłuższe formy wypowiedzi pisemnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają: obecność na zajęciach (20% oceny końcowej), wybrane przez nauczyciela zadania domowe (wypracowania; 30% oceny końcowej) oraz kolokwia śródsemestralne (50% oceny końcowej). Aby uzyskać zaliczenie, student musi uzyskać średnią/ocenę minimum 3,0 z każdego z elementów wchodzących w skład zaliczenia.

Obecność na zajęciach:

- każda nieobecność na zajęciach obniża ocenę za obecność (20% oceny końcowej) o pół stopnia;

- jeżeli student przedstawi zwolnienie lekarskie - ocena nie ulega obniżeniu.

Kolokwia:

- wszystkie kolokwia są zapowiedziane;

- ocenę niedostateczną (2,0) można poprawić (raz) w terminie ustalonym z wykładowcą;

- kolokwium zaległe/poprawę kolokwium należy napisać w terminie do dwóch tygodni od pierwszego terminu. Za pracę napisaną po tym terminie można uzyskać ocenę nie wyższą niż 3,0;

- praca niesamodzielna oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej (2,0) bez możliwości poprawy;

- nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej (2,0) z tegoż kolokwium. Ocenę niedostateczną (2,0) można poprawić (raz) w terminie ustalonym z wykładowcą;

- w przypadku nieobecności usprawiedliwionej, należy podejść do kolokwium w najbliższym możliwym terminie (w czasie zajęć lub w innym terminie ustalonym z wykładowcą). Brak podejścia do kolokwium oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej (2,0). Ocenę niedostateczną (2,0) można poprawić (raz) w terminie ustalonym z wykładowcą;

- ocena uzyskana w trakcie poprawy jest obniżona o pół stopnia, z wyjątkiem oceny dostatecznej (nie wlicza się do średniej oceny niedostatecznej, jeśli tylko została poprawiona);

- w uzasadnionych przypadkach, nauczyciel może pozwolić studentowi na przystąpienie do drugiego terminu poprawy – wówczas student może otrzymać maksymalnie ocenę dostateczną.

Zadania:

- nauczyciel sprawdza i ocenia wybrane przez siebie zadania - minimum dwa,

- niewykonanie zadania w terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej,

- ocena za zadanie domowe nie podlega poprawie.

Skala:

90 – 100% bdb 5.0

84 – 89% db+ 4.5

78 – 83% db 4.0

72 – 77% dost+ 3.5

65 – 71% dost 3.0

0 – 64% ndst 2.0

Przykładowe kryteria oceny wypowiedzi pisemnej:

- poprawność gramatyczna/ poprawne wykorzystanie konstrukcji gramatycznych - 0-5 p.

- słownictwo/ użycie podanych wyrazów - 0-5 p.

- zapis - w szczególności poprawność zapisywania znaków, interpunkcja - 0-5 p.

- forma - dostosowanie formy, właściwe rozmieszczenie i podział tekstu - 0-5 p.

Zadania nie na temat nie są sprawdzane (student otrzymuje ocenę niedostateczną lub 0 punktów).

(5 – bardzo dobrze, 4 – dobrze, 3 – dostatecznie, 1-2 – zadowalająco (dopuszczająco), 0 – niedostatecznie)

Uwagi:

pisanie, II rok filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim, 2s2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)